"procedure" - Puolakielinen käännös

EN

"procedure" puolaksi

PL

"procedura" englanniksi

EN procedure
volume_up
{substantiivi}

procedure (myös: mode, routine)
The proposed instrument establishes a special procedure.
Proponowany instrument ustanawia szczegółowy tryb postępowania.
Yet another issue was the crucial reason for our decision to reject this procedure, however.
Powodem naszej decyzji odrzucającej ten tryb była jednak jeszcze jedna kluczowa kwestia.
(Parliament rejected the request for urgent procedure)
(Parlament odrzucił wniosek o tryb pilny)
procedure (myös: measure, treatment)
So I'm thinking, you know, this procedure hasn't changed in about 40 years.
Pomyślałem, że ten zabieg nie zmienił się przez około 40 lat.
(PL) Mr President, this is undoubtedly a procedure that should not have to take place, but we too are rational people.
Niewątpliwie jest to zabieg, który nie powinien mieć miejsca, ale my też jesteśmy ludźmi rozumnymi.
need to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
This is the simplest procedure, the least bureaucratic and the most democratic.
Jest to procedura najprostsza, najmniej biurokratyczna i najbardziej demokratyczna.
This process is called "Ordinary legislative procedure" (ex "co-decision").
Proces ten jest nazywany „zwykłą procedurą ustawodawczą” (poprzednio procedurą „współdecyzji”).
Therefore, the procedure is in accordance with the Rules of Procedure.
Procedura jest zatem realizowana zgodnie z Regulaminem.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "procedure":

procedure

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "procedura":

procedura

Esimerkkejä "procedure"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe petitions process (amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (debate)
Zmiana przepisów regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (debata)
EnglishWe in this Parliament have immediately responded to this by amending our procedure.
W odpowiedzi na to my w tym Parlamencie zmieniliśmy natychmiast naszą procedurę.
EnglishA fast-track procedure will be used by the Commission to ensure a rapid decision.
Komisja zastosuje procedurę w trybie pilnym, aby zapewnić szybkie podjęcie decyzji.
EnglishThere is an ongoing infringement procedure at this stage of a reasoned opinion.
Jedno postępowanie o naruszenie prawa jest na etapie uzasadniania stanowiska.
EnglishAs a reminder: the new Treaty of Lisbon also introduces a new budgetary procedure.
Dla przypomnienia: nowy traktat z Lizbony wprowadza także nową procedurę budżetową.
EnglishMr Hannan, when you speak, it must be in accordance with our Rules of Procedure.
Panie pośle Hannan! Kiedy pan przemawia, musi się to odbywać zgodnie z Regulaminem PE.
EnglishThis is a debate in which problems of both procedure and substance have arisen.
Jest to debata, w której podniesiono problemy zarówno proceduralne, jak i materialne.
EnglishFirstly, we must emphasise the efforts that have been made to simplify the procedure.
Po pierwsze, musimy podkreślić wysiłki, jakich dołożono, by uprościć procedurę.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienia dotyczące głosowań zostały skrócone na podstawie art. 163 ust.
EnglishWe estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.
Przewidzieliśmy dwie minuty na procedurę pytań z sali: to jest dwóch mówców.
EnglishMr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.
Panie Przewodniczący! Chciałbym prosić o wyjaśnienie w kwestii Regulaminu.
EnglishThis is now the second test of the annual procedure under the Treaty of Lisbon.
Jest to druga próba procedury rocznej przewidzianej w traktacie lizbońskim.
EnglishDo not inject but withdraw the needle and repeat the injection procedure.
Nie wstrzykiwać roztworu tylko wycofać igłę i powtórzyć procedurę wstrzykiwania.
Englishneed to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
Englishneed to stop taking Efficib for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Efficib na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
Englishneed to stop taking Janumet for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
EnglishI have two requests to speak in relation to observance of the Rules of Procedure.
Mam dwa wnioski o udzielenie głosu w związku z przestrzeganiem Regulaminu.
English(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 170 of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 170 Regulaminu)
EnglishMy committee agreed that the request for urgent procedure should be approved.
Moja komisja zgodziła się, że należy uznać wniosek o debatę w trybie pilnym.
EnglishFor that, he was reprimanded by the Rules of Procedure incarnate, Mr Corbett.
Został za to upomniany przez żywe wcielenie regulaminu, pana posła Corbetta.