"to oppress" - Puolakielinen käännös

EN

"to oppress" puolaksi

EN to oppress
volume_up
[oppressed|oppressed] {verbi}

to oppress (myös: to scourge)
It has emerged that there is a group of large financial corporations that collaborates with various bigwigs and local dictators to oppress their own people.
Okazuje się, że istnieje pewna spółka wielkich finansowych korporacji, które w porozumieniu z różnymi kacykami i lokalnymi dyktaturami gnębią własne społeczeństwa.
This phrase can be used to sum up the sad reality of a time when more than a million Roma were oppressed and deprived of any freedoms, including freedom to procreate.
Stwierdzenie to można odnieść do smutnej rzeczywistości czasów, w których gnębiono ponad milion Romów i pozbawiano ich wszelkich swobód , w tym prawa do prokreacji.
The EU will not accept the trampling underfoot of fundamental human rights, the murder or imprisonment of journalists and critics of the regime, while the population is oppressed and starving.
UE nie będzie godzić się na deptanie podstawowych praw człowieka, akceptować zabójstw czy więzienia dziennikarzy i krytyków reżimu, podczas gdy ludność kraju jest gnębiona i głoduje.
On the contrary, the law of the jungle that prevails in unbridled capitalism enables the 'haves' to oppress and exploit the 'have-nots'.
Wprost przeciwnie: prawo dżungli, które dominuje w niekontrolowanym kapitalizmie, pozwala posiadającym uciskać i wykorzystywać tych, którzy nie posiadają.
They are also the most oppressed community in Europe at present.
Są oni również obecnie najbardziej uciskaną społecznością w Europie.
The Roma are the largest ethnic minority in the EU at the moment, but they have also been the most oppressed down the ages.
Obecnie Romowie stanowią najliczniejszą mniejszość etniczną w UE, ale od wieków także mniejszość najbardziej uciskaną.
Rajoelina's administration breaches human rights and oppresses its own citizens.
Administracja Rajoeliny łamie prawa człowieka i ciemięży własnych obywateli.
A dictatorship of the sort that oppresses its own people is completely unacceptable.
Dyktatura, w ramach której ciemiężeni są obywatele danego kraju, jest niedopuszczalna.
It is time to expel this dictator, who oppresses his own people, once and for all.
Najwyższy czas, aby raz na zawsze usunąć ze stanowiska dyktatora, który ciemięży własnych obywateli.
to oppress (myös: to overwhelm)
to oppress (myös: to worry)
volume_up
znękać {vb:n perf.}
to oppress (myös: to get down, to grind down, to put down)
volume_up
pognębiać {vb:n imp.}

Esimerkkejä "to oppress"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishRob not the poor, because he is poor; Neither oppress the afflicted in the gate:
Nie odzieraj nędznego, przeto że nędzny jest; ani ubogiego w bramie uciskaj.
English[He is] a trafficker, the balances of deceit are in his hand: he loveth to oppress.
Kupcem jest, w którego ręku są szale fałszywe; gwałt umiłował.
EnglishFrom the wicked that oppress me, My deadly enemies, that compass me about.
Przed twarzą niepobożnych, którzy mię niszczą, przed nieprzyjaciółmi duszy mojej, którzy mię ogarnęli.
EnglishBut, more importantly than that, they cursed my country and they oppress their own people.
Ale co ważniejsze, mój kraj został obrzucony obelgami, a nikaraguańscy obywatele są represjonowani.
EnglishAnd a sojourner shalt thou not wrong, neither shalt thou oppress him: for ye were sojourners in the land of Egypt.
I stało się, przeto że się bały one baby Boga, pobudował im domy.
EnglishThroughout the ages, religion has been used to oppress others, and this is because of human ego, human greed.
Przez wieki całe religię wykorzystywano do uciskania innych, a powodem tego jest ludzkie ego, ludzka chciwość.
EnglishTo legislate does not mean to oppress.
Stanowienie prawodawstwa nie oznacza prześladowań.
EnglishThe Sidonians also, and the Amalekites, and the Maonites, did oppress you; and ye cried unto me, and I saved you out of their hand.
I od Sydończyków, i Amalekitów, i Mahanitów, którzy was trapili, gdyście wołali do mnie, nie wybawił z ręki ich?
EnglishIf we continue to oppress the intergroups by refusing to give them meeting rooms, there will be more demonstrations.
Jeżeli będziemy nadal utrudniać im funkcjonowanie, odmawiając prawa do korzystania z sal konferencyjnych, demonstracji będzie więcej.
Englishand oppress not the widow, nor the fatherless, the sojourner, nor the poor; and let none of you devise evil against his brother in your heart.
A wdowy i sieroty, i przychodnia, i ubogiego nie uciskajcie, i złego jeden przeciwko drugiemu nie myślcie w sercu swojem.
EnglishIs it good unto thee that thou shouldest oppress, That thou shouldest despise the work of thy hands, And shine upon the counsel of the wicked?
Cóż masz za pożytek, że mię uciskasz?
EnglishTheir children also shall be as aforetime, and their congregation shall be established before me; and I will punish all that oppress them.
I będą synowie jego, jako i przedtem, a zgromadzenie jego przedemną utwierdzone będzie; ale nawiedzę wszystkich, którzy ich trapią.
EnglishAnd they covet fields, and seize them; and houses, and take them away: and they oppress a man and his house, even a man and his heritage.
Pożądają pól, i wydzierają; także i domów, i odejmują; a tak przewodzą gwałt nad mężem i domem jego, nad każdym mężem i nad dziedzictwem jego.
EnglishHear this word, ye kine of Bashan, that are in the mountain of Samaria, that oppress the poor, that crush the needy, that say unto their lords, Bring, and let us drink.
Słuchajcie słowa tego, o krowy Basańskie
Englishif ye oppress not the sojourner, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your own hurt:
Przychodnia, sierotki i wdowy nie uciśniecie, i krwi niewinnej nie rozlejecie na tem miejscu, a za bogami cudzymi nie pójdziecie na swe złe:
EnglishThou shalt not oppress a hired servant that is poor and needy, whether he be of thy brethren, or of thy sojourners that are in thy land within thy gates:
Nie uczynisz krzywdy najemnikowi ubogiemu, i potrzebnemu z braci twojej, albo z cudzoziemców twoich, którzy są w ziemi twej, w bramach twoich.
EnglishThe Charter states that the host country is required to uphold human dignity and not to oppress citizens on grounds of nationality or religious belief.
Karta stanowi, że kraj gospodarz igrzysk powinien szanować ludzką godność, nie powinien prześladować obywateli z powodu narodowości lub wyznania.
Englishhe shall dwell with thee, in the midst of thee, in the place which he shall choose within one of thy gates, where it pleaseth him best: thou shalt not oppress him.
Z tobą będzie mieszkał w pośrodku ciebie, na miejscu, które sobie obierze w jednem z miast twoich, gdzieby mu się podobało; nie uczynisz mu gwałtu.
EnglishIt has emerged that there is a group of large financial corporations that collaborates with various bigwigs and local dictators to oppress their own people.
Okazuje się, że istnieje pewna spółka wielkich finansowych korporacji, które w porozumieniu z różnymi kacykami i lokalnymi dyktaturami gnębią własne społeczeństwa.