"domestic demand" - Puolakielinen käännös

EN

"domestic demand" puolaksi

EN domestic demand
volume_up
{substantiivi}

1. Kansantaloustiede

domestic demand
(DE) Mr President, there are Members who have a problem with the central section, the part from 'points out that one' to 'domestic demand'.
Niektórzy posłowie mają problem ze środkową częścią tego ustępu tj. od słów "wskazuje, że jednym” do "popyt wewnętrzny”.
Domestic demand remained the main driver of economic growth in the third quarter, confirming the sustained nature of economic expansion in the euro area.
Głównym motorem wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale pozostawał popyt wewnętrzny, co potwierdza trwały charakter ekspansji gospodarczej w strefie euro.
It has become more broadly based and is mainly supported by domestic demand.
Podsumowując, ożywienie gospodarcze wydaje się obecnie nieco silniejsze, niż wynikałoby z wcześniejszych danych, obejmuje kolejne sektory gospodarki i wspierane jest przez popyt wewnętrzny.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "domestic demand" puolaksi

domestic substantiivi
domestic adjektiivi
demand substantiivi
to demand verbi

Esimerkkejä "domestic demand"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe result has been a brake on domestic demand at a time when external demand is fading.
Spowodowało to zahamowanie popytu wewnętrznego w okresie, w którym popyt zewnętrzny i tak spada.
English(RO) Madam President, the ageing population is increasing the demand for domestic care services.
(RO) Pani Przewodnicząca! Starzenie się ludności zwiększa zapotrzebowanie na usługi domowe.
EnglishYou are proposing policies which suppress domestic demand and rely on exports.
Proponujecie Państwo strategie polityczne, które tłamszą popyt krajowy i są uzależnione od przywozu towarów.
EnglishIt is vital to adjust milk production to European domestic demand so as to guarantee producers a fair price.
Należy koniecznie dostosować produkcję mleka do popytu na rynku europejskim, by zagwarantować producentom sprawiedliwą cenę.
EnglishWe need to reinforce export competitiveness where needed and domestic demand where needed and possible.
Musimy wzmocnić konkurencyjność eksportu, tam gdzie jest to konieczne, a także popyt krajowy, tam gdzie jest to konieczne i możliwe.
EnglishFrom an economic point of view, any such development would exacerbate the recession by cutting domestic demand and internal consumption.
Z ekonomicznego punktu widzenia taki scenariusz pogłębi jeszcze regresję, gdyż znacznie ograniczy popyt i konsumpcję krajową.
EnglishThe 1% increase proposed in the compromise is not enough to meet the domestic demand of the majority of Member States.
Proponowane tytułem kompromisowego rozwiązania podniesienie kwot o 1% nie jest dostatecznie wysokie, żeby zaspokoić zapotrzebowanie krajowe w większości państw członkowskich.
EnglishThe most recent data clearly confirm that economic activity in the euro area is weakening, with dampened domestic demand and tighter financing conditions.
Najnowsze dane wyraźnie wskazują na osłabienie aktywności gospodarczej w strefie euro, któremu towarzyszy spadek popytu wewnętrznego i zaostrzenie warunków finansowania.
EnglishIn recent years, domestic demand has been the main contributor to economic growth, fuelled by buoyant growth in general government expenditure and household incomes.
W ostatnich latach najbardziej do wzrostu gospodarczego przyczyniał się popyt krajowy, któremu towarzyszyły rosnące ogólnie wydatki publiczne i dochody gospodarstw domowych.
EnglishNevertheless the OECD is of the opinion that Korea will recover in the foreseeable future, the weakening Won will encourage exports and the reflationary measures will boost domestic demand.
Niemniej jednak OECD jest zdania, że Korea niedługo się odbuduje, słabnący won będzie sprzyjał eksportowi, a środki reflacyjne będą napędzały popyt krajowy.
EnglishWe have rising profits, but income from wages is not rising; we continue to have an economic policy directed at supply and not demand; we do not have adequate domestic demand.
Podnieśliśmy zyski, ale dochód z płac się nie zwiększył; nadal prowadzimy politykę gospodarczą nakierowaną na podaż, a nie na popyt; nie posiadamy odpowiedniego popytu krajowego.