EN still
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

still (myös: hush, quietness, silence, quiet)
He maketh the storm a calm, So that the waves thereof are still.
Obraca burzę w ciszę, tak, że umilkną nawałności ich.
still

2. Valokuvaus

still
This is a still from a film I worked on recently, called "Blind Door."
To fotos z filmu "Blind Door", nad którym ostatnio pracowałam.

Esimerkkejä "still"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishEnsuring that the syringe plunger rod is still fully depressed, invert the vial.
Po sprawdzeniu, że tłok strzykawki jest całkowicie wciśnięty, odwrócić fiolkę.
EnglishLikewise, we still have much to do to respond to the economic and social crisis.
Podobnie, mamy wiele do zrobienia w reakcji na kryzys gospodarczy i społeczny.
EnglishThis is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
To pozytywny obrót spraw, przy czym oczywiście konieczne są dalsze działania.
EnglishStand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.
Wiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.
EnglishHowever, we need to focus our attention and assistance a little further still.
Musimy jednak zastosować do naszych działań i pomocy nieco szerszą perspektywę.
EnglishBut agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
Jednak rolnictwo stanowiło główny przedmiot rozmów na bardziej ogólnym szczeblu.
EnglishBut if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both ye and your king.
Ale jeźli przecię w złości trwać będziecie, tedy i wy, i król wasz poginiecie.
EnglishToo many Roma are still victims of racism, discrimination and social exclusion.
Zbyt wielu Romów pada dziś ofiarą rasizmu, dyskryminacji i wykluczenia społecznego.
English(IT) Mr President, just a short aside, as Members are still taking their seats.
(IT) Panie przewodniczący! Tylko krótka uwaga podczas, gdy posłowie zajmują miejsca.
EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Nie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
EnglishF Click the vial adapter, still attached to the syringe, onto the powder vial.
F Nałożyć łącznik, z przymocowaną przez cały czas strzykawką, na fiolkę z proszkiem.
EnglishI still believe that the directive is superfluous and is unlikely to add any value.
W dalszym ciągu uważam, że dyrektywa jest zbędna i nie wnosi żadnej wartości.
EnglishBut the Lisbon Treaty is, in our view, still a step in the wrong direction.
Lecz w naszym odczuciu traktat lizboński jest niestety krokiem w złym kierunku.
EnglishBut, worse still, there is a clear intention to create a new own resource.
Ale co gorsza wyraźnie sygnalizuje się zamiar stworzenia nowego zasobu własnego.
English”If the Berlin Wall hadn’t gone down, I’d still be heating my place with coal.”
„Gdyby mur nie upadł, musiałabym po dziś dzień ogrzewać mieszkanie węglem.”
EnglishThose responsible for the pogroms in Gujarat have still not been brought to justice.
Osoby odpowiedzialne za pogromy w stanie Gujarat do dziś nie zostały osądzone.
EnglishMany of the goals of the Beijing Platform for Action are still far from being reached.
Wiele celów pekińskiej platformy działania nie zostało dotychczas zrealizowanych.
EnglishOf course, that was in the previous Parliament, but it is still the same person.
Oczywiście skład Parlamentu był inny, lecz zasiadają w nim te same osoby.
EnglishWe're still not curing enough patients -- it's the most disfiguring cancer.
Nie uzdrawiamy wystarczającej ilości pacjentów -- to najbardziej szpecący rak.
EnglishIt is also still just as difficult for small and medium-sized businesses.
Sytuacja jest równie trudna z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw.