EN

firm {substantiivi}

volume_up
Avon believes that its patents have been infringed by a South Korean firm making what are quite simply copies.
Avon uważa, że pewna firma z Korei Południowej narusza jej patenty, wytwarzając po prostu kopie tych masek.
For example, an Italian shipping firm has installed a system which will prevent its ships from colliding with whales.
Na przykład, pewna włoska firma żeglugowa zainstalowała system, który będzie zapobiegać zderzeniom jej statków z wielorybami.
The Committee on Budgetary Control cannot be a Court of Auditors and still less a firm of accountants.
Komisja Kontroli Budżetowej nie może być Europejskim Trybunałem Audytorów, a tym bardziej firmą świadczącą usługi księgowe.
If a firm has a problem exporting to a country outside the EU, it refers it to the Market Access Database.
Jeżeli przedsiębiorstwo ma problem z eksportem do kraju spoza UE, może poinformować o nim bazę danych dostępu do rynku.
I would say very important – especially in a global firm where English can be considered a pre-requisite for a person’s career.
Moim zdaniem jest ona bardzo ważna –widać to zwłaszcza w przedsiębiorstwach globalnych, w których angielski jest, że tak powiem, warunkiem kariery.
The problem of the firm then becomes a problem of various countries and a solution at the European level becomes very difficult.
Problem, z którym boryka się to przedsiębiorstwo, staje się wtedy problemem różnych krajów, a znalezienie rozwiązania na szczeblu europejskim staje się bardzo trudne.

Esimerkkejä "firm"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe objective of the skin pinch technique is to create a firm site for the al
Należy wybrać miejsce położone w odległości co najmniej 5 cm od pępka (jak na rys.
EnglishIt was certainly salutary to find the Union taking a firm stand on that occasion.
Z pewnością zbawienny był fakt, że Unia zajęła w tej kwestii zdecydowane stanowisko.
EnglishInstead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
Zamiast tego musimy osadzić nasze stosunki z Rosją na silnych fundamentach wartości.
EnglishThese two reports really do create a firm basis for the future of cohesion policy.
Te dwa sprawozdania naprawdę stanowią solidną podstawę przyszłej polityki spójności.
EnglishMaintaining firm skin pinch, (1) press and (2) release the green button on top.
zwolnić (2) zielony przycisk znajdujący się w górnej części wstrzykiwacza.
EnglishTherefore, as well as integration there needs to be firm, decisive law enforcement.
Dlatego, oprócz integracji potrzebujemy twardego, konsekwentnego egzekwowania prawa.
EnglishParliament's current resolution calls on the Commission to stand firm on this issue.
Obecna rezolucja Parlamentu wzywa Komisję, by nie ustępowała w tej kwestii.
EnglishIt is too early to draw firm conclusions, as there is too much uncertainty in the market.
Za wcześnie na konkretne wnioski, ponieważ niepewność rynku pozostaje zbyt duża.
English(RO) I am a firm advocate of Turkey's accession to the European Union.
(RO) Jestem zdecydowanym zwolennikiem przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej.
EnglishI hope for a return to the firm democratic policy that has only recently softened.
Mam nadzieję na powrót do stanowczej demokratycznej polityki, którą ostatnio złagodzono.
EnglishThat is what will happen if a firm decision is not taken during this Council.
Oto, co się stanie, jeżeli w trakcie tej Rady nie zostanie podjęte mocne postanowienie.
EnglishIt is my firm belief that the experiment has proven its effect beyond any doubt.
Jestem głęboko przekonana, że eksperyment ten powiódł się znakomicie.
EnglishThat is actually a firm basis for the information society, and we must always preserve it.
Jest to mocna podstawa społeczeństwa informacyjnego i musimy jej zawsze bronić.
EnglishThe European Union must take a firm, united stance on this decision.
Unia Europejska musi się w tym zakresie wykazać zdecydowaniem i jednomyślnością.
EnglishHowever, I can see no evidence of the firm, practical approach needed.
Nie widzę jednak żadnych oznak koniecznego tutaj twardego, praktycznego podejścia.
EnglishThe European Union is a firm advocate of an effective Human Rights Council.
Unia Europejska jest stałym sprzymierzeńcem skutecznie działającej Rady Praw Człowieka.
EnglishWe must show that the European Union says a firm NO to all discrimination and intolerance.
Trzeba pokazać, że Unia mówi stanowcze NIE wszelkiej dyskryminacji i nietolerancji.
EnglishThe Parliament remained united and stayed firm during the negotiations with the Council.
Parlament utrzymał wspólne i nieustępliwe stanowisko w negocjacjach z Radą.
EnglishI believe we are sending the message of a firm and consistent policy.
Uważam, że wysyłamy komunikat zawierający przekaz mocnej i konsekwentnej polityki.
Englishis or th If you experience difficulties choose a more firm injection site.
kolor na zielony, co stanowi potwierdzenie podania pełnej dawki leku. zy