EN ruler
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

The subjects were not permitted to interfere in the ruler's affairs.
Poddani nie mieli prawa ingerować w sprawy władcy.
In Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.
W Nikaragui widzimy niepokojący przykład, że tego rodzaju władcy nie zmieniają się.
Prince Pöttering, Emperor Barroso and the rulers of their vassal states have decided that Europe's citizens do not matter.
Książe Pöttering, cesarz Barroso i władcy ich państw wasalnych postanowili, że opinia obywateli Europy się nie liczy.
ruler (myös: line, ruler)
We can see here he was practicing with his ruler.
Tutaj widzimy, że ćwiczył z linijką.
They created a ruler that bends, what we would call these days a tape measure -- a flexible rule, a rule that bends.
Stworzyli linijkę, która się wygina, co nazwalibyśmy dziś metrówką -- elastyczną linijką, którą można wyginać.
The ruler at the top of the document editing space is the starting point to control where your text appears.
Linijka znajdująca się nad obszarem edytowania dokumentu jest podstawowym elementem umożliwiającym określanie położenia tekstu.
ruler

2. "measure"

ruler (myös: line, ruler)
We can see here he was practicing with his ruler.
Tutaj widzimy, że ćwiczył z linijką.
They created a ruler that bends, what we would call these days a tape measure -- a flexible rule, a rule that bends.
Stworzyli linijkę, która się wygina, co nazwalibyśmy dziś metrówką -- elastyczną linijką, którą można wyginać.
The ruler at the top of the document editing space is the starting point to control where your text appears.
Linijka znajdująca się nad obszarem edytowania dokumentu jest podstawowym elementem umożliwiającym określanie położenia tekstu.

3. Historia

ruler (myös: overlord, steward, master)

4. Tekniikka

ruler (myös: rule)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ruler":

ruler
English

Esimerkkejä "ruler"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Englishand Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was ruler over the treasures.
Był Sebuel, syn Giersona, syna Mojżeszowego, przełożony nad skarbami.
English[As] a roaring lion, and a ranging bear, [So is] a wicked ruler over a poor people.
Pan niezbożny, panujący nad ludem ubogim jest jako lew ryczący, i jako niedźwiedź głodny.
EnglishTo add a tab stop, just click anywhere in the ruler and select a tab stop.
Aby dodać tabulator, kliknij w dowolnym miejscu na linijce i wybierz rodzaj tabulatora.
EnglishWhen thou sittest to eat with a ruler, Consider diligently him that is before thee;
Gdy siądziesz, abyś jadł z panem, uważaj pilnie, kto jest przed tobą;
Englishand makest men as the fishes of the sea, as the creeping things, that have no ruler over them?
Miałżebyś zaniechać ludzi jako ryb morskich, jako płazu, który nie ma pana?
EnglishMany seek the ruler's favor; But a man's judgment [cometh] from Jehovah.
Wiele tych, co szukają twarzy panów; aleć od Pana jest sąd każdego.
EnglishIf a ruler hearkeneth to falsehood, All his servants are wicked.
Pana, który rad słucha słów kłamliwych, wszyscy słudzy jego są niepobożni.
EnglishAnd when Jesus came into the ruler's house, and saw the flute-players, and the crowd making a tumult,
A gdy przyszedł Jezus w dom przełożonego, i ujrzał piszczki i lud zgiełk czyniący,
EnglishHe made him lord of his house, And ruler of all his substance;
Postanowił go panem domu swego, i książęciem nad wszystką dzierżawą swoją,
EnglishAnd Phinehas the son of Eleazar was ruler over them in time past, [and] Jehovah was with him.
A Finees syn Eleazarowy, był książęciem nad nimi, a Pan był z nimi.
EnglishThere is an evil which I have seen under the sun, as it were an error which proceedeth from the ruler:
Jest złe, którem widział pod słońcem, to jest, błąd, który pochodzi od zwierzchności:
EnglishAnd there is almost nothing we can do about it, aside from taking a ruler and starting to measure it.
I nie możemy tego właściwie w ogóle zmienić. ~~~ Poza wzięciem linijki i zmierzenia odcinków.
EnglishFrom the ruler you can adjust margins, indents, and tabs:
Za pomocą linijki można dostosowywać marginesy, wcięcia i tabulatory:
EnglishAnd when Zebul the ruler of the city heard the words of Gaal the son of Ebed, his anger was kindled.
A usłyszawszy Zebul, przełożony miasta onego, słowa Gaala, syna Obedowego, zapalił się gniew jego.
EnglishAfter him repaired their brethren, Bavvai the son of Henadad, the ruler of half the district of Keilah.
Za nim zasię poprawiali bracia ich, Bawaj, syn Chenadadowy, przełożony nad połową powiatu Ceile.
EnglishAnd a certain ruler asked him, saying, Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?
I pytał go niektóry książę, mówiąc: Nauczycielu dobry
EnglishBut Jesus, not heeding the word spoken, saith unto the ruler of the synagogue, Fear not, only believe.
Ale Jezus skoro usłyszał to, co oni mówili, rzekł do przełożonego bóżnicy: Nie bój się, tylko wierz
EnglishSend ye the lambs for the ruler of the land from Selah to the wilderness, unto the mount of the daughter of Zion.
Poślijcie baranki Panującemu nad ziemią, od skały aż do pustyni, do góry córki Syońskiej.
EnglishThe subjects were not permitted to interfere in the ruler's affairs.
Poddani nie mieli prawa ingerować w sprawy władcy.
EnglishBut he that did his neighbor wrong thrust him away, saying, Who made thee a ruler and a judge over us?
Lecz ten, co krzywdził bliźniego, odegnał go, mówiąc: Któż cię postanowił książęciem i sędzią nad nami?