"governing" - Puolakielinen käännös

EN

"governing" puolaksi

EN governing
volume_up
{adjektiivi}

governing (myös: in charge, ruler, regnant, ruling)
volume_up
rządzący {adj. maskuliini}
Instead of the governing regime of Iran making efforts to improve the situation, attempts are presently under way to make matters worse.
Zamiast starań o poprawę sytuacji rządzący reżim Iranu stara się obecnie pogorszyć sytuację.
This concentration of political power means that the distance between those governing and those governed increases.
Taka koncentracja władzy politycznej oznacza zwiększający się dystans między rządzącymi a rządzonymi.
Eighteen months ago, the governing Justice and Development Party (AKP) narrowly escaped the same fate.
Mało brakowało, a osiemnaście miesięcy temu rządzącą Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) spotkałby taki sam los.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "governing":

governing

Esimerkkejä "governing"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishConsequently, the Governing Council will monitor very closely all developments.
Rada Prezesów będzie więc bardzo uważnie obserwować dalszy rozwój sytuacji.
EnglishECB Decision on the rules applying to OLAF investigations - The Governing Council
Decyzja EBC na temat zasad obowiązujących przy dochodzeniach prowadzonych przez OLAF.
EnglishWe do not need additional European regulations governing product acquisition.
Nie potrzebujemy dodatkowych europejskich regulacji odnośnie do nabywania produktów.
EnglishThe system governing it must therefore be clearly separate from immigration.
Zatem system zarządzania procedurą azylową musi być wyraźnie oddzielony od imigracji.
EnglishThe following box outlines the measures taken by the Governing Council on 10 May 2010.
Poniższa ramka przedstawia środki podjęte przez Radę Prezesów 10 maja 2010 r.
EnglishThe Governing Council therefore calls for these schemes to be abolished.
Z tego względu Rada Prezesów apeluje o zaniechanie stosowania takich rozwiązań.
EnglishSuch practices are a further stigma of shame on the governing authorities in Tehran.
Tego typu praktyki jeszcze bardziej kompromitują obecne władze w Teheranie.
EnglishBut sporting organisations and many governing bodies think this is a bad thing.
Jednak organizacje sportowe i wiele spośród organów zarządzających widzi w tym coś złego.
EnglishThe bell used by the President to mark the start of each Governing Council meeting
Dzwonek, za pomocą którego prezes EBC otwiera posiedzenia Rady Prezesów.
EnglishFor example, why not form a single governing board for these four agencies?
Dlaczego na przykład nie stworzyć dla tych czterech agencji jednej rady zarządzającej?
EnglishThe right to strike must not be subject to the rules governing the internal market.
Prawo do strajku nie może podlegać zasadom regulującym rynek wewnętrzny.
EnglishThe Governing Council continues to call for these schemes to be abolished.
Z tego względu Rada Prezesów stale apeluje o zaniechanie stosowania takich rozwiązań.
EnglishPresident Trichet chairing his first Governing Council meeting on 6 November 2003
6 listopada 2003 r.: prezes Trichet po raz pierwszy przewodniczy posiedzeniu Rady Prezesów.
EnglishThe Governing Council started its assessment with the economic analysis.
Punktem wyjścia dla oceny sformułowanej przez Radę Prezesów jest analiza ekonomiczna.
EnglishThe Governing Council will continue to monitor very closely all developments.
Rada Prezesów będzie wciąż bardzo uważnie obserwować rozwój sytuacji.
EnglishThe Governing Council continues to view the risks to this outlook as broadly balanced.
W opinii Rady Prezesów zagrożenia dla przedstawionego scenariusza ogólnie się równoważą.
EnglishHowever, both continue to act in accordance with the rules governing each of the Communities.
Obydwie instytucje będą jednak nadal działać zgodnie z zasadami każdej ze Wspólnot.
EnglishAs a governing body, we must do something to correct this injustice.
Jako organ kierowniczy musimy zrobić coś, aby naprawić tę niesprawiedliwość.
EnglishRules governing exports can be found on the following websites:
Zasady dotyczące eksportu można znaleźć na następujących stronach internetowych:
EnglishThe Governing Council will therefore monitor very closely all developments.
Rada Prezesów będzie więc bardzo uważnie obserwować rozwój sytuacji.