EN incomplete
volume_up
{adjektiivi}

incomplete (myös: deficient, non-exhaustive, patchy)
volume_up
niepełny {adj. maskuliini}
However, existing international rankings can give an incomplete picture of the performance of universities.
Jednak prowadzone rankingi międzynarodowe mogą dawać niepełny obraz działalności uniwersytetów.
As far as the individual chapters are concerned, the Energy chapter is rather incomplete.
Jeżeli chodzi o poszczególne rozdziały, rozdział poświęcony energii jest raczej niepełny.
The other problem is that obviously the surveillance system is incomplete, since the countries which do not use the euro can simply run up debts in foreign currency.
Kolejny problem to fakt, że oczywiście system nadzoru jest niepełny, jako że państwa, które nie stosują euro, mogą zwyczajnie zaciągać długi w walutach obcych.
incomplete (myös: partial, inchoate)
volume_up
niekompletny {adj. maskuliini}
Looking at behavior alone can miss a vital piece of the puzzle and provide an incomplete, or even a misleading, picture of the child's problems.
Badając samo zachowanie, można coś przeoczyć, Badając samo zachowanie, można coś przeoczyć, co da niekompletny i zwodniczy obraz problemów.
The process is even more incomplete since the pay-off required is to implement the Competitiveness Pact, re-christened the Pact for the euro.
Proces jest jeszcze bardziej niekompletny od kiedy wymaganym sposobem rozliczenia jest wdrożenie paktu konkurencyjności, przechrzczonego na pakt na rzecz euro.
It also calls on the Commission to clearly define what must be understood by 'official request for information' and 'incomplete national programme'.
W tekście tym wzywa się również Komisję do jasnego zdefiniowania, co oznaczać ma "oficjalny wniosek o udostępnienie danych” i "niekompletny program krajowy”.
incomplete
volume_up
zdekompletowany {adj. maskuliini}
incomplete (myös: uncompleted, undone, unfinished)
volume_up
niedokończony {adj. maskuliini}
These are the consequences of establishing a single market that has remained incomplete since 1992.
Takie są konsekwencje zbudowania jednolitego rynku, który od roku 1992 pozostaje niedokończony.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "incomplete":

incomplete
complete

Esimerkkejä "incomplete"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, we have an incomplete patchwork of data on the environmental impact.
Mamy jednak zlepek urywkowych informacji na temat oddziaływania na środowisko.
EnglishThis is the most common cause of an incomplete response to an erythropoietin therapy.
Jest to najczęstsza przyczyna niepełnej odpowiedzi na leczenie erytropoetyną.
EnglishIf the needle guard is not activated, an incomplete injection may have occurred.
Jeśli zabezpieczenie igły nie uruchomi się, może to świadczyć o niepełnym wstrzyknięciu.
EnglishExisting data are incomplete, either misjudging phenomena or ignoring reality.
Istniejące dane są niekompletne, błędnie oceniają zjawisko lub ignorują rzeczywistość.
EnglishThat means they also died for Europe, since a Europe without Russia is incomplete.
To znaczy, że oni umarli także za Europę, ponieważ Europa bez Rosji nie byłaby kompletna.
EnglishAfter oral administration, metformin absorption is saturable and incomplete.
Po podaniu doustnym, absorpcja metforminy jest wysycalna i niekompletna.
EnglishAfter oral administration, metformin absorption is saturable and incomplete.
Wchłanianie metforminy po podaniu doustnym jest wysycalne i niepełne.
EnglishAfter oral administration, metformin absorption is saturable and incomplete.
Po podaniu doustnym absorpcja metforminy jest wysycalna i niepełna.
EnglishHowever, I believe that unfortunately, the Commission's proposal is incomplete.
Sądzę jednak, że niestety, ale propozycja Komisji jest niepełna.
EnglishMr President, I would like to thank the Commission for the answer, incomplete as it is.
Panie Przewodniczący! Chciałabym podziękować Komisji za odpowiedź, nawet tak niekompletną.
EnglishWithout wine, the single CMO would simply remain incomplete.
Bez uwzględnienia wina, jednolita wspólna organizacja rynku byłaby niekompletna.
EnglishThe fact is that the European Union is imperfect and incomplete.
Problem polega na tym, że Unia Europejska jest niedoskonała i niekompletna.
EnglishWe also have the incomplete harmonisation of copyright law.
Mamy także problem z pełną harmonizacją przepisów dotyczących prawa autorskiego.
EnglishEach one is incomplete, because you’re embedded in a network of relationships.
Każde jest niekompletne, bo jesteście częścią sieci powiązań.
Englishcause of an incomplete response to an erythropoietin therapy.
Jest to najczęstsza przyczyna niepełnej odpowiedzi na leczenie erytropoetyną.
English(PL) Mr President, the European Union today is already very large, but it is still incomplete.
Panie Przewodniczący! Unia już jest duża na dzisiaj, ale jeszcze niekompletna i niepełna.
EnglishIrreversible protein binding may explain the incomplete recovery.
Nieodwracalne wiązanie z białkami może wyjaśniać niepełne wydalenie.
EnglishWe let slip a few years of confused and incomplete political freedom.
Mamy za sobą kilka lat zawiłej i niepełnej wolności politycznej.
EnglishInformation about recoveries would be incomplete without reliable input from the Member States.
Informacje dotyczące odzyskiwania byłby niepełne bez rzetelnego wkładu państw członkowskich.
EnglishAbnormally short transport time through the gastrointestinal tract could lead to incomplete absorption.
Nieprawidłowe przyspieszenie pasażu jelitowego może prowadzić do niepełnej absorpcji.