EN

inconsistency {substantiivi}

volume_up
inconsistency (myös: disagreement, variance)
And a new steering group of senior officials, taken from right across the Commission services, is involved in removing inconsistencies.
A usuwaniem niezgodności zajmuje się grupa sterująca składająca się z pracowników służb Komisji najwyższego szczebla.
It is high time the EU responded to the cries for help by citizens it has been ignoring for too long and attempted to close loopholes and resolve inconsistencies.
Najwyższy czas, by UE zareagowała na wzywanie pomocy przez zbyt długo ignorowanych obywateli i spróbowała zlikwidować luki prawne oraz usunąć niezgodności.
Nobody is in any doubt that Hungary is a democracy, and Mr Orbán pointed out that he would be prepared to change that law if the Commission identified any inconsistencies with European law.
Nikt nie ma wątpliwości, że Węgry są demokracją, a premier Orbán zapowiedział, że jest gotowy zmienić ustawę, jeżeli Komisja znajdzie jakąkolwiek niezgodność z prawem europejskim.
There is also a lot of inconsistency when it comes to tackling radicalism.
A zatem istnieje olbrzymia niespójność w odniesieniu do zwalczania radykalizmu.
There is no inconsistency between batches and no quality deficiencies were identified.
Nie istnieje niespójność pomiędzy poszczególnymi partiami preparatu, nie wykryto również żadnych wad jakościowych.
Slow responses, duplicated aid and inconsistency on the ground are just some of the things that we need to eliminate.
Powolna reakcja, powielanie pomocy i niespójność u podstaw to tylko niektóre z błędów, jakie musimy wyeliminować.
inconsistency (myös: variability)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "inconsistency":

inconsistency
consistency

Esimerkkejä "inconsistency"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis inconsistency cannot even be justified in the name of efficiency.
Takiego braku spójności nie można nawet uzasadnić wydajnością.
EnglishThey give the impression of dissension and inconsistency.
Uwzględnienie tych klauzul sprawia wrażenie braku jedności i konsekwencji.
EnglishIn my opinion, this exposes a serious inconsistency in industrial and employment policy.
Moim zdaniem sytuacja ta ukazuje poważny brak konsekwencji w polityce przemysłowej i w polityce zatrudnienia.
EnglishIt has to be admitted that there are many cases of inconsistency which detract from Europe's credibility.
Należy przyznać, że jest wiele przypadków niekonsekwencji, które podważają wiarygodność Europy.
EnglishHere there is a telling inconsistency in European policy.
Mamy tu wyraźny przykład braku spójności polityki europejskiej.
EnglishWe must talk about this growing inconsistency.
Musimy o tej coraz bardziej powiększającej się różnicy rozmawiać.
EnglishMr Wijkman raised the point of inconsistency between emission trading systems and the carbon tax.
Pan poseł Wijkman poruszył problem niespójności między systemem handlu uprawnieniami do emisji i podatkiem od emisji CO2.
EnglishThere is an inconsistency in having a common currency but lacking the fiscal and financial instruments needed alongside it.
Nie można mieć wspólnej waluty bez instrumentów fiskalnych i finansowych potrzebnych w związku z nią.
EnglishAs the Commission wants to encourage new Member States, it should consider eliminating this obvious inconsistency.
Chcąc zachęcić nowe kraje członkowskie, KE powinna zastanowić się nad wyeliminowaniem tej oczywistej sprzeczności.
EnglishAll this is truly a sign of a European desire to challenge the apathy and the inconsistency of many months.
Te wszystkie elementy naprawdę świadczą o europejskim dążeniu do położenia kresu apatii i utrzymującemu się od wielu miesięcy brakowi spójności.
EnglishThey have demonstrated once again the inconsistency and lack of vision of our obsolete and out-of-touch cooperation policies.
Po raz kolejny dowiodły, że brakuje spójności i wizji w naszej przestarzałej, oderwanej od rzeczywistości polityce współpracy.
English(PL) Our most serious failings in relations between the EU and Russia are inconsistency, weakness and a lack of awareness of our own power.
Największym grzechem w relacjach Unii z Rosją jest brak konsekwencji, słabość i brak uświadomienia własnej siły.
EnglishAt the same time, we cannot fail to mention that, on numerous points, the compromise bears within it the marks of inconsistency.
Równocześnie jednak nie możemy nie wspomnieć o tym, że w wielu punktach, kompromis ten zawiera w sobie oznaki niekonsekwencji.
EnglishWe should avoid such inconsistency.
EnglishWhat a glaring inconsistency.
EnglishThere is inconsistency here.
EnglishThese two examples are paradigms of the inconsistency of the European Union's policies regarding its stated development cooperation objectives.
Te dwa przykłady stanowią paradygmat niekonsekwencji polityki Unii Europejskiej względem ustalonych celów współpracy na rzecz rozwoju.
EnglishBut the Union should start in one area of glaring inconsistency which requires little more than ministerial fiat to fix.
Unia powinna jednak rozpocząć swoje działania w obszarze rażącej niespójności, co wymaga czegoś więcej niż podjęcia odgórnej decyzji na szczeblu ministerialnym.
EnglishOur happiness would be more complete, however, if the agreement had not turned into yet another reminder of double standards and inconsistency.
Nasze zadowolenie byłoby jednak pełniejsze, gdyby porozumienie nie stało się jeszcze jednym przykładem podwójnych standardów i niekonsekwencji.
EnglishIt must reduce the inconsistency shown by Russia to date and promote an integrated market and free access to infrastructure and investment in Russia.
Musi zmniejszyć brak konsekwencji dotychczas prezentowany przez Rosję i promować zintegrowany rynek oraz wolny dostęp do infrastruktury i inwestycji w Rosji.