"numerous" - Puolakielinen käännös

EN

"numerous" puolaksi

EN numerous
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

numerous
volume_up
liczne {adj.}
The Commission is receiving numerous complaints about maladministration.
Komisja otrzymuje liczne skargi dotyczące niewłaściwego administrowania.
Unfortunately, the limits to this report are also numerous.
Niestety, ograniczenia przedmiotowego sprawozdania są równie liczne.
However, all these numerous projects pose a problem at the moment.
Jednak wszystkie te liczne projekty stanowią w tej chwili problem.
numerous (myös: big, large, prolific, rife)
volume_up
liczny {adj. maskuliini}
The Commission is receiving numerous complaints about maladministration.
Komisja otrzymuje liczne skargi dotyczące niewłaściwego administrowania.
However, I am afraid that the new regulation raises numerous questions and numerous fears.
Obawiam się jednak, że nowe rozporządzenie prowadzi do powstania wielu pytań i licznych obaw.
The protests taking place in numerous EU countries are an eloquent expression of this.
Wyraźnym tego przejawem są protesty, do których dochodzi w licznych krajach UE.
numerous
volume_up
liczebny {adj. maskuliini}
numerous
volume_up
wieloosobowy {adj. maskuliini} (personel, rodzina)
numerous (myös: in a group)
volume_up
gromadny {adj. maskuliini}
numerous
volume_up
tłumny {adj. maskuliini}

2. "family"

numerous (myös: large)
volume_up
wielodzietny {adj. maskuliini} (rodzina)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "numerous":

numerous
English

Esimerkkejä "numerous"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThere have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.
W doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.
EnglishFor this reason, there are numerous things we must do and these will take time.
W związku z tym jest wiele rzeczy, które musimy uczynić, a te wymagają czasu.
EnglishIt takes action in numerous areas affecting the daily lives of European citizens.
Podejmuje działania w wielu obszarach dotyczących życia codziennego obywateli Europy.
EnglishMrs Gräßle, Mr Garriga and numerous other Members have asked additional questions.
Pani poseł Gräßle, pan poseł Garriga i wielu innych posłów zadało dodatkowe pytania.
EnglishThe protests taking place in numerous EU countries are an eloquent expression of this.
Wyraźnym tego przejawem są protesty, do których dochodzi w licznych krajach UE.
EnglishI voted against the motion for numerous reasons; my main reasons are outlined below.
Głosowałem przeciwko wnioskowi z wielu powodów; poniżej przedstawiłem główne z nich.
EnglishDespite the reforms and the progress made in Turkey, numerous laws are not applied.
Mimo reform i postępów w Turcji, nie stosuje się tam wielu przepisów prawa.
EnglishI expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
Oczekuję wzrostu jakości życia oraz wielu dobrych i inspirujących pomysłów.
EnglishGreece is in the midst of a social explosion with general unrest in numerous towns.
W Grecji obecnie w wielu miastach doszło do wybuchu społecznego i ogólnego niepokoju.
EnglishNumerous suggestions have been made regarding the course of action to achieve it.
Przedstawiono wiele sugestii w odniesieniu do przebiegu działań, w celu jej osiągnięcia.
EnglishCoordinated political measures are required in numerous areas of the European Union.
W licznych obszarach Unii Europejskiej wymagane są skoordynowane działania polityczne.
EnglishWe are concerned about the numerous human rights violations being reported to us.
Niepokoją nas informacje o licznych przypadkach łamania praw człowieka.
EnglishWe need to make numerous changes in view of the smooth operation of the internal market.
Musimy dokonać wielu zmian w celu sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
EnglishBy means of the numerous joint motions and 22 compromises, we achieved a broad consensus.
Dzięki wielu wspólnym wnioskom i 22 kompromisom osiągnęliśmy szeroki konsensus.
EnglishThis practice obviously produces numerous mistakes in the content posted there.
Praktyka taka w oczywisty sposób skutkuje wieloma błędami w treściach tam zamieszczanych.
EnglishWhat is more, numerous acts of violence are being committed against humanitarian workers.
Co więcej, ofiarami licznych aktów przemocy padają pracownicy służb humanitarnych.
EnglishThe introduction of intelligent transport systems offers numerous obvious benefits.
Wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych przyniesie wiele oczywistych korzyści.
EnglishThis committee made suggestions and numerous court proceedings were also initiated.
Komisja przedstawiła propozycje, wszczęto również postępowania sądowe.
EnglishThere are numerous other issues which I think the Commissioner will go into.
Istnieje wiele innych spraw, którymi jak sądzę zajmie się pan komisarz.
EnglishIt would be possible to resolve numerous non-European conflicts following Turkey's accession.
Przystąpienie Turcji umożliwiłoby rozwiązanie wielu konfliktów pozaeuropejskich.