EN

follow-on {substantiivi}

volume_up
Therefore, I would ask you, Commissioner, to perhaps integrate electromobility further in the follow-on from Cars 21.
Dlatego też prosiłbym pana komisarza o dalszą integrację kwestii elektromobilności podczas kontynuacji prac nad Cars 21.
The call for guidelines and 'clarity' from the Commission - and I understand the question of the rapporteur and his team - is a predictable follow-on from our MasterCard case.
Postulowanie przez Komisję wytycznych oraz "przejrzystości” - rozumiem przy tym pytanie sprawozdawcy i jego zespołu - jest przewidywalną kontynuacją sprawy MasterCard.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "follow-on" puolaksi

on prepositio
on adjektiivi
on adverbi
follow up visit substantiivi
follow up appointment substantiivi
follow your heart
on and on
based on adjektiivi
come on interjektio
dependent on adjektiivi
switched on adjektiivi
broadside on adverbi
stuck on adjektiivi
Polish

Esimerkkejä "follow-on"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Englishrecommended follow up measures to further investigate the safety of lumiracoxib.
zalecił działania uzupełniające w celu dalszego zbadania bezpieczeństwa stosowania
EnglishI follow with displeasure the disputes over both new and historical possessions.
Z niezadowoleniem śledzę spory dotyczące tak nowych, jak i historycznych posiadłości.
EnglishWe are therefore learning lessons from the crisis, and I repeat, our acts follow us.
Wyciągamy zatem wnioski z kryzysu i, jak mówiłem, nasze czyny podążają za nami.
EnglishThey will be part of the political response that will follow later this year.
Będą one częścią reakcji politycznej, która nastąpi nieco później, w tym roku.
EnglishI would just like to follow up on the question asked by my colleague, Mr Evans.
Chciałbym tylko dodać coś do pytania zadanego przez mojego kolegę, pana posła Evansa.
EnglishWe therefore follow the recommendations of the Data Protection Supervisor.
Dlatego powinniśmy przestrzegać zaleceń Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
EnglishHowever, it is not enough for EU institutions and bodies merely to follow the law.
Nie wystarczy jednak, by instytucje i organy UE jedynie przestrzegały prawa.
EnglishTo conclude, I do, of course, encourage the agencies to follow this example.
Kończąc, pragnę oczywiście zachęcić inne agencje do pójścia za tym przykładem.
EnglishTo bring up the outlines, follow these instructions for viewing Street View imagery.
Aby wyświetlić ich kontury, wykonaj te instrukcje wyświetlania zdjęć widoku ulicy.
EnglishI hope that all will follow the example of the European Union in this respect.
Mam nadzieję, że wszyscy będą naśladować przykład Unii Europejskiej w tym względzie.
EnglishTo quote Plato: 'It is for us to follow the upward path and avoid the downward path'.
Cytując Platona: "Do nas należy podążać drogą ku górze, a nie drogą w otchłań”.
EnglishResponse rates at the end of follow-up for the two studies are presented in Table 5.
Odsetki odpowiedzi pod koniec okresu obserwacji obu badań przedstawiono w tabeli 5.
EnglishHowever, the other countries do not appear to be prepared to follow suit.
Jednakże pozostałe kraje nie wydają się gotowe do skorzystania z tego przykładu.
EnglishWe are not fulfilling our responsibilities if we do not follow the scientific evidence.
Nie realizujemy naszych obowiązków, jeżeli nie kierujemy się dowodami naukowymi.
EnglishThese are three questions which follow on from what my colleagues have asked.
To są trzy kwestie, które nawiązują do pytań zadawanych przez moich kolegów.
Englishrecommended follow-up measures to further investigate the safety of parecoxib.
oceny bezpieczeństwa sercowo- naczyniowego oraz ciężkich reakcji skórnych.
EnglishThe Kaplan-Meier estimate for survival after 36-month follow-up is 68 %.
Estymator Kaplana- Meiera dla przeżycia po 36 miesiącach obserwacji wynosi 68 %.
EnglishTake the syringe and follow the “ INSTRUCTIONS FOR INJECTION” information below.
Dalej należy postępować według „ INSTRUKCJI PODAWANIA ZASTRZYKU ” zamieszczonej poniżej.
EnglishThey can follow a similar life path to their parents or do the exact opposite.
Może podążyć drogą życiową podobną do drogi swoich rodziców albo wybrać zupełnie inną.
EnglishThe EU will continue to follow closely and participate actively in this process.
UE będzie wciąż blisko śledziła i aktywnie uczestniczyła w tym procesie.