EN lower
volume_up
{adjektiivi}

lower (myös: inferior, below, nether, underarm)
volume_up
dolny {adj. maskuliini}
And so we proposed what's at the lower diagram.
Zaproponowaliśmy to, co pokazuje dolny wykres.
When choosing a theme, you can tell whether it changes by looking at the lower right hand corner of the theme's thumbnail image.
Po wybraniu motywu możesz określić, czy się on zmienia, spoglądając na prawy dolny róg miniatury motywu.

Esimerkkejä "lower"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishPrivate sector investment in research is lower than the socially optimum level.
Inwestycje sektora prywatnego w naukę są poniżej społecznie optymalnego poziomu.
EnglishEpoetin delta can then be reintroduced with a lower dosage (see section 4.2). lp
Epoetyna delta może być podana ponownie w mniejszych dawkach (patrz punkt 4. 2). z
EnglishA lower starting dose of 20 mg is recommended in these patients (see section 4.4).
U pacjentów tych zaleca się rozpoczęcie terapii od dawki 20 mg (patrz punkt 4. 4).
EnglishThis means that your doctor can prescribe a lower dose for you if necessary.
To znaczy, że lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku, jeśli jest to konieczne.
EnglishAt lower pollen counts, there were no differences between the two treatments.
Preparat OPATANOL był tak samo skuteczny jak kromoglikan sodu i jak lewokabastyna.
EnglishIf it was up to the Member States, this figure would be substantially lower.
Gdyby to zależało od państw członkowskich, ta kwota byłaby zdecydowanie mniejsza.
EnglishIt is recommended to maintain this lower infusion rate in all subsequent infusions.
Zaleca się utrzymanie zmniejszonej szybkości wlewu we wszystkich kolejnych wlewach.
Englishpropoxyphene, salicylates (such as aspirin, used to relieve pain and lower fever)
pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany (takie jak kwas acetylosalicylowy stosowany w
EnglishHugo Chavez did not invent the disaffected middle and lower class of Venezuela.
Hugo Chavez nie wynalazł zniechęconej klasy średniej i niskiej w Wenezueli.
EnglishLower doses may be used in patients who have problems with their kidneys.
U pacjentów z upośledzeniem czynności nerek należy stosować mniejsze dawki leku.
EnglishInsulin helps to lower the level of sugar in the blood, especially after meals.
Insulina pomaga zmniejszać stężenie cukru we krwi, szczególnie po posiłku.
EnglishIt is bound predominantly to albumin and to a lower extent to α -1 acid glycoprotein.
Głównie wiąże się z albuminami, a w mniejszym stopniu z kwaśną glikoproteiną α- 1.
EnglishIn particular, products in the lower and middle price brackets are also counterfeited.
W szczególności podrabiane są też produkty z najniższej i średniej półki cenowej.
EnglishWe know that estimates of this kind are often lower than the real figures.
Wiemy, że tego rodzaju szacunki są zaniżone w stosunku do rzeczywistych liczb.
EnglishThe benefits to the EU will be more routes and lower fares for consumers.
Unia Europejska odczuje korzyści w postaci większej liczby tras i niższych cen.
EnglishIf you have liver disease, your doctor may prescribe a lower dose of VFEND.
W przypadku choroby wątroby lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku Vfend.
EnglishInductOs has been studied in 279 patients having lower back spine fusion.
Preparat InductOs badano u 279 pacjentów z zespoleniem w dolnej części kręgosłupa.
EnglishThis disease is an ongoing threat and we must not lower our guard against it!
Choroba ta jest ciągłym zagrożeniem i nie możemy usypiać naszej czujności!
EnglishThe dose should be increased only if the previous lower dose is well tolerated.
Dawkę powinno zwiększać się tylko wtedy, jeśli dawka wcześniejsza jest dobrze tolerowana.
EnglishPeople on lower incomes are having increasing difficulty in accessing healthcare.
Ludzie o niższych dochodach mają coraz większe trudności z dostępem do opieki zdrowotnej.