"preliminary" - Puolakielinen käännös

EN

"preliminary" puolaksi

EN preliminary
volume_up
{substantiivi}

1. Urheilu

preliminary (myös: prelims)
volume_up
eliminacje {feminiini mon.}

2. muu

preliminary (myös: admission, admittance, entrance, entry)
We consider that to be nothing more than a preliminary to the introduction of barriers to trade and protectionism against the rest of the world.
Uważamy to za nic innego, jak wstęp do wprowadzenia barier w handlu i protekcjonizmu w stosunku do reszty świata.
To tytułem wstępu.
As a preliminary step, all parties without exception should abide without delay by an effective ceasefire with a view to implementing the military disengagement plan provided by the United Nations.
Na wstępie wszystkie strony bez wyjątku powinny niezwłocznie zastosować się do zawieszenia broni w celu wprowadzenia w życie opracowanego przez ONZ planu wycofania wojsk.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "preliminary":

preliminary

Esimerkkejä "preliminary"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishPreliminary election results show a very small gap between the two contestants.
Wstępne wyniki wskazują, że między kandydatami jest bardzo mała różnica głosów.
EnglishPreliminary data suggest that irbesartan may decrease Rasilez AUC and Cmax.
Wstępne dane sugerują, że irbesartan może zmniejszać AUC i Cmax produktu Rasilez.
EnglishPreliminary data suggest that irbesartan may decrease Riprazo AUC and Cmax.
Wstępne dane sugerują, że irbesartan może zmniejszać AUC i Cmax produktu Riprazo.
EnglishPreliminary data suggest that irbesartan may decrease Sprimeo AUC and Cmax.
Wstępne dane sugerują, że irbesartan może zmniejszać AUC i Cmax produktu Sprimeo.
EnglishPreliminary data suggest that irbesartan may decrease Tekturna AUC and Cmax.
Wstępne dane sugerują, że irbesartan może zmniejszać AUC i Cmax produktu Tekturna.
EnglishPreliminary data suggest that irbesartan may decrease Enviage AUC and Cmax.
Wstępne dane sugerują, że irbesartan może zmniejszać AUC i Cmax produktu Enviage.
EnglishThe preliminary findings of our review point exactly in the same direction.
Wstępne ustalenia z naszego przeglądu wskazują na dokładnie ten sam kierunek.
EnglishSafety has been assessed on the basis of preliminary results in chickens.
Oceny bezpieczeństwa dokonano na podstawie wstępnych wyników uzyskanych u kur.
EnglishThat is why 'back to the preliminary draft budget' is the standard response.
Z tego względu "powrót do wstępnego projektu budżetu” jest reakcją typową.
English. - Madam President, let me first make two preliminary remarks.
w imieniu grupy PSE. - Pani przewodnicząca! Pragnę poczynić dwie wstępne uwagi.
English(DE) Mr President, Commissioner, Mr Van Rompuy, I have two preliminary remarks to make.
(DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie van Rompuy! Mam dwie uwagi wstępne.
English. - Mr President, let me first make two preliminary remarks.
sprawozdawczyni. - Panie przewodniczący! Chciałabym zacząć od dwóch wstępnych uwag.
EnglishI shall pass over the fact that the preliminary draft of this report was totally muddled.
Już nie mówię, że pierwotny projekt tego sprawozdania był absolutnie mętny.
EnglishTo prevent this happening, there is a ‘preliminary ruling procedure’.
Aby temu zapobiec, wprowadzono procedurę „orzeczeń w trybie prejudycjalnym”.
EnglishIt is good that I can also give you my preliminary thoughts on it.
Dobrze, że ja również mogę przedstawić moje wstępne przemyślenia w tej sprawie.
EnglishOne reason for this has been the very good preliminary work of the Commission in this case.
Jednym z powodów są bardzo dobre prace wstępne przeprowadzone przez Komisję.
EnglishMy second preliminary remark is about the absence of Charlie McCreevy.
Moja druga wstępna uwaga odnosi się do nieobecności Charliego McCreevy'ego.
EnglishMy reservations regarding the report in question derive from this preliminary consideration.
Moje zastrzeżenia co do przedmiotowego sprawozdania dotyczą tego pierwszego względu.
EnglishI already understand from the preliminary results that this is not a general 'no' to Europe.
Już wnioskuję ze wstępnych wyników, że nie jest to ogólne "nie” dla Europy.
Englishoptimisation phase The preliminary planning phase paved the way for the detailed planning phase.
Po opracowaniu planów wstępnych można było przystąpić do planowania szczegółowego.