"give or take" - Puolakielinen käännös

EN

"give or take" puolaksi

volume_up
give or take {adv.} [Idiomi]

EN give or take
volume_up
{adverbi} [Idiomi]

give or take (myös: about, approximately, around, roughly)
give or take
The year after it's $100, give or take a year.
Rok później będzie to 100 dolarów, plus minus jeden rok.

Esimerkkejä "give or take"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThere is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.
W Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety.
EnglishThe European Union needs strong regions, too, and there is therefore a give and take in both directions.
Unia Europejska potrzebuje także silnych regionów, zatem w obu kierunkach mamy do czynienia z kompromisem.
EnglishSo here you are, that the cost of all this to the world is 89 million barrels of oil, give or take a few barrels, every day.
Widzimy tu koszt całej zużywanej na świecie ropy, ok. 89 mln baryłek ropy, każdego dnia.
EnglishIt is a question of give and take, however.
Jest to jednak kwestia wzajemnych ustępstw.
EnglishHowever, politics is a question of give and take.
EnglishAs ever, a compromise is about give and take.
EnglishAnd you understand some things better than other things, and because of that there’s a continual jostling and give and take, which is politics.
Rozumiecie pewne rzeczy lepiej niż inne, co sprawia, że wciąż trwa przepychanka, dawać i brać; to jest polityka.
EnglishA compromise is always give and take and of course there are aspects that could be improved, but that applies to all parties.
Kompromis jest zawsze dawaniem i zabieraniem i oczywiście istnieją aspekty, które mogą być ulepszone, ale dotyczy to wszystkich stron.
EnglishThe give and take between the internal and external aspects of the Lisbon Strategy will help to promote the European model in the global arena of governance.
Wzajemne ustępstwa między wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami strategii lizbońskiej pomogą wypromować na światowej arenie europejski model rządzenia.
EnglishHowever, that principle of give and take should also be applied, in terms of symmetry, to this Parliament eventually adopting a position on this package.
Zasada kompromisu powinna wszakże dotyczyć też, jeżeli chodzi o symetrię, stanowiska zajętego ostatecznie przez Parlament w odniesieniu do omawianego pakietu.
EnglishCompromises are always a matter of give and take, of course, yet I believe that this text meets the requirements of all the parties concerned.
Kompromisy zawsze sprowadzają się do układu "coś za coś”, jednakże jestem zdania, iż treści zawarte w przedmiotowym tekście spełniają oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.
EnglishWith regard to the Greek crisis, it is finally to be made clear that the European Union does not just stand for 'give' or 'take' but that it works on the principle of 'give and take'.
Jeśli chodzi o kryzys w Grecji, trzeba w końcu wyjaśnić, że Unia Europejska to nie tylko alternatywa "dawać” lub "brać”, ale raczej zasada "dawać i brać”.
EnglishI would therefore like to say very clearly that we want some give and take from our Chinese partners on this issue - we want the protection of the cultural heritage of the Uyghurs.
Dlatego chciałbym jasno powiedzieć, że chcemy, aby nasi chińscy partnerzy poszli w tej kwestii na pewne ustępstwa - chcemy ochrony kulturowego dziedzictwa Ujgurów.