EN to occur
volume_up
[occurred|occurred] {verbi}

Allergic (hypersensitivity) reactions may occur with the use of Lisonorm.
W trakcie stosowania leku Lisonorm może wystąpić reakcja uczuleniowa (nadwrażliwości).
A concomitant increase in very low density lipoprotein synthesis can occur.
Jednocześnie może wystąpić nasilenie syntezy lipoprotein o bardzo małej gęstości.
Serious allergic reactions may occur following the administration of proteins.
Po podaniu preparatów białkowych mogą wystąpić poważne reakcje alergiczne.
to occur
If they were to occur again, we would have to finance them from the agricultural budget.
Gdyby miały się zdarzyć ponownie, musielibyśmy je zwalczać z budżetu rolnego.
Firstly, we believe that what occurred in the United States could occur within practically any security system.
Po pierwsze, jesteśmy przekonani, że to, co się zdarzyło w Stanach Zjednoczonych mogłoby się zdarzyć praktycznie w każdym systemie bezpieczeństwa.
Although these adverse events were not observed, there is the possibility that they may also occur with Luveris.
Chociaż tych zdarzeń niepożądanych nie obserwowano, istnieje możliwość, że mogą one wystąpić również podczas stosowania preparatu Luveris.
volume_up
pojawić się {refleksiiviverbi}
However, in clinical practice neutropenia could occur earlier.
Z doświadczeń klinicznych wynika, że neutropenia może pojawić się wcześniej.
The following side effects can occur during treatment with< Etoricoxib >:
Następujące działania niepożądane mogą pojawić się podczas leczenia lekiem < Etorykoksyb >:
Such reactions may occur before leaving the doctor’s surgery.
Wymienione reakcje mogą pojawić się jeszcze przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego.
to occur
It highlights to us that, in spite of legislation and controls, such accidents can occur at any time.
Uświadamia nam ona, że pomimo przepisów i kontroli takie wypadki mogą wydarzyć się w każdej chwili.
In fact, there is a risk of similar episodes occurring in Europe, too.
Istnieje bowiem ryzyko, że podobne wypadki mogą wydarzyć się również w Europie.
Do we have our lenders of last resort ready to meet the very worst which might occur in such a circumstance?
Czy nasi kredytodawcy ostatniej szansy przygotowani są na najgorsze, co może się wydarzyć w takich okolicznościach?
to occur (myös: to take place, to happen, to hap)
volume_up
zdarzyć się {refleksiiviverbi}
For this to occur, the international community must make it clear to the Russian leaders that the situation today is totally irregular and unsustainable.
Aby tak się stało, społeczność międzynarodowa musi wyjaśnić przywódcom Rosji, że obecna sytuacja jest daleka od normalności i równowagi.
Obviously, what has occurred was not anticipated.
Oczywiście, nie przewidywano tego, co się stało.
To się właśnie stało w tym roku.
These side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
Poniżej wymienione działania niepożądane mogą występować z różną częstością:
Side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
Działania niepożądane mogą występować z różną częstością, opisaną poniżej:
In rare cases anaphylactoid reactions ranging to shock may occur.
Rzadko mogą występować reakcje anafilaktoidalne i aż do wstrząsu włącznie.
to occur (myös: to take place, to happen)
volume_up
wydarzyć się {refleksiiviverbi}
It highlights to us that, in spite of legislation and controls, such accidents can occur at any time.
Uświadamia nam ona, że pomimo przepisów i kontroli takie wypadki mogą wydarzyć się w każdej chwili.
In fact, there is a risk of similar episodes occurring in Europe, too.
Istnieje bowiem ryzyko, że podobne wypadki mogą wydarzyć się również w Europie.
to occur (myös: to fall)
volume_up
zdarzać się {refleksiiviverbi}
to occur
to occur (myös: to take place)
volume_up
dokonać się {refleksiiviverbi}
to occur
volume_up
nasuwać się {refleksiiviverbi}
to occur
volume_up
trafić się {refleksiiviverbi}
to occur (myös: to turn up)
to occur (myös: to arise)
volume_up
nasunąć się {refl. vb:n perf.}

Esimerkkejä "to occur"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf these symptoms occur, the administration has to be discontinued immediately.
W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie gąbek.
EnglishIf these symptoms occur, the administration should be immediately discontinued.
W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
Zdarzają się przypadki pracy niewolniczej, w warunkach wyzysku i pracy nieletnich.
EnglishSide effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
Działania niepożądane mogą pojawiać się z określoną częstością, określoną poniżej:
EnglishIf these symptoms occur, the administration has to be discontinued immediately.
W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku.
EnglishFurther reductions in the total allowable catches will occur in 2012 and 2013.
Dalsze zmniejszenie całkowitych dopuszczalnych połowów nastąpi w roku 2012 i 2013.
EnglishThese plants occur in great diversity, over 28,000 species around the world.
Te rośliny występują w wielkiej różnorodności, ponad 28 000 gatunków na świecie.
EnglishIf acute infusion reactions occur, the infusion must be interrupted immediately.
Jeśli wystąpią ostre reakcje związane z infuzją, należy natychmiast przerwać infuzję.
EnglishIt may occur if the insulin dose is too high in relation to the insulin requirement.
Mo e ona wyst pi, gdy dawka insuliny jest zbyt du a w stosunku do zapotrzebowania.
EnglishThe following side effects are common (occur in more than 1 in 100 patients):
Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
EnglishNervous system undesirable effects occur in approximately 40 % of patients.
Objawy niepożądane ze strony układu nerwowego występują u około 40 % pacjentów.
EnglishIf these symptoms occur, the administration has to be discontinued immediately.
W przypadku wystąpienia tych objawów, należy natychmiast przerwać podawanie preparatu.
EnglishVery common side effects (likely to occur in more than 1 of 10 patients):
Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10):
EnglishThese reactions occur mainly in the first 18 weeks of treatment with VIRAMUNE.
Działania te występują głównie w ciągu pierwszych 18 tygodni stosowania leku VIRAMUNE.
EnglishThese reactions occur more frequently when the infusion time is 30 minutes or less.
Reakcje te występują częściej w przypadku trwania wlewu nie przekraczającego 30 minut.
EnglishIf you have a heart disease, the flu-like symptoms which often occur at the start of
Jeśli u pacjenta występuje choroba serca, objawy grypopodobne, które występują często
EnglishAt high doses and after prolonged utilization, brain function impairment can occur.
Po dużych dawkach oraz długotrwałym stosowaniu może dojść do zaburzeń czynności mózgu.
EnglishPatients should be informed that (mostly visual) hallucinations can occur.
Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia omamów (głównie wzrokowych).
EnglishHowever, should this occur, you will receive appropriate treatment from your doctor.
Gdyby jednak nastąpiło przedawkowanie, lekarz zapewni pacjentowi odpowiednie leczenie.
EnglishIf symptomatic hypotension should occur, supportive treatment should be instituted.
W razie wystąpienia objawowego niedociśnienia należy zastosować leczenie podtrzymujące.