"Mr." - Puolakielinen käännös

EN

"Mr." puolaksi

volume_up
Mr. {subst.} [lyhenne]
PL
volume_up
Mr {subst.} [lyhenne]
PL
PL

"MR" englanniksi

EN Mr.
volume_up
{substantiivi} [lyhenne]

1. "title for man", Amerikanenglanti

Mr. (myös: gentleman, man, master, sir)
In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.
Mr Cappato was eloquent on Tibet, and Mr Cohn-Bendit and others also spoke.
Pan poseł Cappato wiele mówił o Tybecie, a także pan poseł Cohn-Bendit i inni.
Mr Barroso is correct and Mr Verhofstadt is correct in this instance.
W tym przypadku rację ma pan przewodniczący Barroso, jak również pan poseł Verhofstadt.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Mr.":

Mr.
English
Mr
English

Esimerkkejä "Mr."-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.
Jednakże, panie przewodniczący, te relacje muszą być budowane na szeregu filarów.
English. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.
autor - (CS) Panie Przewodniczący! Są momenty, gdy nie mogę wyjść ze zdumienia.
EnglishThe oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
Poprawka ustna zaproponowana przez pana Landsbergisa nie jest zgodna z tą decyzją.
EnglishMr President, issues concerning migration are always topical in the EU's work.
Panie przewodniczący! Sprawy dotyczące migracji są zawsze aktualne w pracach UE.
English(DE) Mr President, I would like to welcome Baroness Ashton to her new position.
(DE) Panie przewodniczący! Pragnę powitać baronessę Ashton na nowym stanowisku.
EnglishI am sorry, Mr López Garrido, but it is not us who are to blame, but the Council!
Niestety, zwracam się do pana Lópeza Garrido, to nie nas należy winić, lecz Radę!
EnglishMr Moraes said there was no judicial review of decisions by the media authority.
Poseł Moraes powiedział, że nie ma sądowej kontroli decyzji organu ds. mediów.
English(DE) Mr President, I voted in favour of the resolution, but with some heartache.
(DE) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem rezolucji, ale nie bez oporów.
English(ET) Mr President, Madam President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen.
(ET) Panie przewodniczący, urzędująca pani przewodnicząca Rady, panie i panowie!
EnglishI endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.
Popieram pytania zadane przez pana Vissera i innych mówców oraz ich stanowisko.
EnglishI have to say to Mr Krahmer, the rapporteur, that the road has not been easy.
Muszę powiedzieć sprawozdawcy, panu posłowi Krahmerowi, że droga nie była łatwa.
EnglishMr President, the human rights situation in Russia has changed for the worse.
Panie przewodniczący! Sytuacja w dziedzinie praw człowieka w Rosji pogarsza się.
English(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
(FR) Panie przewodniczący! Moim zdaniem ta debata dotyczy trzech istotnych kwestii.
English(ES) Mr President, I had the same concern as that expressed by the rapporteur.
(ES) Panie przewodniczący! Żywię taką samą obawę, jak wyraził poseł sprawozdawca.
EnglishMr President, religious freedom is a natural human right for each and every person.
Panie przewodniczący! Wolność wyznania jest naturalnym prawem każdego człowieka.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we now have a second Barroso Commission.
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! A więc mamy drugą Komisję Barroso.
English(NL) Mr President, we are living in financially and economically difficult times.
(NL) Panie przewodniczący! Żyjemy w czasach trudności finansowych i gospodarczych.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we are in favour of the report on metrology.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Popieramy sprawozdanie w sprawie metrologii.
EnglishMr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.
Panie Pośle Belder, obiecuję, że odpowiem Panu, zgodnie z pańską prośbą, na piśmie.
EnglishWith your permission now, Mr President, I should like to reply to Oral Question.
Za pana pozwoleniem, panie przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć na pytanie ustne.

Muita sanoja