EN

job {substantiivi}

volume_up
Those who've been trained, whose job it is to be the guardians of their society.
Których pracą jest być opiekunami swojego społeczeństwa.
This is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
. ~~~ Praca w gangu to niebezpieczne zajęcie.
And it was the only job, even though I was doing other jobs.
To była moja najważniejsza praca, ponad wszystkim, co równocześnie robiłam.
If these need improvement, that is the Commission's job, as well as the Polish Government's.
Jeżeli trzeba je ulepszyć, to zadanie Komisji. To zadanie też polskiego rządu.
Our job as parliamentarians is to ensure that democracy can survive.
Nasze zadanie jako parlamentarzystów polega na utrwalaniu demokracji.
This is a job for the High Representative of the European Union.
To zadanie dla wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej.
In this case, Mr Barroso is the wrong man for the job of president.
W tej sytuacji pan Barroso jest nieodpowiednim człowiekiem na stanowisko przewodniczącego.
Of course, it's my job to say that, but it's actually true.
Stanowisko każe mi to mówić, ale to fakt.
Job classification systems are defective, if they exist.
Wadliwe są systemy klasyfikacji stanowisk pracy, jeżeli w ogóle istnieją.
It has been a seriously botched job on the part of the Commission.
Ta robota została przez Komisję bardzo poważnie sknocona.
Your job tomorrow is put us in, seal us in, walk away.
Twoja robota jutro to wpuścić nas, zamknąc nas, odejść.
Jedna robota to około 10 milionów bakteriofagów.
Of course, my job is all about listening, and my aim, really, is to teach the world to listen.
Mój zawód polega przecież na słuchaniu, a mój cel to nauczyć świat, jak słuchać.
A great Czech once said: 'I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.'
Pewien wielki Czech powiedział kiedyś: "Nie jestem już nowicjuszem - oczekuje się po mnie goli, strzelanie to mój zawód”.
As someone who, for many years, worked as a journalist and has a thorough knowledge of the job, this matter is of particular importance to me.
Jako człowiekowi, który przez wiele lat wykonywał zawód dziennikarza i zna go od podszewki, sprawa ta jest mi wyjątkowo bliska.
This is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
. ~~~ Praca w gangu to niebezpieczne zajęcie.
They got into it -- they took the job incredibly seriously.
Wciągnęło ich to -- bardzo poważnie potraktowali swoje zajęcie.
And if you're a radar, that's a really bad job.
I jeśli jesteś radarem, to bardzo niefortunne zajęcie,.
Moja praca jest posadą.
And then I went in and I got a global consulting job with Accenture.
Następnie dostałam posadę konsultanta w Accenture.
He groomed us, the three of us, to hate the thought of having a job and to love the fact of creating companies that we could employ other people.
Wpoił w całą naszą trójkę nienawiść do posad i zamiłowanie do zakładania firm i zatrudniania innych.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "job":

job

Esimerkkejä "job"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishPetre from Romania accepts a job offer in Vienna and immediately moves to Austria.
Petre z Rumunii przyjął ofertę pracy w Wiedniu i natychmiast wyjechał do Austrii.
English. ~~~ Medicine is doing a better job of keeping us alive.
Starzejemy się, a medycyna staje się coraz lepsza w podtrzymywanie nas przy życiu.
EnglishWe put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
Kiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.
EnglishThey are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy.
EnglishSP: If you let fear get to you, then you're not going to be doing your job.
P: jeśli pozwolisz, by dopadł ciebie strach, wtedy nie wykonasz twojego zadania.
EnglishAs he said, and I quote, 'the job of the group is to define a new European dream.'
I mówi, cytuję: "zadaniem grupy jest zdefiniowanie nowego europejskiego snu.”
EnglishI would like to thank the rapporteur, who has done a good job, and my fellow Members.
Chcę podziękować sprawozdawcy, który wykonał dobrą robotę, oraz szanownym posłom.
EnglishEuropol is doing a wonderful job in tackling international crime in Europe.
Europol działa doskonale w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości w Europie.
EnglishThe social economy ensures job stability as it is not subject to delocalisation.
Gospodarka społeczna daje stabilność zatrudnienia i opiera się relokacji.
EnglishFor achieving equality between men and women, a correctly paid job is essential.
By osiągnąć równość między kobietami i mężczyznami, potrzeba odpowiednio płatnej pracy.
EnglishIn wishing to help women, there is a risk of penalising them in the job market.
Ta chęć wsparcia kobiet niesie ze sobą ryzyko ukarania ich na rynku pracy.
EnglishWe can push for innovation and job creation and we can set ambitious targets.
Możemy dążyć do innowacji i tworzenia miejsc pracy oraz możemy przyjąć ambitne cele.
EnglishAnd so, every technology is sort of a creative force looking for the right job.
I tak, każda technologia jest rodzajem twórczej siły szukającej odpowiedniego zadania.
EnglishDiversity and compatibility in the job market and in society are fundamental.
Różnorodność i zgodność na rynku pracy i w społeczeństwie mają podstawowe znaczenie.
EnglishIs it the intention that increased job insecurity should be the workers' contribution?
Czy Komisja chce, by wkładem pracowników była zwiększona niepewność zatrudnienia?
EnglishFor that reason, I think that the air navigation services will do a good job here.
Dlatego uważam, że służby żeglugi powietrznej wykonają tutaj dobrą robotę.
EnglishThis certainly does not mean that we have now done the job in terms of policy.
Nie oznacza to z pewnością, że wykonaliśmy naszą pracę w kwestii polityki.
EnglishIt is their job to assess any repercussions of the economic recession in this context.
Do nich należy ocena w tym kontekście wszelkich konsekwencji recesji gospodarczej.
EnglishIt really has done a great job and has made good recommendations and proposals.
Naprawdę świetnie wywiązała się ona z zadania i przedstawiła dobre zalecenia i wnioski.
EnglishAnd Odysseus does his best job playacting and says, "Untie me. ~~~ Untie me.
A Odyseusz daje z siebie wszystko, udając, że błaga: „Rozwiąż mnie, rozwiąż.