"large" - Puolakielinen käännös

EN

"large" puolaksi

EN large
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

large (myös: big)
Is it true that you fellas are equipped with incredibly..... large...
Czy to prawda, że wy goście jesteście wyposażeni w niesamowicie..... wielkie...
Small farmers will be transparent, but large commercial agricultural companies will not be.
Małe gospodarstwa rolne będą przejrzyste, ale wielkie handlowe spółki rolne nie będą.
And in fact, the large corporations, the governments, can't take the risk.
A wielkie korporacje i rządy nie mogą podjąć ryzyka.
large (myös: big, great, heavy, plentiful)
volume_up
duży {adj. maskuliini}
Stabilise the skin by spreading it or pinching up a large area.
Ustabilizować skórę, rozciągając lub ujmując między palcami jej duży fałd.
This is not a large increase but it is a significant improvement.
Nie jest to duży wzrost, jest to jednak znaczna poprawa.
It is a large country whose Orange Revolution has put it on the road to democracy.
Jest do duży kraj, który wszedł na drogę ku demokracji dzięki Pomarańczowej Rewolucji.
large (myös: big)
volume_up
wielka {adj. maskuliini}
Every day, large quantities of waste are produced in the EU's Member States.
Codziennie w państwach członkowskich UE produkowana jest wielka ilość odpadów.
They are capable of generating cohesion and solidarity on a large scale.
Są one zdolne wytworzyć spójność i solidarność na wielką skalę.
It was a large blue handkerchief with four orange circles.
Wielką, błękitną chusteczkę z czterema pomarańczowymi okręgami.
large (myös: big, forceful, grand, great)
volume_up
wielki {adj. maskuliini}
Small in size and large in heart, Luxembourg has a lot to offer for your future.
Mały rozmiarem, ale wielki sercem Luksemburg może ci wiele zaoferować.
It is a large country stretching between China, Siberia and Europe.
Jest to wielki kraj rozciągający się między Chinami, Syberią i Europą.
Is this large deregulated market to be implemented by 2010 or 2015?
Czy taki wielki nieregulowany rynek ma powstać do 2010 czy 2015 roku?
volume_up
ogromny {adj. maskuliini}
For sure it will be large and very significant for Malta.
Z całą pewnością będzie on ogromny i bardzo znaczący dla Malty.
This death sentence came as an enormous shock, even in countries with a large Muslim population.
Reakcją na karę śmierci był ogromny szok, nawet w krajach zamieszkałych przez duże populacje muzułmanów.
It is a large region, with a high population, which is promising and must be helped towards economic growth.
Jest to ogromny, obiecujący region o dużej populacji i należy wesprzeć jego rozwój gospodarczy.
volume_up
pokaźny {adj. maskuliini}
Funds that have not yet been allocated - and these involve quite large sums - can be spent more quickly.
Jeszcze nieprzydzielone fundusze - a są to całkiem pokaźne kwoty - mogłyby być wydawane szybciej.
It is a source of power - we have a large number of power stations.
Jest źródłem energii - mamy pokaźną liczbę elektrowni.
I believe that you should take into consideration that a large majority provides a great deal of support, but also imposes a major obligation.
Uważam, że powinien Pan wziąć pod uwagę, iż pokaźna większość zapewnia wielkie wsparcie, ale też i nakłada wielkie obowiązki.
large (myös: big, numerous, prolific, rife)
volume_up
liczny {adj. maskuliini}
It is up to you to give your verdict; it is important that this House votes clearly and in large numbers.
Werdykt należy do państwa, ale ważne jest wyraźne głosowanie i liczny w nim udział posłów zasiadających w tej Izbie.
I then found out that this was an agreement by the two large groups.
Później dowiedziałem się, że było to wynikiem porozumienia dwóch licznych grup.
In Germany we have a particularly large number of small and medium-sized businesses.
W Niemczech szczególnie liczne są małe i średnie przedsiębiorstwa.
large (myös: broad, wide, cheesy)
volume_up
szeroki {adj. maskuliini}
Two large field trials were conducted one in Europe and one in the USA.
W Europie i w USA przeprowadzono po jednym szeroko zakrojonym badaniu terenowym.
You cannot make the same large-scale, expensive investments in every country.
Nie można podejmować tak samo szeroko zakrojonych, drogich inwestycji w każdym państwie.
European universities should be even more in touch with the economy and society at large.
Uczelnie europejskie powinny działać bliżej gospodarki i szeroko pojętego społeczeństwa.

