"sphere" - Puolakielinen käännös

EN

"sphere" puolaksi

volume_up
sphere {subst.}

EN sphere
volume_up
{substantiivi}

sphere (myös: area, region, territory, tract)
With regard to the sphere of application, this legal framework must also apply to existing bilateral agreements.
Obszar zastosowania tych ram prawnych musi również objąć istniejące umowy dwustronne.
The situation in this sphere will not alter after just two hours of debate.
Sytuacja w tym obszarze nie zmieni się zaledwie po dwugodzinnej debacie.
Latvia is a leader in this sphere, since the proportion of renewable energy in Latvia is already 37%.
Łotwa jest liderem w tym obszarze, ponieważ udział energii odnawialnych na Łotwie wynosi już 37%.
sphere (myös: realm)
The AlloSphere: it's a three-story metal sphere in an echo-free chamber.
AlloSfera - trzypiętrowa kula z metalu w pomieszczeniu bezpogłosowym.
There is a second sphere where there is no real competition, and that is the agriculture sector.
Drugą sferą, w której nie ma rzeczywistej konkurencji, jest sektor rolnictwa.
This is also true of the very specific labour market that is the sphere of science.
Dotyczy to także specyficznego rynku pracy, jakim jest sfera nauki.
sphere
Syria also has a habit of fomenting unrest in Lebanon, which Syria still regards as barely sovereign and within its sphere of influence.
Syria ma również w zwyczaju wywoływanie niepokojów w Libanie, który nadal uważa za prawie pozbawiony państwowości i leżący w jej kręgu wpływów.

Esimerkkejä "sphere"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSame concept, but looking at communication dynamics in a very different sphere.
To samo pojęcie, ale patrząc na dynamikę komunikacji w zupełnie odmiennej sferze.
EnglishEnergy is a sphere in which EU competence is shared with the Member States.
Energia jest dziedziną, w której UE dzieli kompetencje z państwami członkowskimi.
EnglishCertain countries are aiming to draw African countries into their sphere of influence.
Niektóre państwa dążą do uczynienia z krajów regionu Afryki swojej strefy wpływów.
EnglishI repeat, it will be of service in improving political harmony in the global sphere.
Powtarzam, przysłuży się do poprawy ładu politycznego w sferze globalnej.
EnglishRussia looks to that neighbourhood as being its reserved sphere of interest.
Rosja uważa, że sąsiadujące z nią kraje należą do jej strefy interesów.
EnglishThe situation in this sphere will not alter after just two hours of debate.
Sytuacja w tym obszarze nie zmieni się zaledwie po dwugodzinnej debacie.
EnglishBut then we are limiting our economic sphere to something very small area.
Ale wówczas ograniczamy naszą strefę gospodarczą do bardzo małego rejonu.
EnglishThe immigration problem affects our citizens personally and their private sphere.
Problem emigracji dotyka obywateli naszych państw osobiście, wpływając na ich życie prywatne.
EnglishAnd on the surface of a sphere, a straight line is the biggest possible circle you can draw.
Na powierzchni kuli prosta jest największym okręgiem, który da się narysować.
EnglishCooperation in the cultural sphere is not a major problem - this is something that will work.
Współpraca w sferze kulturalnej nie stanowi dużego problemu - to na pewno się uda.
EnglishYou have to admit that the European Union has had only mixed success in this sphere.
Muszą państwo przyznać, że w tej sferze Unia Europejska osiągnęła jedynie częściowy sukces.
EnglishRussia maintains that Moldova, as a former Soviet Republic, is in its sphere of influence.
Rosja utrzymuje, że Mołdawia jako była sowiecka republika należy do jej strefy wpływu.
EnglishFor years we waited for substantial legislative progress to be made in the social sphere.
Latami wyglądaliśmy znaczącego postępu legislacyjnego w sferze socjalnej.
EnglishI am referring, in particular, to Amendment 9, which argues for convergence in the fiscal sphere.
Chodzi mi zwłaszcza o poprawkę 9, która zakłada konwergencję w strefie fiskalnej.
EnglishCurrently the role of European political parties in the public sphere is rather limited.
Obecnie rola europejskich partii politycznych w sferze publicznej jest raczej ograniczona.
EnglishJournalism and new media - creating a public sphere in Europe (
Dziennikarstwo i nowe środki przekazu - tworzenie sfery publicznej w Europie (
EnglishWhat's emerging today is what you might call a greater Chinese co-prosperity sphere.
To, co powstaje dziś, można nazwać wielką chińską strefą wpływów.
EnglishHarmonisation in the social security sphere is one of the responses.
Jedną z odpowiedzi jest harmonizacja w sferze zabezpieczenia społecznego.
EnglishNo progress has been made in the sphere of democratic rights, either.
Nie odnotowano również żadnych postępów w sferze praw demokratycznych.
EnglishDevelopments like this cannot be balanced out by positive news in the economic sphere.
Pozytywne doniesienia na temat sfery gospodarczej nie mogą kompensować takiego rozwoju wydarzeń.