"role" - Puolakielinen käännös

EN

"role" puolaksi

volume_up
role {subst.}
PL
PL

"role" englanniksi

volume_up
role {feminiini mon.}

EN role
volume_up
{substantiivi}

role (myös: land, part)
Our role, the role of the Commission, is secondary and consists of two very distinct tasks.
Nasza rola, rola Komisji, jest drugorzędna i obejmuje dwa bardzo różne zadania.
The role of volunteering in contributing to economic and social cohesion (debate)
Rola wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej (debata)
Osteoporosis, where the role of calcium supplementation is well established.
Osteoporoza, stan, w którym rola suplementacji wapnia jest dobrze udokumentowana.

Esimerkkejä "role"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.
Sprawdzianem dla konstruktywnej roli jest to, że finanse służą realnej gospodarce.
EnglishThe Commission is just an executive body and cannot have the role of legislator.
Komisja jest jedynie organem wykonawczym i nie może przyjmować roli legislacyjnej.
EnglishThe legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.
Uzasadnione użycie broni palnej odgrywa istotną rolę w całej Unii Europejskiej.
EnglishThe European Parliament has undoubtedly a crucial role to play in this debate.
Bez wątpienia Parlament Europejski ma w tej debacie do odegrania rolę kluczową.
EnglishThis is immensely important for strengthening our credible international role.
To jest niezwykle ważne dla umocnienia wiarygodności naszej roli międzynarodowej.
EnglishOne aspect of this issue concerns the employment and role of women in industry.
Problem ten ma także swój wymiar dotyczący zatrudnienia i roli kobiet w przemyśle.
EnglishThe country also plays a constructive role in maintaining regional stability.
Kraj ten odgrywa także konstruktywną rolę w utrzymywaniu stabilności w regionie.
EnglishHere I must return to the Tripartite and applaud the role of both social partners.
Muszę wrócić do kwestii trójstronności i pochwalić rolę obu partnerów społecznych.
EnglishIt is obvious that the role of civil society and of Parliament should be increased.
To oczywiste, że należy zwiększyć rolę społeczeństwa obywatelskiego i Parlamentu.
EnglishWe think the European Commission could adopt a decisive role in this matter.
Oczekujemy, że Komisja Europejska mogłaby przejąć decydującą rolę w tej sprawie.
EnglishWe believe that human rights defenders play an indispensable role in society.
Uważamy, że obrońcy praw człowieka odgrywają niezastąpioną rolę w społeczeństwie.
EnglishWe in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.
My w Parlamencie możemy jednak odegrać bardziej znaczącą rolę w tym procesie.
EnglishThey will enable the continuation of an important and useful role of this Parliament.
Umożliwi to temu Parlamentowi dalsze wypełnianie jego ważnej i pożytecznej roli.
EnglishIn this regard, Parliament, in particular, will continue to have an important role.
W tym kontekście w szczególności Parlament będzie nadal odgrywał istotną rolę.
EnglishThe first is that we must regain the leading role in global climate protection.
Po pierwsze, musimy odzyskać pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu na świecie.
EnglishHis title implies some sort of oversight role which is wholly inappropriate.
Nazwa jego funkcji sugeruje rolę nadzorczą, która jest całkowicie nieodpowiednia.
EnglishLet us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.
Miejmy nadzieję, że będzie nadal odgrywać tę rozsądną, przemyślaną i wrażliwą rolę.
EnglishEurope must play an active role, be a factor for reform, a catalyst for development.
Europa musi pełnić aktywną rolę, być czynnikiem reformy i katalizatorem rozwoju
EnglishBut allow me to continue now in my current role as President of my country.
Ale pozwólcie, że przejdę teraz do mojej obecnej roli - prezydenta mojego kraju.
EnglishIt is based on an intersectoral approach and a strengthened role for young people.
Podstawą jest międzysektorowe podejście oraz wzmocnienie znaczenia młodzieży.