EN handle
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

handle (myös: grip, lug, handpiece, holt)
To flip an object, drag a resize handle to the opposite side.
Aby utworzyć odbicie lustrzane obiektu, przeciągnij narożny uchwyt zmieniania rozmiaru do przeciwległej strony.
You'll see a green rotate handle, white resize handles, and yellow adjustment handles (where applicable).
Stosownie do sytuacji zobaczysz zielony uchwyt obracania, białe uchwyty zmiany rozmiaru i żółte uchwyty dostosowywania.
The pull-out handle is long enough even for people my height, 1.96 m.
Wyciągany uchwyt jest wystarczająco długi nawet dla ludzi mojego wzrostu, 1,96 m.
handle (myös: helve, hilt, shaft, handpiece)
I rose up to open to my beloved; And my hands droppeth with myrrh, And my fingers with liquid myrrh, Upon the handles of the bolt.
I wstałam, abym otworzyła miłemu memu, a oto z rąk mych kapała myrra, a z palców moich myrra ciekąca na rękojeść zawory.
handle (myös: helve)
handle
volume_up
nasada {f} (noża, młotka)
handle (myös: lug, handpiece)
Zaprojektował to naczynie z rączką.
Pod rączką jest warstwa azbestu.
Głupia torba z urwaną rączką.

2. Urheilu

handle
volume_up
rękojeść {f} (rakiety)
I rose up to open to my beloved; And my hands droppeth with myrrh, And my fingers with liquid myrrh, Upon the handles of the bolt.
I wstałam, abym otworzyła miłemu memu, a oto z rąk mych kapała myrra, a z palców moich myrra ciekąca na rękojeść zawory.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "handle":

handle

Esimerkkejä "handle"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTherefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
W związku z tym od 1 listopada Komisja będzie wykonywała swoje codzienne obowiązki.
EnglishPeople with known hypersensitivity to masitinib should not handle the product.
Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na masytinib nie powinny dotykać tego produktu.
EnglishWe need to put tests in place in order to handle this situation properly.
Należy wprowadzić testy w celu poradzenia sobie z tą sytuacją w sposób właściwy.
EnglishOlanzapine Teva tablets break easily, so you should handle the tablets carefully.
Tabletki Olanzapine Teva łatwo się kruszą, dlatego należy się z nimi obchodzić ostrożnie.
EnglishThe handle enables you to hold it when the container is filled with hot liquid.
Dzięki uchwytowi możemy go trzymać, gdy jest wypełniony gorącym płynem.
EnglishBut there's been a lot of debate in Tunisia about how to handle this kind of problem.
Ale w Tunezji toczy się żywa debata na temat sposobu poradzenia sobie z tym problemem.
EnglishI can assure you that we will handle the application as expediently as possible.
Mogę pana zapewnić, że wniosek zostanie przez nas rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie.
EnglishThey have not enough water on most days and too much to handle when it rains.
Nie mają wystarczającej ilości wody przez większość dni i za dużo do złapania kiedy pada.
EnglishIt's easier to handle. ~~~ It's something that we understand really well.
Użyliśmy DNA, ponieważ jest tanie, łatwe w użyciu, jest czymś, co bardzo dobrze znamy.
EnglishHowever, I trust that the Commission will handle these issues in a very transparent manner.
Ufam jednak, że Komisja zajmie się tymi zagadnieniami w sposób bardzo przejrzysty.
EnglishIt's a European phenomenon that we have to handle at European level.
Jest to zjawisko europejskie, którym musimy pokierować na szczeblu europejskim.
EnglishThese are experts who in reality prepare and handle the EU's military campaigns.
To są eksperci, którzy w rzeczywistości przygotowują i prowadzą wspólnotowe kampanie wojskowe.
EnglishDo not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.
Nie należy brać tabletek mokrymi rękoma, ponieważ tabletki mogą się rozpaść.
EnglishPeople who handle Halocur repeatedly may develop skin allergies.
U osób, które często mają kontakt z preparatem Halocur, może wystąpić uczulenie.
EnglishWomen who are pregnant or trying to become pregnant should not handle MabCampath.
Kobietom w ciąży lub planującym zajście w ciążę nie wolno mieć styczności z produktem MabCampath.
EnglishThis is a little hard for children, but I think you can handle it.
Jest to nieco trudniejsze dla dzieci, ale sądzę, że poradzicie sobie z tym.
EnglishMadam President, it is nothing to do with you: you handle it very well.
Pani Przewodnicząca! Nie ma to nic wspólnego z Pani osobą: bardzo dobrze Pani sobie radzi.
EnglishWe know how to handle crises but are not yet able to prevent them.
Wiemy, jak radzić sobie z kryzysami, ale nie umiemy jeszcze im zapobiegać.
EnglishDo not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.
Nie nale y bra tabletek mokrymi r koma, poniewa tabletki mog si rozpa.
EnglishMember States subsequently drew up guidelines to handle such crises.
Państwa członkowskie sformułowały później wytyczne, jak radzić sobie z tego typu kryzysem.