"definite" - Puolakielinen käännös

EN

"definite" puolaksi

EN definite
volume_up
{adjektiivi}

definite (myös: certain, identifiable, specific)
volume_up
określony {adj. maskuliini}
It is in the interest of both the public and of consumers that leadership and clear and definite direction be shown when tackling this issue.
Leży to w interesie zarówno społeczeństwa, jak i konsumentów, aby przy podejmowaniu tego zagadnienia zademonstrować przywództwo oraz jasny i określony kierunek.

Esimerkkejä "definite"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat is why we are hoping that this policy will receive definite support.
Mamy zatem nadzieję, że polityka ta będzie się cieszyła zdecydowanym poparciem.
EnglishWe will also have to be just as definite in making up our minds about this last aspect.
Należy to jednoznacznie stwierdzić, formułując opinię w tym ostatnim aspekcie.
EnglishThe Commission therefore gives its definite support to the common position.
Dlatego Komisja Europejska zdecydowanie popiera przyjęcie tego wspólnego stanowiska.
EnglishWe must acknowledge that definite progress has been made with regard to equality.
Należy przyznać, że w sferze równości dokonał się niewątpliwy postęp.
EnglishThis is a definite success, especially in view of the General Assembly's initial resistance.
Jest to niewątpliwy sukces, zważywszy na początkowe opory Zgromadzenia Ogólnego.
EnglishNobody else can count on finding a definite solution to their problems.
Nikt inny nie może liczyć na znalezienie ostatecznego rozwiązania problemów.
EnglishIn this regard, we need to consistently hold up definite European prospects before them.
Musimy im cały czas pokazywać pewną europejską perspektywę w tym względzie.
EnglishAll this has been happening without any definite conclusions being drawn.
Wszystko dotąd odbywało się bez wyciągania jakichś definitywnych wniosków.
EnglishThis exodus of researchers, year on year, is becoming a definite trend.
Rok po roku exodus naukowców staje się coraz bardziej utrwaloną tendencją.
EnglishThe existing rule 'one fund, one project' is a definite hindrance.
Istniejąca zasada "jeden fundusz, jeden projekt” jest tu zdecydowanie utrudnieniem.
EnglishHowever, the Czech Presidency was also connected with some definite progress.
Jednakże prezydencja czeska to również pewne zdecydowane postępy.
English"Some of these verses are definite in meaning," it says, "and others are ambiguous."
"Niektóre z tych wersów są ostateczne w znaczeniu" mówi się "inne zaś są niejasne, dwuznaczne.
English. - (FR) The resolution voted on today concerning Iran has definite political importance.
na piśmie. - (FR) Rezolucja przyjęta dzisiaj ma określone znaczenie polityczne.
EnglishInequalities and discrepancies in applying gender criteria have a definite impact on pay.
Nierówności i rozbieżności w stosowaniu kryteriów płci mają wyraźny wpływ na wynagrodzenia.
EnglishThere are no specific recommendations and definite deadlines for implementation.
Brakuje mianowicie szczegółowych zaleceń i ostatecznych terminów wprowadzenia aktów prawnych w życie.
EnglishIt is one area above all where regulation has a definite role to play.
Jest to obszar, w którym regulacja ma do odegrania szczególną rolę.
EnglishMore women in work would be of definite benefit to society.
Więcej pracujących kobiet stanowiłoby niewątpliwą korzyść dla społeczeństwa.
EnglishThey have done a huge amount of work and, as a result, definite progress has been made.
Wykonały ogrom pracy, zapewniając tym samym konkretny postęp.
EnglishThe European Union will have a definite focus on innovation.
Unia Europejska będzie mogła w zdecydowany sposób skupić się na innowacji.
EnglishThere has been a definite violation of the principles of international law.
Z pewnością są tu pogwałcone zasady prawa międzynarodowego.