"interplay" - Puolakielinen käännös

EN

"interplay" puolaksi

EN interplay
volume_up
{substantiivi}

Esimerkkejä "interplay"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThese are based on a fluid interplay between the requisite site access zones and the topographical elements of the landscaped park area.
Wymagane trasy dostępu do zabudowań współgrają z obiektami topograficznymi parku.
EnglishBut again, there were moments, for sure, there were moments of real, honest-to-God musical interplay, for sure.
Ale znowu, były chwile, na bank, były momenty prawdziwej, klnę się na Boga, muzycznej współpracy, na bank.
EnglishIn you work there's always this kind of hybrid quality of a natural force in some sort of interplay with creative force.
Twoja praca zawsze charakteryzuje się hybrydową jakością pewnego rodzaju wzajemnej zależności sił natury z siłą twórczą.
EnglishSo, there's so much interplay here.
EnglishThe causality issue is a highly complex one as it involves the interplay of a number of demand and supply factors.
Kwestia związku przyczynowo-skutkowego jest bardzo skomplikowana, ponieważ obejmuje wzajemne oddziaływanie wielu czynników podażowych i popytowych.
EnglishThe most alarming new information is about the interplay between the climate system, the oceans and the terrestrial eco-systems.
Najbardziej alarmująca nowa informacja dotyczy wzajemnego oddziaływania między systemem klimatycznym, oceanami a ekosystemami lądowymi.
EnglishOnly the interplay between the first and second pillars enables both innovative competitiveness and sustainability.
Wzajemne zależności pomiędzy pierwszym i drugim filarem są warunkiem zarówno konkurencyjności opartej na innowacyjności, jak i zrównoważonego rozwoju.
EnglishMoreover, ladies and gentlemen, today, more than ever, the Union represents an interplay between institutions and Member States.
Ponadto, Panie i Panowie, Unia opiera się dzisiaj - bardziej niż kiedykolwiek - na interakcjach między instytucjami a państwami członkowskimi.
EnglishIt highlights the interplay of state fragility, poverty, resource competition including water, with piracy, terrorism and organised crime.
Przykład ten dowodzi zależności między niestabilnością państwowości, rywalizacją o zasoby, w tym wodę a piractwem, terroryzmem i zorganizowaną przestępczością.
EnglishIn all my time here at the European Parliament I have rarely felt as badly treated as today in the interplay between you and Mr Barroso.
Podczas całej mojej kadencji w Parlamencie Europejskim rzadko kiedy czułem się równie źle potraktowany jak dziś, gdy Pan i pan Barroso prowadzili wzajemne gierki.
EnglishNow we can see that everything will be dealt with in an interplay between the Commission and the European Parliament, and the Council will be completely cut off.
Teraz przekonujemy się, że wszystko będzie rozgrywane między Komisją i Parlamentem Europejskim i że Rada będzie całkowicie odsunięta od tej gry.
EnglishThe situation of the banking sector calls for particular attention, taking into account the interplay between sovereign risk issues and banks’ funding needs.
Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja sektora bankowego, z uwagi na współzależność między problemem ryzyka niewypłacalności krajów i potrzebami finansowymi banków.
EnglishAnd with every open source project, the real benefit is the interplay between the specific concerns of people customizing their systems for their own particular concerns and the universal concerns.
W każdym publicznym projekcie prawidzwą korzyścią jest gra między specyficznymi potrzebami, kiedy ludzie chcą dostosować systemy do własnych potrzeb, a kwestiami uniwersalnymi.
EnglishAnd what I'd like to talk to you today about, a little bit, is really transforming the relationship, or the interplay, between humans and oceans with a new capability that is not at all routine yet.
To o czym chciałbym wam dziś trochę opowiedzieć, to prawdziwa zmiana stosunków lub interakcji między ludźmi i oceanami, za pomocą nowej zdolności, która jeszcze nie stała się normą.