"introductory" - Puolakielinen käännös

EN

"introductory" puolaksi

EN introductory
volume_up
{adjektiivi}

introductory (myös: beginning)
We were the first to publish an introductory statement which is our diagnosis of the situation.
Jako pierwsi opublikowaliśmy też oświadczenie wstępne, będące naszą diagnozą sytuacji.
To conclude these introductory words, and before I listen to what you have to say, I wish to personally encourage this House to support this proposal.
Kończąc te wstępne uwagi i oczekując na kolejne wypowiedzi w tej sprawie, chcę osobiście zachęcić Izbę do poparcia tego wniosku.
. - (SL) Please permit me one procedural remark before starting my introductory remarks.
. - (SL) Zanim przedstawię swoje wstępne komentarze, pozwolicie państwo, że powiem kilka słów na temat procedury debaty.
introductory
Mr Rehn gave an extremely good introductory address.
Pan komisarz Rehn wygłosił bardzo dobre wystąpienie wprowadzające.
Mr President, I would like to add my very warm thanks to the Council and Commission for their introductory remarks.
Serdecznie dziękuję Radzie i Komisji za uwagi wprowadzające.
Mr President, on behalf of my group, I should like to thank the Minister and the Commissioner for their introductory speeches.
W imieniu swojej grupy chciałbym podziękować panu ministrowi i panu komisarzowi za ich mowy wprowadzające.
introductory (myös: initial, initiatory, preliminary, provisional)
volume_up
wstępny {adj. maskuliini}
That is why I said in my introductory remarks that this is a test for Europe.
Dlatego w moich uwagach wstępnych powiedziałem, że jest to sprawdzian dla Europy.
Unfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
Niestety w rezolucji pana posła Schmitta nie udaje się spełnić tej wstępnej obietnicy.
As I said in my introductory statement, we are working in a pragmatic and flexible way.
Jak powiedziałem we wstępnym oświadczeniu, pracujemy w sposób pragmatyczny i elastyczny.
introductory (myös: beginning)
volume_up
wstępna {adj. feminiini}
introductory (myös: initiatory)
volume_up
wprowadzający {adj. maskuliini}
introductory
volume_up
wprowadzająca {adj. feminiini}
introductory (myös: preparatory)
volume_up
wdrożeniowy {adj. maskuliini}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "introductory":

introductory

Esimerkkejä "introductory"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat is why I said in my introductory remarks that this is a test for Europe.
Dlatego w moich uwagach wstępnych powiedziałem, że jest to sprawdzian dla Europy.
EnglishUnfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
Niestety w rezolucji pana posła Schmitta nie udaje się spełnić tej wstępnej obietnicy.
EnglishAllow me also to make a couple of final remarks in that introductory statement.
Niech będzie mi wolno poczynić także w tym wystąpieniu wprowadzającym kilka uwag końcowych.
EnglishThat, ladies and gentlemen, is what I wished to say to supplement my introductory remarks.
To chciałam powiedzieć, panie i panowie, w uzupełnieniu moich uwag wprowadzających.
EnglishAs I said in my introductory statement, we are working in a pragmatic and flexible way.
Jak powiedziałem we wstępnym oświadczeniu, pracujemy w sposób pragmatyczny i elastyczny.
EnglishLet me make a few brief introductory remarks on the report itself.
Pozwolę sobie teraz przedstawić kilka krótkich uwag wstępnych na temat samego sprawozdania.
EnglishHowever, I would like first to make a few introductory remarks.
Pozwolą państwo jednak, że zacznę od kilku uwag wprowadzających.
EnglishMr President-in-Office, thank you for your introductory speech.
Panie Urzędujący Przewodniczący Rady! Dziękuję za wprowadzenie.
EnglishYou will gather from my introductory remarks that I am somewhat sceptical about this directive.
Z moich wstępnych uwag mogą państwo domyślać się, że jestem nieco sceptycznie nastawiona do tej dyrektywy.
EnglishIn particular, I can unreservedly endorse what the Commissioner said in her introductory remarks.
W szczególności, bez zastrzeżeń mogę poprzeć to, co powiedział komisarz w swych uwagach wprowadzających.
EnglishAs I said in my introductory remarks, we are trying very hard to go forward on the path of promoting human rights.
Jak wskazałam w moich uwagach wstępnych, bardzo staramy się posuwać naprzód w promowaniu praw człowieka.
EnglishAs I said in my introductory remarks, the Commission intends to invest further in developing such a database.
Jak podkreśliłam w moim wstępnym wystąpieniu, Komisja ma zamiar nadal pracować nad opracowaniem takiej bazy danych.
EnglishHowever, I cannot agree with the political tone expressed by the Deputy Prime Minister Mr Vondra in his introductory remarks.
Nie mogę jednak zgodzić się z tonem politycznym wypowiedzi pana wicepremiera Vondry w jego uwagach wstępnych.
EnglishThe honourable Member mentioned in her introductory remarks that the quality of the education is high - and it is high.
Szanowna pani poseł wspomniała w swoich uwagach wprowadzających, że jakość nauczania jest wysoka - i jest ona wysoka.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, before turning to the debate, I would like to make some essential introductory remarks.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Zanim przejdziemy do debaty, chciałbym przedstawić parę istotnych uwag wstępnych.
EnglishOne of the questions concerned the countries which have not submitted reports and I have mentioned these in my introductory speech.
Jedno z pytań dotyczyło krajów, które nie przedłożyły sprawozdań, a które wymieniłem w moim przemówieniu wprowadzającym.
EnglishOver dinner, the European Council discussed the forthcoming G20 summit on the basis of introductory comments by President Barroso.
Rada Europejska podczas kolacji omówiła, na podstawie uwag wstępnych przewodniczącego Barroso, zbliżający się szczyt G-20.
English. - Madam President, in my introductory remarks, I talked too fast, so I will try to correct this.
wiceprzewodniczący Komisji - Pani Przewodnicząca! W swoim wstępnym wystąpieniu mówiłem za szybko; postaram się więc poprawić.
EnglishAs I pointed out in my introductory remarks, this issue will be at the centre of the debate at next week's European Council meeting.
Jak podkreśliłem w moich uwagach wstępnych, ta kwestia będzie głównym tematem przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej.
EnglishCommissioner, you referred in your introductory statement to adequate financial resources to deal with future challenges.
Pani komisarz, w oświadczeniu wprowadzającym mówiła pani o odpowiednich środkach finansowych niezbędnych dla sprostania przyszłym wyzwaniom.