EN

nearly {adverbi}

volume_up
And soon, nearly 20,000 penguins were covered with this toxic oil.
Bardzo szybko prawie 20 tys. ptaków uległo zanieczyszczeniu toksycznym paliwem.
This has been replicated over and over and over again, for nearly 40 years.
Był on powtarzany wiele, wiele razy i jeszcze raz ponownie, przez prawie 40 lat.
They have resolved nearly all issues with only a few still open.
Rozwiązali prawie wszystkie kwestie, a jedynie kilka wciąż pozostaje otwartych.
And what you can see is that nearly all the spider draglines surpass them.
Możemy zauważyć, że niemal wszystkie pajęcze nici asekuracyjne przewyższają je.
Nearly two in three Swedes believe that EU membership is good for Sweden.
Niemal dwóch na trzech Szwedów uważa, że członkostwo w UE jest dobre dla Szwecji.
In addition, it is responsible for nearly 20% of carbon emissions worldwide.
Ponadto odpowiada za niemal 20% światowej emisji węgla.
It is a city with some excellent higher education institutions and nearly 150 000 students.
To miasto o znakomitych wyższych uczelniach i blisko 150 tysiącach studentów.
Fellow Members, nearly 1 million people of Bulgarian origin live in Ukraine.
Na Ukrainie mieszka blisko milion obywateli pochodzenia bułgarskiego.
Worse, nearly 25% of young people under 15 have reading difficulties.
Co gorsza, blisko 25 % młodych ludzi poniżej 15. roku życia ma trudności z czytaniem.

Esimerkkejä "nearly"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd so I made this thing in nearly the same way as you make a computer chip.
Wykonałem to w bardzo podobny sposób, w jaki tworzy się chipy komputerowe.
EnglishWe all remember storm Xynthia, which devastated the Vendée coast nearly a year ago.
Wszyscy pamiętamy huragan Xynthia, który rok temu zniszczył wybrzeże departamentu Vendée.
EnglishHe very nearly added that concentration camps were being set up to resolve the issue.
Mało brakowało, a dodałby, że aby rozwiązać tę kwestię, zakłada się obozy koncentracyjne.
EnglishI watched nearly half of the buildings in my neighborhood burn down.
Byłam świadkiem pożarów, które pochłonęły ponad połowę budynków w mojej dzielnicy.
EnglishOver nearly all that immense time, Earth's appearance would have changed very gradually.
Przez większość tego niewyobrażalnego okresu, wygląd Ziemi zmieniał się bardzo powoli.
EnglishBut I am saying to the Commission and to the Council: this is not nearly enough.
Zwracam jednak uwagę Komisji i Radzie: to zdecydowanie zbyt mało.
EnglishProblems from weeds, weed control, cost Montana nearly 200 million dollars a year.
Problemy z chwastami kosztują Montanę 200 mln dolarów rocznie.
EnglishAn agreement with nearly all political opposition parties was reached on 13 August last year.
13 sierpnia ubiegłego roku zostało zawarte porozumienie ze wszystkimi partiami opozycji.
EnglishIn terms of budgetary implementation, nearly EUR 43.3 million have actually been spent to date.
Jeśli chodzi o realizację budżetu, do tej pory wydano około 43,3 miliona.
EnglishAnd not nearly as many small steam engines being built anymore, only large ones for big operations.
I nie robiono wielu małych silników parowych, jedynie duże do dużych przedsięwzięć.
English. ~~~ That day I ended up spending nearly 60.
Myślałem, że wydam 20 dolarów, tymczasem skończyło się na 60.
EnglishOfficial studies state that nearly 40 000 people are currently on waiting lists in Western Europe.
Urzędowe statystyki mówią o 40 000 osób na listach oczekujących w Europie Zachodniej.
EnglishThe European Union has been enforcing export control measures on dual-use items for nearly 15 years.
Unia Europejska stosuje środki kontroli wywozu produktów podwójnego przeznaczenia od 15 lat.
EnglishSo of course, it took time, and I was nearly 40, and I decided it's time to start as an artist.
To mi zajęło dużo czasu i miałam 40 lat kiedy zdecydowałam, że nadszedł czas żeby zostać artystką.
EnglishAnd I'm going to suggest to you that's not nearly enough, in just a moment.
Za chwilę zdradzę wam, że to zupełnie nie wystarczy.
EnglishIf you forget to take a dose, take it as soon as your remember unless it is nearly time for your next dose.
Jeżeli pacjent zapomni zażyć dawkę, powinien ją przyjąć, gdy tylko sobie o tym przypomni.
EnglishI have nearly finished, but this is very important, Mr President.
Już kończę, ale to jest bardzo ważne, panie przewodniczący.
EnglishThere are thousands of local airstrips that don't see nearly as many aircraft operations a day as they could.
Są tysiące lokalnych lotnisk, które obsługują o wiele mniej lotów niż były by w stanie.
EnglishSo, over the whole period 1994-2013, we will have invested nearly EUR 5 billion in Northern Ireland.
A zatem, w całym okresie 1994-2013, zainwestujemy niemalże 5 miliardów euro w Irlandii Północnej.
EnglishHowever, if it is nearly time for your next dose skip the missed dose and take the next tablet at the usual time.
O ile to możliwe, zgłaszając się do lekarza należy zabrać ze sobą opakowanie leku. go