"important building" - Puolakielinen käännös

EN

"important building" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "important building".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "important building" puolaksi

important adjektiivi
building substantiivi
building adjektiivi
Polish
to build verbi

Esimerkkejä "important building"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWhy was this horrible little building so important to their renown and their innovation?
Dlaczego był on tak istotny dla ich renomy i innowacyjności?
EnglishMay ECVET become an important building block for the European learning zone.
Oby wprowadzenie systemu ECVET stało się istotnym elementem budowy europejskiego obszaru kształcenia i szkolenia.
EnglishThe most important thing for building a robot that you can interact with socially is its visual attention system.
Kluczową sprawą w budowaniu robota, który może kooperować z ludźmi jest system wizualnej atencji.
EnglishI would just once again make a pledge to Mr Moraes and the others that this is an important building block.
Chciałabym raz jeszcze zapewnić pana Moraesa i pozostałe osoby, że dokument ten jest ważnym elementem składowym.
EnglishIn developing countries, it is important to support infrastructure building, particularly giving people access to clean water.
W krajach rozwijających się ważne jest wsparcie budowy infrastruktury, w szczególności dostępu do wody.
EnglishYou agree with us that peace-building is important, but will you anchor it in the External Action Service?
Zgadza się pani z nami, że budowanie pokoju jest ważne, ale czy potwierdzi to pani, budując struktury Służby Działań Zewnętrznych?
EnglishThe directive before us today is the second important building block in the European defence equipment package.
Dyrektywa, którą mamy przed sobą dzisiaj, jest drugim ważnym elementem europejskiego pakietu dotyczącego wyposażenia obronnego.
English(SV) Mr President, Commissioner, the internal market is one of the most important building blocks for cooperation within the European Union.
(SV) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Rynek wewnętrzny stanowi jedną z najważniejszych podstaw współpracy w Unii Europejskiej.
EnglishBusiness registers form an important building block in a number of projects aimed at reducing the statistical burden of businesses.
Rejestry przedsiębiorstw stanowią ważny element szeregu projektów, których celem jest ograniczenie obciążenia statystycznego przedsiębiorstw.
EnglishThe first target is extremely important and involves building a more fully, better employed Europe by making the right investments.
Pierwszy z tych celów ma ogromne znaczenie i dotyczący budowy Europy o pełniejszym, większym zatrudnieniu poprzez dokonywanie właściwych inwestycji.
EnglishThis is one of the most important steps in the building of civil democracy and direct inclusion of the citizens in the EU decision-making process.
To jeden z najważniejszych kroków w budowaniu demokracji obywatelskiej i bezpośredniego włączenia obywateli w unijny proces decyzyjny.
EnglishThe most important barrier to building an innovative economy is the fact that people do not know of the existence of the Seventh Framework Programme - or that they are afraid of it.
Najważniejszą barierę w budowaniu innowacyjnej gospodarki stanowi brak wiedzy o istnieniu 7. programu ramowego lub strach przed nim.
EnglishI welcome Commissioner Ferrero-Waldner's strengthening of the EU electoral observation mission and recognise our important role in building confidence in the electoral process.
Jestem zadowolony z wzmocnienia przez komisarz Ferrero-Waldner unijnej misji obserwacji wyborów i uznania naszej ważnej roli w budowaniu zaufania do procesu wyborczego.
EnglishA properly planned strategy for the Baltic Sea region can be an important building block for the future energy policy, not least for energy cooperation with Russia.
Właściwie zaplanowana strategia dla regionu Morza Bałtyckiego może być istotnym budulcem dla przyszłej polityki energetycznej, a nie mniej ważnym dla współpracy energetycznej w Rosją.

Muita sanoja

English
  • important building

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.