"family" - Puolakielinen käännös

EN

"family" puolaksi

EN

family {substantiivi}

volume_up
"Well, that's long life and small family, and Third World is short life and large family."
„No, to długie życie i mała rodzina, a Trzeci Świat to krótkie życie i duża rodzina".
Karolina's family and friends received e-mails containing pornographic material.
Znajomi i rodzina Karoliny otrzymali emaile z pornograficznym materiałem.
The family is indisputably the best environment for a child.
Rodzina jest bezsprzecznie najlepszym środowiskiem dla dziecka.

Esimerkkejä "family"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
Englishwith known congenital long QT syndrome or a family history of congenital long QT
z rozpoznanym wrodzonym zespołem wydłużonego QT lub obciążonym wywiadem rodzinnym w
EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by chronić prawo dziecka do życia w rodzinie.
EnglishEvery child has a right to have a family, which is the basis of his upbringing.
Każde dziecko ma prawo do posiadania rodziny, która jest podstawą wychowania.
EnglishFor example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.
Na przykład definicja członków rodziny jest nazbyt szeroka i stwarza pole do nadużyć.
EnglishAll of this has a dimension in relation to the family, the basic unit of society.
To wszystko ma swój wymiar odnoszący się do rodziny, podstawowej komórki społecznej.
EnglishAdditionally, dasatinib inhibits SRC family kinases at subnanomolar concentrations.
Dodatkowo, dazatynib hamuje kinazy rodziny SRC w stężeniach subnanomolarnych.
EnglishThis is a very important precondition for compatibility between family life and work.
To bardzo ważny warunek wstępny na drodze do pogodzenia życia rodzinnego i pracy.
EnglishSo what happens to family life, despite the claims to humanitarian protection?
Więc co będzie z życiem rodzinnym, pomimo zapewnień o ochronie humanitarnej?
EnglishWe need to promote Union policies designed to overcome difficult family situations.
Musimy wspierać politykę Unii służącą pokonaniu trudnych sytuacji rodzinnych.
EnglishAnd let me show you my own sort of family history -- we made these graphs here.
Pozwólcie, że Wam pokażę moją historię rodzinną - zrobiliśmy takie wykresy.
EnglishThey had high, or very high, child mortality and family size, six to eight.
Miały wysoką lub bardzo wysoką umieralność dzieci sześć do ośmiu osób w rodzinie.
EnglishFamilies require concrete deeds and better coordination of work and family life.
Rodziny potrzebują konkretnych uczynków i lepszej koordynacji pracy z życiem rodzinnym.
EnglishThis is due to a set of measures contained in an all-embracing family policy.
Jest to efektem szeregu środków zawartych w kompleksowej polityce rodzinnej.
EnglishI was so focused on doing all these things that I was neglecting my friends and family.
Przez koncentrację na zdrowym trybie życia, zaniedbywałem rodzinę i przyjaciół.
EnglishSo then how can you tell who in your family has the flu if everybody is taking Tamiflu?
Więc jak rozpoznasz, kto w rodzinie ma grypę, jeśli wszyscy będą brali Tamiflu?
EnglishThey sat in silence through their trails, waving occasionally at family and friends.
W trakcie procesów siedzieli w milczeniu, machając czasem do rodziny lub przyjaciół.
EnglishHe makes enough money, just by running ads, to support his family up in Oregon.
Na samych reklamach zarabia tyle, że może wspomagać finansowo swoją rodzinę w Oregonie.
EnglishMy second comment concerns the balanced division of time between work and family.
Druga uwaga dotyczy zrównoważonego podziału czasu między pracę a rodzinę.
EnglishIt is essential to promote family meals, with parents and children eating together.
Konieczne jest promowanie wspólnych posiłków, z udziałem dzieci i rodziców.