EN share
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

share (myös: fraction, part, piece, portion)
Mr Barroso, I believe that you have a crucial share of the responsibility in this regard.
Uważam, że znaczna część odpowiedzialności spoczywa na panu.
And as you can see, Africa has a disproportionate share of the infection.
Jak widzicie, nieproporcjonalnie duża część zarażeń ma miejsce w Afryce.
Only a share of EUR 20 million earmarked from billions for projects!
Tylko część 20 milionów euro przeznaczonych spośród miliardów projektów!
share (myös: act, action)
The market has reacted with turbulence in share prices and a tightening of financial conditions.
Rynek zareagował poruszeniem w akcjach oraz usztywnieniem warunków finansowych.
The share prices demonstrated very clearly what had happened.
Ceny akcji bardzo jasno pokazały, co się stało.
The wilderness cannot be locked up in a bank safety deposit box, like a necklace or a package of share certificates.
Stref dzikiej przyrody nie da się zamknąć w bankowym sejfie jak kolię lub pakiet akcji.
share (myös: batch, helping, portion, take)
We can see that the share allocated to the French regions is continually shrinking.
Widzimy, że porcja funduszy przekazywana francuskim regionom staje się coraz mniejsza.
We are realistic enough to know that 2009 will present its fair share of difficulties and obstacles.
Jesteśmy na tyle realistami, by wiedzieć, że rok 2009 przyniesie swoją porcję trudności i przeszkód.

2. liike-elämä

share
The Tamil Tigers have their share of the responsibility for these horrors.
Tamilskie Tygrysy również mają w tych swój udział w tych okropnościach.
Ale rynek spadł o 36 procent, dosłownie zwiększyliśmy udział w rynku.
Europe's share of the world's population is 7%, down from 25% a century ago.
Udział Europy w światowej populacji ludności wynosi 7 %, choć sto lat temu było to 25 %.

Esimerkkejä "share"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is what happens in people who share half of their DNA -- fraternal twins.
A teraz obserwacje u ludzi dzielących połowę swojego DNA - bliźniąt dwujajowych.
English. - We understand and share concerns about the trade in seal products.
na piśmie. - Rozumiemy i podzielamy zastrzeżenia dotyczące handlu produktami z fok.
EnglishNotwithstanding its relatively modest share of the farm budget, it must be said.
Należy dodać, że mimo dość skromnych udziałów w budżecie przeznaczonym na rolnictwo.
EnglishThe work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
Pracą tą, jak państwo wiedzą, rządzi kilka podstawowych zasad, które są nam wspólne.
EnglishOf course, our peaceful revolution has had its share of failures and shortcomings.
Nasza pokojowa rewolucja nie była rzecz jasna wolna od niepowodzeń i niedociągnięć.
EnglishSo the opportunity when we're connected is also to share failures and successes.
Możliwością, jaką daje nam łączność to dzielenie się porażkami i sukcesami.
EnglishThe Partnership and Cooperation Agreement declares that we share the same values.
Umowa o partnerstwie i współpracy stanowi, że kierujemy się tymi samymi wartościami.
EnglishI do not share the prevailing understanding of what constitutes a market economy.
Nie podzielam większościowego sposobu pojmowania tego, co stanowi gospodarkę rynkową.
EnglishAs you know, the Commission and also the Council do not share this point of view.
Jak państwo wiedzą, ani Komisja, ani Rada nie podzielają jednak tego punktu widzenia.
EnglishMr Rajoelina refuses to share power and is removing everyone who opposes him.
Pan Rajoelina odmawia podziału władzy i usuwa każdego, kto się mu sprzeciwia.
EnglishThis is one of the processes in which we share our efforts with the Member States.
Jest to jeden z procesów, w których współdziałamy z państwami członkowskimi.
EnglishThe Council has received its share of criticism for not addressing this issue.
Sporo słów krytyki skierowano do Rady w związku z tym, że nie zajęła się tą kwestią.
EnglishI am very pleased that Parliament and the Council share our basic view on this.
Cieszę się, że Parlament i Rada podzielają nasze podstawowe stanowisko w tej kwestii.
EnglishThe second priority is to increase the share of clean energy and renewable energy.
Drugim priorytetem jest zwiększenie udziału czystej energii oraz energii odnawialnej.
EnglishI would like to invite you to share this approach because we do not have a better one.
Jako że nie znamy lepszego podejścia, chciałbym zachęcić państwa, by je przyjęli.
EnglishWhatever the merits of his resignation, I share the concerns that he expresses.
Bez względu na powód tej rezygnacji, chcę powiedzieć, że podzielam opinie pana Davisa.
EnglishIn the European Union, we also share this obligation and this responsibility.
Jest to także nasz wspólny unijny obowiązek i nasza wspólna unijna odpowiedzialność.
EnglishLet me share an example with you: Birmingham airport in my constituency.
Przedstawię państwu przykład - port lotniczy Birmingham w moim okręgu wyborczym.
EnglishThose both on the right and on the left in this Chamber share common values.
Ci, którzy reprezentują lewicę i prawicę w tym Parlamencie wyznają te same wartości.
EnglishHowever, Mr López Garrido, you share the responsibility for this with the Commission.
Pan, panie ministrze Garrido, jest jednak za to współodpowiedzialny wraz z Komisją.