"to give advice" - Puolakielinen käännös

EN

"to give advice" puolaksi

EN to give advice
volume_up
{verbi}

to give advice
to give advice

Esimerkkejä "to give advice"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, I should like to give Orlov some advice - think before you speak.
Chciałbym jednak dać panu Orłowowi radę, by pomyślał, zanim coś powie.
EnglishI do not have any advice to give the Central Bank. It knows better than anyone what it has to do.
Nie potrafię udzielać rad Bankowi Centralnemu, który wie lepiej, co robić, niż ktokolwiek inny.
EnglishIn general you are always ready to give advice, especially to me.
Jak zwykle jest pan gotów udzielać rad, szczególnie mnie.
EnglishWhen possible, I transfer cases directly or give suitable advice to the complainant.
Gdy jest to możliwe, przekazuję skargi do rozpatrzenia bezpośrednio lub udzielam zgłaszającemu odpowiedniej porady.
EnglishI have young filmmakers come up to me and say, "Give me some advice for doing this."
EnglishGroups of experts give advice on technical issues.
Grupy ekspertów udzielają porad w kwestiach technicznych.
EnglishThey just have the incentives that get them to be blinded to reality and give us advice that is inherently biased.
Mają motywy, które sprawiają, że są ślepi na rzeczywistość i udzielają nam rad, które są z natury stronnicze.
EnglishBut until they have the same energy consumption per person, they shouldn't give advice to others -- what to do and what not to do.
Dopóki oni mają to samo zużycie energii jak reszta, nie mogą innym mówić co mają robić a czego nie.
EnglishThese people can give them concrete advice on starting up and then managing a business.
Tacy mentorzy będą mogli udzielić kobietom przedsiębiorcom konkretnych rad w zakresie zakładania przedsiębiorstw, a następnie zarządzania nimi.
EnglishSometimes it is necessary to interrupt treatment, your doctor will be able to give you advice on what to do.
Niekiedy zachodzi konieczność przerwania leczenia, w takich wypadkach lekarz udzieli porady odnośnie dalszego postępowania.
EnglishWe insisted, rightly, on thorough information and we have used our powers to give documented and substantiated advice.
Kładliśmy nacisk na pełną informację i wykorzystaliśmy nasze siły do udzielenia popartych zebranymi informacjami i przydatnych rad.
EnglishThere are heads of government who think they are clever because they give wise advice and do great and clever things for Europe.
Są szefowie rządów, którzy myślą, że są mądrzy, ponieważ dają mądrą radę i podejmują wspaniałe i mądre działania dla Europy.
EnglishThe competent authority in the country where you live and/or the authorities of the countries where you worked can give you further advice.
Dodatkowej porady może Ci udzielić właściwy organ kraju, w którym mieszkasz, i/lub władze krajów, w których pracowałeś.
EnglishIrrespective of how colleagues judge this issue, if we want to be good advisers, we must give FYROM friendly, flexible advice.
Niezależnie od tego, jak koledzy posłowie oceniają tę kwestię, jeżeli mamy być dobrymi doradcami, musimy udzielić FYROM przyjaznej, elastycznej porady.
EnglishThe European Central Bank shall give advice in the preparations for the abrogation of the derogations referred to in Article III-198 of the Constitution.
Europejski Bank Centralny pełni funkcję doradczą w przygotowaniach do zniesienia derogacji określonych artykułem III-198 Konstytucji.
EnglishAnd then they give you advice: "If you eat olive oil and vegetables, you'll have fewer skin wrinkles." ~~~ And they very helpfully tell you how to go and find the paper.
Dają nam wskazówkę: "Jedz warzywa z oliwą, będziesz miał mniej zmarszczek" Uprzejmie piszą jak możesz znaleźć dokumentację.
EnglishI will not therefore go over the background again - as Mrs McCarthy has already done so - but would give the Commission some advice, if you will permit me.
Nie będę zatem wracać do kwestii wprowadzających, skoro uczyniła to pani poseł McCarthy. Jeśli państwo pozwolą, chciałbym podzielić się z Komisją kilkoma informacjami.
EnglishAt present there is insufficient evidence to give specific advice on the continuation of growth hormone treatment in patients with resolved intracranial hypertension.
Obecnie nie ma wystarczających danych, aby przedstawić konkretne zalecenia dotyczące kontynuacji leczenia hormonem wzrostu u pacjentów z przebytym nadciśnieniem śródczaszkowym.
EnglishOne way to do this would be to establish a European network of lawyers prepared to give advice on micro-business start-ups, initially on a pro bono basis.
Wsparcie to mogłoby polegać na stworzeniu europejskiej sieci prawników gotowych do świadczenia doradztwa dla nowo założonych mikroprzedsiębiorstw, początkowo na za zasadzie pro publico bono.
EnglishThe European Union should not give advice to third countries while in its own territory, namely in Latvia, the government treats Parliament's resolution of 11 March 2004 with scorn and derision.
Unia Europejska nie powinna pouczać państw trzecich, skoro na własnym terytorium, mianowicie na Łotwie, rząd traktuje rezolucję Parlamentu z dnia 11 marca 2004 r. z pogardą i drwiną.