"male" - Puolakielinen käännös


Tarkoititko Malé
EN

"male" puolaksi

volume_up
male {subst.}
PL
PL

"Male" englanniksi

volume_up
Male {erisnimi}
EN
EN
volume_up
małe {feminiini mon.}
EN
volume_up
mały {adj. maskuliini}
EN
EN

male {substantiivi}

volume_up
And it should be a male victim, that's the only thing.
Ofiarą powinien być mężczyzna, to jedyny warunek.
Hypergonadism male, Cushing syndrome, hypothyroidism
Hipogonadyzm u mężczyzn, zespół Cushinga, niedoczynność gruczołu tarczowego
As the most holy things shalt thou eat thereof; every male shall eat thereof: it shall be holy unto thee.
Na miejscu najświętszem jadać to będziesz; wszelki mężczyzna będzie jadł z tego; rzeczą poświęconą to będzie tobie.
male (myös: dog)
And the male ... (Laughter) We're going to see it again.
Samiec rozszczepił ubarwienie, pokazując się z łagodniejszej strony.
. ~~~ He's our alpha male; he's a kind of big guy.
To chyba Felix, nasz samiec alfa; dość spory facet.
When a male dolphin leaves Mom, it will often join up with another male and form an alliance, which may last for decades.
Kiedy samiec opuszcza matkę, często przyłącza się do innego samca tworząc pakt mogący trwać dziesiątki lat.
PL

Male {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Male
I got on my bicycle, and I cycled around the island of Malé.
Capital, Malé, where I live.
Czołowe stanowiska w UE zbyt długo były postrzegane jako stanowiska dla starszych białych mężczyzn [male, pale and stale]'.
For too long these top EU posts have been seen as 'male, pale and stale'.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "male":

male

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "mały":

mały

Esimerkkejä "male"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSo I looked at all of his drawings, more than 700, and looked for male portraits.
Więc przejrzałem wszystkie jego rysunki, ponad 700, w poszukiwaniu portretów mężczyzn.
EnglishIt just looks like the first thing we did was work male for female and female for male.
Po prostu wydaje się, że od początku mężczyźni pracowali dla kobiet i odwrotnie.
EnglishNo information is available on the effects of interferon beta-1a on male fertility.
Brak jest danych na temat wpływu interferonu beta- 1a na płodność u osobników męskich.
EnglishFemale patients showed a 13.8 % lower clearance of nevirapine than did male patients.
U kobiet stwierdzono o 13, 8 % mniejszy klirens newirapiny niż u mężczyzn.
EnglishAnti-androgens act against the effects of androgens (male sex hormones).
Antyandrogeny hamują efekt działania androgenów (męskich hormonów płciowych).
EnglishDMA decreases fertility in male and female rodents (see sections 4.6 and 5.3)
DMA obniża płodność u samców i samic gryzoni (patrz punkty 4. 6 i 5. 3).
EnglishSecondly, we finance specific actions to advance male-female equality.
Po drugie, finansujemy określone działania promujące równość kobiet i mężczyzn.
EnglishA reversible prostatic atrophy (reduction in size) is often observed in entire male dogs.
U samców często wykrywano odwracalną atrofię prostaty (zmniejszenie rozmiaru).
EnglishNo effect on the reproductive capacity in male and female rats was noted.
Nie stwierdzono żadnego wpływu na zdolność do reprodukcji u samców i samic szczurów.
EnglishOveractive thyroid gland has been reported, abnormal development of secondary male sexual
Zgłaszano przypadki nadczynności tarczycy, nieprawidłowy rozwój drugorzędowych cech
EnglishThirty-eight (61 %) of the subjects were male; 49 (79 %) were Caucasian.
Trzydziestu ośmiu badanych (61 %) było płci męskiej; 49 (79 %) było rasy kaukaskiej.
Englishenlargement of the male breast gland, milky secretions from the breast gland.
powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn, mleczna wydzielina z gruczołów piersiowych
EnglishRare side effects: affect 1 to 10 users in 10,000  Male or female breast enlargement.
Rzadkie dział niepożdane: wystę ce u 1 do 10 na 10 000 pacjentów:  powię
EnglishThe pharmacokinetics of adefovir were similar in male and female patients.
Przemiany farmakokinetyczne adefowiru u pacjentów płci męskiej i żeńskiej były podobne.
EnglishIn the male rat, gemfibrozil also induced benign Leydig cell tumors.
U samców szczurów gemfibrozyl indukował także łagodne guzy z komórek Leydig’ a.
EnglishNo effects of parecoxib on male or female fertilities were found in rats.
Nie stwierdzono wpływu parekoksybu na płodność samic lub samców szczurów.
EnglishIn rats, abatacept had no undesirable effects on male or female fertility.
U szczurów, abatacept nie wywierał niepożądanego działania na płodność samców ani samic.
EnglishNo information is available on the effects of the interferon beta-1a on male fertility.
Nie ma dostępnych informacji dotyczących wpływu interferonu beta- 1a na płodność samców.
EnglishAdult male and female subjects were enrolled in two pharmacokinetic studies.
Do dwóch badań farmakokinetyki włączono dorosłych mężczyzn i kobiety.
EnglishThe counter-crisis measures are directed mainly towards the male population.
Środki antykryzysowe kierowane są głównie w stronę męskiej populacji.