"to set forth" - Puolakielinen käännös

EN

"to set forth" puolaksi

EN to set forth
volume_up
{verbi}

1. "sth"

to set forth
volume_up
przedstawić {v.} (fakty, argumenty)
All the arguments set forth in the report justify this decision.
Wszystkie argumenty przedstawione w sprawozdaniu uzasadniają tę decyzję.
Commissioner Oettinger has already appeared in plenary a couple of times to set forth what he stands for and what he wants to do.
Już kilka razy występował on na sesji plenarnej, aby przedstawić to, co reprezentuje i co chce zrobić.
When your investigation is complete, we should be obliged if you would set forth your findings in this House.
Będziemy wdzięczni, jeśli po zakończeniu swojego dochodzenia przedstawi pani jego wyniki w tej Izbie.
to set forth
volume_up
przedstawiać {vb:n imp.} (fakty, argumenty)
This information shall be set forth in detail in a document transmitted to the Commission.
Informacje te przedstawia się szczegółowo w dokumencie przekazywanym Komisji.

2. "leave"

volume_up
wyruszać {vb:n imp.}

Esimerkkejä "to set forth"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI think that in this House we need to have debates and set forth arguments.
Moim zdaniem, w Izbie tej potrzebujemy debat i przedkładania argumentów.
EnglishThis information shall be set forth in detail in a document transmitted to the Commission.
Informacje te przedstawia się szczegółowo w dokumencie przekazywanym Komisji.
EnglishAll the arguments set forth in the report justify this decision.
Wszystkie argumenty przedstawione w sprawozdaniu uzasadniają tę decyzję.
Englishthe people which I formed for myself, that they might set forth my praise.
Lud ten, którym sobie stworzył, chwałę moję opowiadać będzie;
EnglishThus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
EnglishPut me in remembrance; let us plead together: set thou forth [thy cause], that thou mayest be justified.
Przywiedź mi na pamięć, sądźmy się społu; powiedz ty, maszli, czembyś się usprawiedliwił?
Englishand set forth customs which it is not lawful for us to receive, or to observe, being Romans.
I opowiadają zwyczaje, których się nam nie godzi przyjmować ani zachowywać, ponieważ jesteśmy Rzymianie.
EnglishWhen your investigation is complete, we should be obliged if you would set forth your findings in this House.
Będziemy wdzięczni, jeśli po zakończeniu swojego dochodzenia przedstawi pani jego wyniki w tej Izbie.
EnglishI am voting in favour of this motion for a resolution because I agree with all the principles set forth in it.
Głosuję za przyjęciem przedmiotowego projektu rezolucji, ponieważ zgadzam się z określonymi w nim zasadami.
EnglishLet my prayer be set forth as incense before thee; The lifting up of my hands as the evening sacrifice.
Niech będzie przyjemna modlitwa moja, jako kadzidło przed obliczem twoim, a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna.
EnglishO foolish Galatians, who did bewitch you, before whose eyes Jesus Christ was openly set forth crucified?
Englishand the sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and dealing falsely with balances of deceit;.
EnglishPersia and Lud and Put were in thine army, thy men of war: they hanged the shield and helmet in thee; they set forth thy comeliness.
Persowie, i Ludczycy, i Putejczycy bywali w wojsku twojem, mężowie waleczni twoi; tarcz i przyłbicę zawieszali w tobie, ci przydawali tobie ozdoby.
EnglishFor, I think, God hath set forth us the apostles last of all, as men doomed to death: for we are made a spectacle unto the world, both to angels and men.
Bo mam za to, iż Bóg nas ostatnich Apostołów wystawił jakoby na śmierć skazanych; albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, Aniołom i ludziom.
EnglishI voted against the resolution because it is incompatible with the requirement of last resort set forth in Article 20(2) of the Treaty.
Zagłosowałem przeciwko przedmiotowej rezolucji, ponieważ nie jest zgodna z wymogiem traktowania wzmocnionej współpracy jako ostateczności, przewidzianym w art. 20 ust 2 Traktatu.
Englishwhom God set forth [to be] a propitiation, through faith, in his blood, to show his righteousness because of the passing over of the sins done aforetime, in the forbearance of God;
Którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę we krwi jego, ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów w cierpliwości Bożej,
EnglishThis is the script we must follow in order to emerge from the crisis, and to ensure that our growth is intelligent, sustainable and integrated, as set forth in the Europe 2020 strategy.
Musimy działać zgodnie z tym dokumentem, aby wyjść z kryzysu i zagwarantować inteligentny, trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, przewidziany w strategii Europa 2020.