"eavesdropping" - Puolakielinen käännös

EN

"eavesdropping" puolaksi

EN eavesdropping
volume_up
{substantiivi}

eavesdropping (myös: listening-in)
eavesdropping (myös: bugging, wiretap)
However, there is another aspect to this problem: eavesdropping is becoming an obsession among some politicians and the upper ranks of the current special services.
Jest jednak jeszcze jeden aspekt tego problemu: podsłuch staje się obsesją niektórych polityków i osób z obecnych służb specjalnych.

Esimerkkejä "eavesdropping"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFirst of all, the assertion that the number of cases of eavesdropping has doubled.
Po pierwsze, twierdzenie, że liczba przypadków podsłuchiwania podwoiła się.
English(BG) Mr President, today's debate is not just about widespread eavesdropping in Bulgaria.
(BG) Panie Przewodniczący! Dzisiejsza debata nie jest poświęcona powszechnemu stosowaniu podsłuchów w Bułgarii.
EnglishThe burgeoning paranoia about the use of such eavesdropping is even more unacceptable.
Nasila się atmosfera obsesji wokół korzystania z takich metod podsłuchu i staje się w jeszcze większym stopniu nie do przyjęcia.
EnglishThe drastic increase in eavesdropping devices is in inverse proportion to their judicial effectiveness.
Radykalny wzrost liczby urządzeń podsłuchowych jest odwrotnie proporcjonalny do ich skuteczności w sprawach sądowych.
EnglishEavesdropping scandal in Bulgaria (debate)
Skandal z podsłuchami w Bułgarii (debata)
English(RO) Mr President, the use of illegal phone tapping and eavesdropping in Bulgaria is an extremely serious situation.
(RO) Panie Przewodniczący! Wykorzystywanie w Bułgarii nielegalnych podsłuchów telefonicznych stwarza bardzo poważną sytuację.
EnglishToday's debate is not to do with special eavesdropping devices in Bulgaria, nor is it a debate for or against a particular minister.
Dzisiejsza debata nie dotyczy specjalnych urządzeń do podsłuchu w Bułgarii, ani nie jest debatą za lub przeciw danemu ministrowi.
English16 000 eavesdropping devices means that before 2010, between 5% and 10% of Bulgarian citizens were wiretapped, directly or indirectly.
16 tysięcy urządzeń do podsłuchów oznacza, że przed 2010 rokiem bezpośrednio lub pośrednio podsłuchiwano od 5 % do 10 % bułgarskich obywateli.
EnglishSome of the politicians present here have managed to spread this hysteria to the European Parliament, presenting it as the Bulgarian eavesdropping scandal.
Niektórym z obecnych tu polityków udało się zaszczepić tę histerię w Parlamencie Europejskim, prezentując ją jako bułgarski skandal z podsłuchami.
EnglishCommissioner, we urge the Commission to issue an initiative for the establishment of independent bodies to control eavesdropping devices in Member States.
Panie Komisarzu! Zwracamy się do Komisji z prośbą o inicjatywę mającą na celu powołanie niezależnych organów kontrolujących urządzenia podsłuchowe w państwach członkowskich.
EnglishThe European Commission asked the Bulgarian authorities to provide information so it could check whether eavesdropping devices are being used lawfully.
Komisja Europejska zwróciła się z prośbą do władz bułgarskich o przekazanie informacji umożliwiających sprawdzenie, czy urządzenia do podsłuchu wykorzystywane są zgodnie z prawem.
English(BG) First of all, Mr Strasser, I would like to say that I cannot agree that there is no information on how eavesdropping devices have been used.
(BG) Przede wszystkim, Panie Pośle Strasser, chciałbym powiedzieć, że nie mogę zgodzić się z tym, że nie ma informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystywane są urządzenia do podsłuchu.
English(BG) Mr President, what we heard from the Commission confirms the fact that Bulgarian legislation regarding the use of eavesdropping devices conforms with European law.
(BG) Panie Przewodniczący! To, co usłyszeliśmy od Komisji, potwierdza fakt, że bułgarskie przepisy regulujące wykorzystanie urządzeń do podsłuchu są zgodne z europejskim prawem.