"important indeed" - Puolakielinen käännös

EN

"important indeed" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "important indeed".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "important indeed" puolaksi

important adjektiivi
indeed adverbi
indeed
Polish
indeed interjektio
indeed partikkeli
Polish
deed substantiivi

Esimerkkejä "important indeed"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, farmers will also be protected and this is very important indeed.
Jednakże rolnicy będą także chronieni, a to jest rzeczywiście bardzo ważne.
EnglishThe Swedish Presidency did indeed make important progress in this field.
Prezydencja szwedzka rzeczywiście poczyniła znaczący postęp w tej sferze.
EnglishIt is indeed most important to make progress with implementing this strategy in the future.
Postęp we wdrażaniu tej strategii w przyszłości jest w istocie bardzo ważny.
EnglishI believe the European Council was indeed an important step forward.
Uważam, że posiedzenie Rady Europejskiej naprawdę stanowiło istotny postęp.
EnglishIt is very important indeed and I am grateful to the honourable Member for reinforcing that.
Jest to naprawdę bardzo ważne i jestem wdzięczny szanownemu posłowi za podniesienie tej kwestii.
EnglishIn my opinion, the report by Mrs Grossetête is very important indeed.
Uważam, że sprawozdanie pani Grossetête jest bardzo ważne.
EnglishSecond, let me say to Mr Agnoletto that human rights clauses are indeed very important.
Po drugie pragnę powiedzieć panu Agnolettowi, że zapisy dotyczące praw człowieka są istotnie bardzo ważne.
EnglishIn that context, this report is very important indeed.
W tym kontekście przedmiotowe sprawozdanie jest naprawdę bardzo istotne.
EnglishTherefore, thorough assessment is indeed important in order to examine the effectiveness of the sanctions policy.
A zatem konieczna jest szczegółowa ocena w celu zbadanie efektywności polityki sankcji.
EnglishStability is indeed important for the effectiveness of the Lisbon Strategy and the integrated guidelines.
Stabilność jest naprawdę ważna dla skuteczności strategii lizbońskiej i zintegrowanych wytycznych.
EnglishI think that we have, indeed, taken important steps forward.
Uważam, że naprawdę poczyniliśmy istotne kroki naprzód.
EnglishIn terms of the state of agriculture in the economy of my own country, it is clearly very important indeed.
Jeżeli chodzi o pozycję rolnictwa w gospodarce mojego państwa, jest ona rzeczywiście niezwykle ważna.
EnglishCommissioner, The document that the European Parliament is going to adopt is very important indeed.
(BG) Panie komisarzu! Dokument, który ma zamiar przyjąć Parlament Europejski, jest oczywiście bardzo ważny.
English(PL) I would like to thank the Commissioner for this information - what you are doing is, indeed, very important.
(PL) Chciałem podziękować pani komisarz za informacje - to, co pani robi, jest rzeczywiście bardzo ważne.
EnglishI believe this is extremely important indeed.
Uważam, że rzeczywiście ma to ogromne znaczenie.
EnglishI believe that the UN's role is indeed important.
Uważam, że rola ONZ jest naprawdę istotna.
EnglishProtecting children and young people from sexual abuse is an important issue and, indeed, a problem of our times.
Ochrona dzieci i młodych osób przed przemocą seksualną jest bardzo ważną kwestią i rzeczywistym problemem naszych czasów.
EnglishThat is indeed an important starting point.
EnglishI think they are indeed very important.
Myślę, że są one naprawdę bardzo ważne.
EnglishThere is a human rights instrument that is indeed very important, known as the European Convention on Human Rights.
Istnieje instrument ochrony praw człowieka pod nazwą europejskiej konwencji praw człowieka, który istotnie pełni bardzo ważną rolę.

Muita sanoja

English
  • important indeed

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.