2. "family"

large (myös: numerous)
volume_up
wielodzietny {adj. maskuliini} (rodzina)
Promote motherhood, create economic incentives for having children, including tax breaks, support large families - but one thing we clearly must do is treat infertility.
Promować macierzyństwo, stwarzać ekonomiczne zachęty, także w systemie podatkowym, za posiadanie dzieci, wspierać rodziny wielodzietne, ale oczywiście także np. leczyć bezpłodność.

Esimerkkejä "large"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe say yes to a large budget, and no to cuts to the common agricultural policy.
Mówimy "tak” dla dużego budżetu, "nie” - dla cięć we wspólnej polityce rolnej.
EnglishThe attacks are taking place to a large extent in Muslim states, but not only there.
Ataki te w znacznym stopniu mają miejsce w krajach muzułmańskich, ale nie tylko.
EnglishThe inter-individual variation in kinetics may be large, up to 70 CV% for AUC.
Może występować duża zmienność osobnicza dotycząca kinetyki, do 70 % CV % dla AUC.
EnglishWe have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Mamy gwarancje depozytów dla drobnych ciułaczy, a nawet całkiem sporych ciułaczy.
EnglishInstead, once again, a large number of German and French banks were rescued.
Zamiast tego, raz jeszcze uratowano dużą liczbę niemieckich i francuskich banków.
EnglishWe found that synthesizing accurate DNA in large pieces was extremely difficult.
Okazało się, że dokładna synteza DNA w dużych kawałkach była bardzo trudna.
EnglishNot necessarily a ministry of finance that administers a large federal budget.
Nie musi to być wcale ministerstwo finansów zarządzające dużym budżetem federalnym.
EnglishBut still we have a large deficit in dealing with and understanding modern conflict.
Wciąż jednak bardzo brakuje nam umiejętności zrozumienia współczesnych konfliktów.
EnglishA large number of direct visitors usually indicates untracked landing pages.
Duża liczba odwiedzin bezpośrednich oznacza zazwyczaj nieśledzone strony docelowe.
EnglishMr Zaleski's report constitutes a large and important contribution to that effort.
Sprawozdanie pana posła Zaleskiego stanowi znaczący i istotny wkład w takie wysiłki.
EnglishWe have just adopted by a large majority the EU strategy on Roma inclusion.
Właśnie przyjęliśmy, ogromną większością, strategię UE na rzecz integracji Romów.
EnglishProMeris 160 mg Spot-on for small cats ProMeris 320 mg Spot-on for large cats
ProMeris 160 mg Spot- on dla kotów małych ProMeris 320 mg Spot- on dla kotów dużych
EnglishIf large bubbles can be seen, slowly push the plunger back into the syringe.
Jeśli pojawią się duże bąbelki, powoli wcisnąć tłok z powrotem do strzykawki.
EnglishIn another case of a large overdose, the patient also survived and recovered.
W innym przypadku dużego przedawkowania, pacjent także przeżył i wyzdrowiał.
EnglishInsert a 20 G plastic cannula in a large antecubital vein, preferably of the right arm.
Fiolka zawierająca produkt jest przeznaczona do użycia tylko u jednego pacjenta.
EnglishThis may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
Może się wydawać, że to duża ilość środków, ale w rzeczywistości to bardzo niewiele.
EnglishUnfortunately, tragedies continue to happen because of large earthquakes.
Niestety, ale wciąż mają miejsce tragedie powodowane silnymi trzęsieniami ziemi.
EnglishThey were as fed horses roaming at large; every one neighed after his neighbor's wife.
Rano wstawając są jako konie wytuczone, każdy z nich rży do żony bliźniego swego.
EnglishI think that the role of intermediaries and large food retail chains is concerning.
Myślę, że działania pośredników i dużych sieci sprzedaży detalicznej są niepokojące.
EnglishI am quite concerned for the future of a large number of European manufacturers.
Bardzo obawiam się o przyszłość znacznej liczby producentów europejskich.