EN exposure
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

exposure (myös: display)

2. "orientation"

exposure (myös: exhibition, exposition)
Total exposure (AUC) increases approximately proportionally with dose.
Całkowita ekspozycja (AUC) zwiększa się w przybliżeniu proporcjonalnie do dawki.
Foetal exposure in the rats and rabbits was approximately 15 to 20 % of that of the mother.
Ekspozycja płodu na lek u szczurów i królików wynosiła około 15 do 20 % ekspozycja matki.
Systemic exposure of rosuvastatin increases in proportion to dose.
Liniowość Ekspozycja ustrojowa na rozuwastatynę zwiększa się proporcjonalnie do dawki.

3. "to sth"

exposure
volume_up
wystawienie {n} (na działanie czegoś)
The environmental aspects, including chronic exposure to pesticides, will also be taken into account.
Uwzględnione zostaną również aspekty środowiskowe, w tym chroniczne wystawienie na działanie pestycydów.

4. "disclosure"

exposure (myös: disclosure, elicitation)
exposure

5. "of part of body"

exposure (myös: denudation)

6. rahoitus

exposure
With regard to use, risk has to be the central factor, taking hazard and exposure into consideration.
W odniesieniu do stosowania pestycydów, ryzyko powinno być głównym czynnikiem, który należy uwzględnić obok innych zagrożeń.
Patients should be advised of and avoid exposure to potential risk factors for infection as appropriate.
Pacjentom należy doradzić aby, jeśli to możliwe, unikali narażenia na czynniki potencjalnie zwiększające ryzyko zakażenia.
Both products help to diversify the risk exposure of portfolios and offer attractive returns on investment.
Oba produkty pomagają zdywersyfikować ekspozycję portfeli na ryzyko i zapewniają wysoką rentowność inwestycji.

7. Lääketiede

8. Journalismi

exposure
exposure

9. Valokuvaus

exposure
Total exposure (AUC) increases approximately proportionally with dose.
Całkowita ekspozycja (AUC) zwiększa się w przybliżeniu proporcjonalnie do dawki.
Foetal exposure in the rats and rabbits was approximately 15 to 20 % of that of the mother.
Ekspozycja płodu na lek u szczurów i królików wynosiła około 15 do 20 % ekspozycja matki.
Systemic exposure of rosuvastatin increases in proportion to dose.
Liniowość Ekspozycja ustrojowa na rozuwastatynę zwiększa się proporcjonalnie do dawki.
exposure

10. Geologia

exposure (myös: outcrop, open pit)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "exposure":

exposure

Esimerkkejä "exposure"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThere is no difference in exposure among Chinese, Japanese, and Korean subjects.
Nie ma różnic w ekspozycji pomiędzy Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami.
EnglishElderly patients have been shown to have increased systemic exposure to icatibant.
U pacjentów w podeszłym wieku wykazano wzrost ekspozycji systemowej na ikatybant.
Englishhave prior history of exposure to any bone morphogenetic protein (BMP) product;
wcześniej stosowano produkty zawierające białko morfogenetyczne kości (BMP);
EnglishAt levels of 80 ppm there were ‘ no observable’ effects from nitric oxide exposure.
Po dawce 80 ppm nie było „ zauważalnych efektów ” ekspozycji na tlenek azotu.
EnglishThis proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.
Wniosek ten w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia kontaktu z rtęcią.
EnglishTherefore, inhibitors of these enzymes may increase darifenacin exposure.
Inhibitory tych enzymów mogą zatem zwiększać pole pod krzywą (AUC) daryfenacyny.
EnglishMaraviroc may be given with ritonavir to increase the maraviroc exposure.
Marawirok można podawać z rytonawirem w celu zwiększenia narażenia na marawirok.
EnglishDose adjustments should be made to ensure that similar systemic exposure is maintained.
Należy dostosować dawkę, aby utrzymać podobną ogólnoustrojową ekspozycję na lek.
EnglishAnd we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
Widzimy z wykresu, że słuchanie angielskiego nie poprawiło ich mandaryńskiego.
EnglishIf accidental eye exposure occurs, flush the eyes immediately with clean water.
Jeżeli lek przypadkowo dostanie się do oka, należy natychmiast przemyć je czystą wodą.
EnglishDecreased exposure of the immunosuppressant may be expected (CYP3A4 induction).
Można spodziewać się zmniejszonego stężenia leków immunosupresyjnych (indukcja CYP3A4).
EnglishThe primary active metabolite comprises 23 to 37 % of the total exposure.
Podstawowy czynny metabolit odpowiada za 23– 37 % całkowitej ekspozycji na lek.
EnglishFor VELCADE no clinical data with regard to exposure during pregnancy are available.
Nie ma danych klinicznych dotyczących ekspozycji na produkt VELCADE w okresie ciąży.
EnglishIf accidental eye exposure occurs, the eyes should be rinsed carefully with water.
Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu z oczami, należy je ostrożnie przepłukać wodą.
EnglishThe inter-subject variability in the exposure of celecoxib is about 10-fold.
Róznice osobnicze dotyczace ekspozycji na celekoksyb moga byc nawet dziesieciokrotne.
EnglishSuch factors possibly contribute to the higher average exposure observed in adolescents.
Czynniki te mogą wpływać na większą średnią ekspozycję obserwowaną u młodzieży.
EnglishAfter day 23 of life, the exposure was comparable to that in adult rats.
Po 23 dniu życia stężenia były porównywalne do obserwowanych u dorosłych szczurów.
EnglishPost-exposure prevention in individuals one year of age or older following contact with a
Zapobieganie po ekspozycji u osób wieku jednego roku lub starszych po kontakcie z
EnglishThe mean duration of exposure to romiplostim in this study population was 50 weeks.
Średni czas ekspozycji na romiplostym w populacji objętej badaniami wyniósł 50 tygodni.
EnglishLansoprazole exposure increased the mean exposure of tacrolimus by up to 81 %.
Lanzoprazol zwiększa rednią ekspozycję na takrolimus o wartości do 81 %.