EN

real {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
real (myös: actual, bona fide, genuine, pure)
volume_up
prawdziwy {adj. maskuliini}
That is the real substance, the real reason and the real issue.
To jest prawdziwa treść, prawdziwy powód i najważniejsza kwestia.
The real position of the women of Afghanistan tells a different story, however.
Prawdziwy status kobiet w Afganistanie to jednak inna historia.
The Union must play its part as an effective negotiator and initiate real dialogue.
Unia musi odegrać tu rolę skutecznego negocjatora i zainicjować prawdziwy dialog.
It provides real opportunities for chemicals, pharmaceuticals, other industries.
Daje on rzeczywiste możliwości przemysłowi chemicznemu, farmaceutycznemu i innym sektorom.
The negotiations that took place in July delivered some real progress.
Lipcowe negocjacje przyniosły rzeczywiste postępy.
People with disabilities are counting on real changes which will give them equal opportunities.
Niepełnosprawni liczą na rzeczywiste zmiany, które wyrównają ich szanse.
volume_up
rzeczywisty {adj. maskuliini}
This would give a real industrial boost to the economic recovery.
Stanowiłoby to rzeczywisty bodziec dla przemysłu, pobudzający naprawę gospodarczą.
The decisions adopted represent real progress in negotiations.
Podjęte decyzje stanowią rzeczywisty postęp w negocjacjach.
We would like to have a real internal market in the field of energy by 2014.
Do roku 2014 chcielibyśmy stworzyć rzeczywisty rynek wewnętrzny w obszarze energii.
real
volume_up
rzeczywista {adj. feminiini}
So there is a real need for better cooperation, and to exchange information.
Tak więc istnieje rzeczywista potrzeba lepszej współpracy i wymiany informacji.
Therefore, we must all play our part to ensure that real convergence occurs.
Dlatego wszyscy musimy dołożyć starań, aby zapewnić rzeczywistą konwergencję.
Thus, the appointment of ESMA remains the only real and positive change.
Zatem ustanowienie ESMA pozostaje jedyną rzeczywistą i korzystną zmianą.
real (myös: actual, feasible, practical, viable)
volume_up
realny {adj. maskuliini}
The horizontal approach is the only real way of guaranteeing equal treatment for all.
Horyzontalne podejście to jedyny realny sposób zagwarantowania wszystkim równego tratowania.
There are real concerns about the reopening of the negotiations with Mercosur.
Wznowienie negocjacji z Mercosurem stanowi realny problem.
The energy summit in February also brought a real breakthrough.
Szczyt energetyczny z lutego również przyniósł realny przełom.
real (myös: genuine, veritable)
volume_up
istny {adj. maskuliini}
(DE) Mr President, the Catania report is a real sham.
(DE) Panie przewodniczący! Sprawozdanie pana posła Catanii to istna fikcja.
real (myös: not imaginary)
volume_up
nieurojony {adj. maskuliini}
Secondly, on the politics of it, this was the first real vote on climate change.
Po drugie, odnosząc się do kontekstu politycznego, było to pierwsze głosowanie z prawdziwego zdarzenia na temat zachodzących zmian klimatycznych.
It must help strengthen the capabilities of all those involved; it must contribute to the fight against corruption and to the introduction of real forest governance.
Musi pomóc wzmocnić potencjał wszystkich zainteresowanych; musi przyczynić się do walki z korupcją i do wprowadzenia gospodarki leśnej z prawdziwego zdarzenia.
2. "wind"
real (myös: apparent, noticeable)
volume_up
odczuwalny {adj. maskuliini} (wiatr)
The effects of crises such as this are often only felt in the real economy at a later point in time.
Często skutki kryzysów podobnych do obecnego są odczuwalne w gospodarce realnej dopiero po jakimś czasie.
The full impact of the financial crisis which started in the US is now being felt in the real economy.
Pełne oddziaływanie kryzysu finansowego, który zaczął się w USA, jest obecnie odczuwalne w realnej gospodarce.
The present recession proves that disturbances in the financial market have noticeable negative side-effects on the real economy.
Obecna recesja dowodzi, że zakłócenia na rynku finansowym mają odczuwalne negatywne skutki dla gospodarki realnej.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "real":

real

Esimerkkejä "real"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.
Sprawdzianem dla konstruktywnej roli jest to, że finanse służą realnej gospodarce.
EnglishWithout real autonomy in income, there will not be real autonomy in expenditure.
Nie zyskamy prawdziwej autonomii wydatków, bez prawdziwej autonomii dochodów.
EnglishThe financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.
Instrumenty finansowe takie jak JESSICA, JEREMIE i JASPERS bardzo w tym pomagają.
EnglishWe need real solidarity on the part of all the Member States and of the Union.
Potrzebna jest nam solidarność ze strony wszystkich państw członkowskich Unii.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Dopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.
EnglishIt is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.
Jest to niewątpliwie perspektywa realna, jednakże nie automatycznie posiadane prawo.
EnglishThat means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.
Oznacza to spadek dobrej koniunktury, spadek płac realnych, spadek siły nabywczej.
EnglishYou must remember that we have sectors that are experiencing real difficulties.
Powinna pani pamiętać, że mamy sektory borykające się z rzeczywistymi trudnościami.
EnglishIn addition we must ensure that incentives reward a real reduction in discards.
Musimy ponadto zapewnić zachęty, które będą sprzyjały ograniczeniu odrzutów.
EnglishOn the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
Po drugiej stronie jest jakaś organizacja terrorystyczna, właściwie nie wiadomo kto.
EnglishEurope needs policies which are motivated by a real desire to strengthen the Union.
Europa potrzebuje polityk, u źródeł których będzie prawdziwa chęć wzmocnienia Unii.
EnglishDo we still want to live in a Europe of illusory values, or of real values?
Czy nadal chcemy żyć w Europie iluzorycznych wartości, czy też wartości realnych?
EnglishWe have done so for years in the real economy with the Common External Tariff.
Robimy to od lat w gospodarce realnej za pomocą wspólnej taryfy zewnętrznej.
EnglishThere is a basic view that real value involves making things, involves labor.
Istnieje prosty pogląd, że prawdziwa wartość wymaga tworzenia rzeczy, wymaga pracy.
EnglishBut you better be the first one out of town as the real estate values go to hell.
Tylko pośpieszcie się z wyprowadzką bo ceny nieruchomości zaczynają szaleć.
EnglishThe behaviour of the Turkish occupation forces in Cyprus is also a real scandal.
Bulwersujące jest również zachowanie tureckich sił okupacyjnych na Cyprze.
EnglishMany people have been extradited where there is no real evidence against them.
Przeprowadzono ekstradycję wielu osób bez prawdziwych dowodów przeciwko nim.
EnglishThey should have real consequences for the relations between the EU and Azerbaijan.
Powinny one w konkretny sposób odbić się na stosunkach pomiędzy UE i Azerbejdżanem.
EnglishWe therefore need to move towards sharing data and information in real time.
Powinniśmy zatem doprowadzić do wymiany danych i informacji w czasie rzeczywistym.
EnglishThis system provides for the creation of the purchasing power with no real equivalent.
Ten system pozwala na tworzenie siły nabywczej pozbawionej realnego ekwiwalentu.