EN offer
volume_up
{substantiivi}

offer (myös: bid, deal, proposal, approach)
This is an offer, and by that offer we are trying to bring the countries closer to us.
Jest to oferta, za pomocą której staramy się osiągnąć zbliżenie z odnośnymi krajami.
The offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.
Oferta, którą mamy zamiar rozszerzyć z Unii Europejskiej, stanowi wyzwanie.
Consequently, your offer is not really an offer.
W związku z tym Państwa oferta nie jest w istocie ofertą.
offer (myös: casualty, prey, sacrifice, victim)
The meal-offering and the drink-offering are cut off from the house of Jehovah; the priests, Jehovah's ministers, mourn.
Odjęta jest śniedna i mokra ofiara od domu Pańskiego; płaczą kapłani, słudzy Pańscy.
Then said they, What shall be the trespass-offering which we shall return to him?
I rzekli: Jakaż będzie ofiara za przewinienie, którą jej oddać mamy?
And let them offer the sacrifices of thanksgiving, And declare his works with singing.
I ofiarując ofiary chwały, niech opowiadają sprawy jego z wesołem śpiewaniem.
I believe that this is a serious, far-reaching and fair offer.
Sądzę, że jest to poważna, daleko idąca i uczciwa propozycja.
The offer of a joint working group is very important.
Propozycja utworzenia wspólnej grupy roboczej jest bardzo istotna.
This is only an offer; acceptance is voluntary.
To tylko propozycja, której przyjęcie jest dobrowolne.

Esimerkkejä "offer"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI believe that we must be more active and have much more to offer these countries.
Uważam, że musimy być bardziej aktywni i mieć więcej do zaoferowania tym krajom.
EnglishPetre from Romania accepts a job offer in Vienna and immediately moves to Austria.
Petre z Rumunii przyjął ofertę pracy w Wiedniu i natychmiast wyjechał do Austrii.
EnglishIt will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
Otrzymamy również korzyści w zakresie ochrony środowiska i obniżenia kosztów.
EnglishThis policy does not offer immediate results: it is a long-term mechanism.
Polityka ta nie oferuje natychmiastowych wyników; jest mechanizmem długofalowym.
EnglishWe offer our collaboration in order to simplify procedures as far as possible.
Proponujemy naszą współpracę w celu możliwie jak największego uproszczenia procedur.
EnglishBanks now only offer them credit under the strict conditions of a subsidised loan.
Obecnie banki oferują im wyłącznie kredyty na surowych warunkach dopłat do kredytów.
EnglishIt will offer the donor countries a unique opportunity to reiterate their commitment.
Da krajom będącym donatorami wyjątkową szansę potwierdzenia swoich zobowiązań.
EnglishI offer my services to the Commissioner for close cooperation in the future, too.
Polecam się panu komisarzowi i wyrażam chęć bliskiej współpracy również w przyszłości.
EnglishOn the second day Nethanel the son of Zuar, prince of Issachar, did offer:
Wtórego dnia ofiarował Natanael, syn Suharów, książę z pokolenia Isascharowego.
EnglishWhy was it decided to offer this opportunity of a plebiscite, as we have heard?
Dlaczego postanowiono zapewnić tę możliwość plebiscytu, jak usłyszeliśmy?
EnglishThis proposal also takes account of the tools that the CAP has to offer to this end.
Wniosek ten uwzględnia też narzędzia, które WPR ma do zaproponowania w tym obszarze.
EnglishWe will offer them friendly encouragement to do so, but we know the risks.
Będziemy je do tego w sposób przyjazny zachęcać, ale znamy potencjalne zagrożenia.
EnglishFinally, I should like to offer the rapporteur sincere thanks for this excellent report.
Na koniec chcę serdecznie podziękować sprawozdawczyni za wspaniałe sprawozdanie.
EnglishIf he offer a lamb for his oblation, then shall he offer it before Jehovah;
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
EnglishI would like to offer my strong support for the statement by Mr Chatzimarkakis.
Natomiast chciałem poprzeć bardzo mocno wystąpienie pana Chatzimarkakisa.
EnglishHowever, what does the Commission have to offer other than the four key points?
A jednak co Komisja ma do zaoferowanie innego niż cztery kluczowe punkty?
EnglishThey are important for consumers because they offer better services at fairer prices.
Są one ważne dla konsumentów, gdyż oferują lepsze usługi po niższych cenach.
EnglishUnfortunately, this compromise does not offer this to a sufficient extent.
Niestety ten kompromis nie zapewnia takiej ochrony w wystarczającym zakresie.
EnglishIt is essential to offer Ukraine a European perspective in several steps.
Koniecznością jest zaoferowanie Ukrainie kilkustopniowej perspektywy europejskiej.
EnglishAnd let them offer the sacrifices of thanksgiving, And declare his works with singing.
I ofiarując ofiary chwały, niech opowiadają sprawy jego z wesołem śpiewaniem.