"overthrow" - Puolakielinen käännös

EN

"overthrow" puolaksi

EN overthrow
volume_up
{substantiivi}

overthrow (myös: flip, revolution, upheaval)
overthrow (myös: putsch, coup)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "overthrow":

overthrow

Esimerkkejä "overthrow"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, there is also the path which Romania took in its bloody overthrow of the regime.
Ale jest też droga, którą poszła Rumunia dokonując krwawego obalenia reżimu.
EnglishTheir overthrow is a social need and we shall serve it consistently.
Ich odrzucenie jest potrzebą społeczną i tej sprawie będziemy konsekwentnie służyć.
EnglishTherefore he sware unto them, That he would overthrow them in the wilderness,
Przetoż podniósł rękę swoję przeciwko nim, aby ich pobił na puszczy;
EnglishAnd that he would overthrow their seed among the nations, And scatter them in the lands.
A żeby rozrzucił nasienie ich między pogan, i rozproszył ich po ziemiach.
EnglishThey did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime.
To było coś więcej, niż tylko obalenie skorumpowanego, wstecznego reżimu.
EnglishAn evil speaker shall not be established in the earth: Evil shall hunt the violent man to overthrow him.
Niech na nich spadną węgle rozpalone; do ognia niech wrzuceni będą, i do dołów głębokich, skądby nie powstali.
EnglishBy cutting off the European market, we can demonstrate our determined intention to overthrow Lukashenko's regime.
Odcinając dostęp do rynku europejskiego możemy pokazać zdecydowane dążenie do obalenia reżimu Łukaszenki.
Englishhath not David sent his servants unto thee to search the city, and to spy it out, and to overthrow it?
Azaż raczej nie dla tego posłał Dawid sługi swe do ciebie aby przepatrzyli miasto, i wyszpiegowali je, aby je potem zburzył?
Englishbut if it is of God, ye will not be able to overthrow them; lest haply ye be found even to be fighting against God.
Ale jeźlić jest z Boga, nie będziecie mogli tego rozerwać, byście snać i z Bogiem walczącymi nie byli znalezieni.
EnglishOverthrow not for meat's sake the work of God.
EnglishIt is real disobedience and resistance which will lead to the overthrow of the exploitative barbarity of capitalism itself.
Jest nim rzeczywiste nieposłuszeństwo i opór, które doprowadzą do obalenia barbarzyńskiego wyzysku samego kapitalizmu.
Englishsee, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to pluck up and to break down and to destroy and to overthrow, to build and to plant.
Oto cię dziś postanawiam nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, i psuł, i wytracał, i obalał, i abyś budował i szczepił.
EnglishMany of these medics have been accused of trying to overthrow the monarchy and face trial with military prosecutors and possible death sentences.
Wielu z nich oskarżono o próby obalenia monarchii i postawiono przed obliczem wojskowych prokuratorów, którzy prawdopodobnie skażą ich na śmierć.
EnglishI am sure this action will enable us to prevent a civilian massacre and I am sure, too, that the Libyans will overthrow the tyrant themselves.
Wierzę, że te działania doprowadzą do tego, że zapobiegniemy masakrze cywilnej ludności, i wierzę, że stanie się tak, że Libijczycy sami obalą tyrana.
EnglishHu Jia was arrested on the pretext that he had been inciting others to overthrow the national government.
Zatrzymanemu pod pretekstem namawiania do obalenia władzy państwowej odmawia się nadal prawa do adwokata oraz opieki medycznej.
EnglishAs in the overthrow of Sodom and Gomorrah and the neighbor cities thereof, saith Jehovah, no man shall dwell there, neither shall any son of man sojourn therein.
Jako podwrócona jest Sodoma i Gomora z przyległościami swojemi, mówi Pan, tak się tam nikt nie osadzi, ani w niej syn człowieczy mieszkać będzie.
EnglishWe can also use this voice to condemn the recent statements of Laurent Nkunda, who called for the overthrow of the elected and legitimate government of the Congo.
Możemy również posłużyć się tym głosem, aby potępić niedawne oświadczenia Laurenta Nkundy, który wezwał do obalenia wybranego prawowicie rządu Konga.
EnglishSince the conflict in Libya began, I have suggested that the international community should put all its energies into supporting the overthrow of the Gaddafi regime.
Od samego początku konfliktu w Libii sugerowałem, by wspólnota międzynarodowa wykorzystała całą swoją energię na wsparcie obalania reżimu Kaddafiego.
EnglishTo overthrow a democratically elected government is simple unacceptable, as is the continued house arrest of the President and the Prime Minister of this country.
Obalenie demokratycznie wybranego rządu jest po prostu nie do przyjęcia, podobnie jak przetrzymywanie prezydenta i premiera tego kraju w areszcie domowym.
EnglishHowever, I could not help thinking of Iran, where the overthrow of the corrupt, autocratic regime of the Shah led to the formation of a repressive Islamic Republic.
Nie mogę jednakże przestać myśleć o Iranie, gdzie obalenie skorumpowanego, autokratycznego reżimu szacha doprowadziło do powstania represyjnej republiki islamskiej.