EN to improve
volume_up
[improved|improved] {verbi}

This will help improve the whole European Union's global competitiveness significantly.
Pozwoli to znacząco poprawić konkurencyjność światową całej Unii Europejskiej.
These networks help to improve the quality of the Observatory's economic and legal analysis.
Sieci te pomagają poprawić jakość analiz ekonomicznych i prawnych Obserwatorium.
If possible, we even want to improve the environmental balance of flying.
W miarę możliwości chcemy wręcz poprawić ekologiczną równowagę transportu lotniczego.
to improve (myös: to polish, to refine)
There are several examples of the European Parliament helping to improve the directive.
Parlament Europejski pomógł w kilku miejscach udoskonalić przedmiotową dyrektywę.
In 2009, the European legislators decided to improve the system by:
W 2009 r. europejscy prawodawcy postanowili udoskonalić system poprzez:
The European banking industry should improve and simplify its account closing procedures.
Europejski sektor bankowy powinien udoskonalić i uprościć procedury zamykania kont.
to improve
That would bring stability to the region and improve its chances of developing independently.
To powinno zapewnić stabilizację w tym regionie i polepszyć jego szanse na niezależny rozwój.
Under these circumstances the pressure to improve the human rights situation in China is dwindling.
W tych okolicznościach naciski, aby polepszyć sytuację praw człowieka w Chinach maleją.
Continuous efforts are being made to improve the immunogenicity of the HepB component of Hexavac.
Podejmowane są ciągłe starania, by polepszyć immunogenność składnika HepB preparatu Hexavac.
We therefore argue that the EU must improve its actions at international level.
Dlatego utrzymujemy, że UE musi doskonalić swoje działania na forum międzynarodowym.
The message for us is that we have to improve skills at local level.
Przesłaniem dla nas jest to, że musimy doskonalić umiejętności na poziomie lokalnym.
We should ensure that we have a transparent system and that we improve it.
Powinniśmy zagwarantować, że będziemy posiadać przejrzysty system i że będziemy go doskonalić.
In pursuit of this goal, I will continue to promote a constructive dialogue with the institutions and to draw their attention to problems so that they can improve their performance.
Dążąc do osiągnięcia tego celu, nadal będę promować konstruktywny dialog z instytucjami i zwracać ich uwagę na problemy, aby mogły one doskonalić się w działaniu.
to improve (myös: to get better, to revive)
volume_up
odnawiać się {refleksiiviverbi}
to improve (myös: to get better, to revive)
volume_up
odnowić się {refleksiiviverbi}
We also want to promote voluntary return and improve the legal guarantees of the procedure.
Chcemy też promować powrót dobrowolny i poprawiać prawne zabezpieczenia procedur.
It is also vital to improve the current situation of women working in industry.
Niezwykle ważne jest również, aby poprawiać obecną sytuację kobiet pracujących w przemyśle.
Europe in turn must diversify energy sources and improve security of supply.
Z kolei Europa winna dywersyfikować źródła energii i poprawiać bezpieczeństwo jej dostaw.
to improve
Również tam sytuacja musi ulec poprawie.
The training of medical experts should also be improved.
Także wyszkolenie specjalistów medycznych powinno ulec poprawie.
This Parliament has its own rules, but they will have to improve and perhaps go even further.
Ten Parlament ma swoje własne zasady, które będą musiały ulec poprawie lub nawet bardziej poważnym zmianom.
volume_up
podszlifować {vb:n perf.}
to improve (myös: to perfect, to polish, to refine, to practice)
volume_up
udoskonalać {vb:n imp.}
Mr Barroso does not want to improve the integrated guidelines.
Pan przewodniczący Barroso nie chce udoskonalać zintegrowanych wytycznych.
We must therefore avoid mistakes and be able to improve the texts.
Musimy więc wystrzegać się błędów i potrafić udoskonalać teksty.
I therefore believe that the EU should reach agreements with third countries on common fisheries policies, or improve existing arrangements.
Dlatego też uważam, że UE powinna nawiązywać oraz udoskonalać wspólną politykę rybacką z państwami trzecimi.
to improve
volume_up
podciągnąć się {refl. vb:n perf.} (w nauce)

Esimerkkejä "to improve"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis will aid the early diagnosis of cases and help improve access to treatment.
Przyczyni się to do wczesnej diagnozy przypadków i zwiększenia dostępu do leczenia.
EnglishYour symptoms will then usually improve gradually (this is called a remission).
Następnie objawy będą zwykle stopniowo zanikać (stan ten nazywa się remisją).
EnglishThese changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
Zmiany te umożliwiły poprawę dostępności do systemu i jego szybkość działania.
EnglishWe believe that it is incumbent on us to improve the market for our citizens.
Uważamy, że spoczywa na nas obowiązek usprawnienia rynku dla dobra obywateli.
EnglishThis will improve working conditions on board and enhance transport safety.
Poprawi to warunki pracy na pokładzie, jak i bezpieczeństwo samego transportu.
EnglishThe citizens of Moldova are hoping for specific reforms that would improve their lives.
Obywatele Mołdawii oczekują konkretnych reform, które poprawią ich jakość życia.
EnglishAnd we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
Widzimy z wykresu, że słuchanie angielskiego nie poprawiło ich mandaryńskiego.
EnglishI can only ask Parliament and plenary to improve matters in this respect.
Mogę jedynie poprosić Parlament na sesji plenarnej, by poprawił ten stan rzeczy.
EnglishLet us look at how we can improve the current system within the means that we have.
Sprawdźmy, w jaki sposób możemy usprawnić obecny system w ramach dostępnych środków.
EnglishIt includes no specific proposals to improve the legal supply of cultural goods.
Nie zawiera on żadnych konkretnych propozycji poprawy pełnoprawnej dostawy dóbr kultury.
EnglishMember States shall undertake progressively to improve their military capabilities.
Państwa Członkowskie zobowiązują się do stopniowej poprawy swych zdolności obronnych.
EnglishThey help improve shared management, and that also means structural funds.
Wspomagają one zarządzanie dzielone, a to dotyczy również funduszy strukturalnych.
EnglishI am absolutely certain that the first thing we need do is to improve democracy at home.
Żywię stanowcze przekonanie, że najpierw powinniśmy ulepszyć demokrację u siebie.
EnglishYou must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve after 3 days.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
EnglishUrgent action must be taken to improve cancer control and prevention in the EU.
Należy natychmiast podjąć działania służące poprawie zwalczania raka i profilaktyki w UE.
EnglishYou must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve after 14 days.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
EnglishPaxene has also been shown to improve the survival time for some types of cancer.
Wykazano także, że preparat Paxene poprawia czas przeżycia w niektórych typach nowotworów.
EnglishThis will no doubt improve the possibility of a smooth and timely implementation.
Bez wątpienia przyczyni się to do sprawnej i terminowej implementacji.
EnglishThe first of these is the need to improve the safety of drivers and other road users.
Pierwszym z nich jest konieczność poprawy bezpieczeństwa użytkowników pojazdów i dróg.
EnglishHow can we improve our technologies in the interests of aviation, the people and goods?
Jak możemy ulepszyć nasze technologie z korzyścią dla lotnictwa, ludności i towarów?