"crucial" - Puolakielinen käännös

EN

"crucial" puolaksi

EN crucial
volume_up
{adjektiivi}

crucial (myös: essential, important, flagship, key)
volume_up
kluczowy {adj. maskuliini}
Global food security is a crucial issue for the European Union.
Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie to temat kluczowy dla Unii Europejskiej.
In addition, this is a crucial time in institutional terms.
Co więcej, jest to czas kluczowy z punktu widzenia zmian instytucjonalnych.
However, for the EU, the agreement in Copenhagen is the crucial step.
Jednakże dla UE porozumienie w Kopenhadze stanowi kluczowy krok.
crucial (myös: key, nodal)
volume_up
węzłowy {adj. maskuliini}
volume_up
ważny {adj. maskuliini}
It is also crucial for external relations and development.
Jest także niezmiernie ważny dla naszych stosunków zewnętrznych i rozwoju.
Young people are a crucial element of the success of the Europe 2020 strategy.
Młodzi ludzie to bardzo ważny element warunkujący powodzenie strategii Europa 2020.
Among other things, this is a crucial step in the development of our climate change work.
Poza wszystkim jest to ważny krok w naszych pracach dotyczących zmian klimatu.
volume_up
istotny {adj. maskuliini}
Furthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Dodatkowo, pomiędzy sportem, ćwiczeniami a zdrowiem publicznym istnieje wyjątkowo istotny związek.
The other crucial measure refers to the efforts for diversification of energy supply.
Kolejny istotny środek odnosi się do wysiłków podejmowanych w ramach dywersyfikacji dostaw energii.
We believe that it has crucial implications for personal data security and for fundamental rights.
Uważamy, że ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych i prawa podstawowe.
crucial (myös: basic, dramatic, essential, fundamental)
volume_up
zasadniczy {adj. maskuliini}
In doing this, we are making a crucial contribution to the safety of Europe.
Czyniąc to, wnosimy zasadniczy wkład do bezpieczeństwa w Europie.
This has crucial implications for what the universe is going to do in the future.
Ma to zasadniczy wpływ na to, czym stanie się wszechświat w przyszłości.
I also regard it as crucial to coordinate individual measures within the European Union.
Uważam również to za zasadniczy warunek koordynowania indywidualnych środków w Unii Europejskiej.
crucial (myös: decisive, vital, determinative)
volume_up
decydujący {adj. maskuliini}
In this case, the access to third markets becomes crucial.
W tym przypadku dostęp do trzecich rynków staje się decydujący.
The European Parliament played a crucial role at the pioneering stage.
Parlament Europejski odegrał decydującą rolę na etapie wytyczania nowej drogi.
The success of these reforms is crucial for the future of the Republic of Moldova.
Powodzenie tych reform będzie miało decydujące znaczenie dla przyszłości Republiki Mołdowy.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "crucial":

crucial

Esimerkkejä "crucial"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe European Parliament has undoubtedly a crucial role to play in this debate.
Bez wątpienia Parlament Europejski ma w tej debacie do odegrania rolę kluczową.
EnglishTherefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.
Z tego względu ma bezwzględnie kluczowe znaczenie dla mobilności obywateli w Unii.
EnglishIt is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.
Ważne jest, aby państwa członkowskie w tej kwestii postępowały jednomyślnie.
EnglishThe stability of the euro must, of course, remain the crucial and overarching goal.
Oczywiście najważniejszym i nadrzędnym celem powinna pozostać stabilność euro.
EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.
EnglishMaking European Union resources available for distance heating is therefore crucial.
Udostępnienie środków unijnych na tego typu przedsięwzięcia jest więc kluczowe.
EnglishTheir opinion is certainly also crucial, as regards their relations with Russia.
Ich opinia dotycząca stosunków z Rosją jest także z pewnością bardzo ważna.
EnglishIt is a crucial question which we must answer: how much money and for what policies?
To kluczowe pytanie, na które musimy odpowiedzieć: ile pieniędzy i jakie polityki?
EnglishOne of the most crucial aspects of the Eastern Partnership is going to be visa freedom.
Jednym z najważniejszych aspektów partnerstwa wschodniego będzie zniesienie wiz.
EnglishThis integration is therefore crucial and must happen as soon as possible.
Integracja ta ma zatem zasadnicze znaczenie i musi do niej dojść jak najszybciej.
EnglishSerbia's role as guarantor of the region's security and stability is crucial.
Serbia odgrywa ważną rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa i stabilności w regionie.
EnglishCross-compliance and how it is implemented at Member State level are crucial.
Współzgodność i sposób jej wdrażania na poziomie państwa członkowskiego to podstawa.
EnglishThey are used and applied by everyone and so the question of governance is crucial.
Są używane i stosowane przez wszystkich, a zatem kwestia zarządzania jest decydująca.
EnglishThis referendum is crucial to the acceptance, or rejection, of the Treaty of Lisbon.
To referendum ma kluczowe znaczenie dla przyjęcia lub odrzucenia traktatu z Lizbony.
EnglishThe next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.
Najbliższych kilka lat zadecyduje o tym, w którą stronę zmierzać będzie nasze rolnictwo.
EnglishThis is crucial for economic development and growth in the different regions.
Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju i wzrostu gospodarczego poszczególnych regionów.
EnglishAnd they have a crucial role to play, as we know, in product conformity and assessment.
A jak wiemy, ich rola w zakresie zgodności i oceny produktów jest bardzo istotna.
EnglishFrom this point of view, it is also crucial to combat youth unemployment.
Patrząc z tego punktu widzenia, niezwykle istotna jest także walka z bezrobociem.
EnglishThe EU should continue to accompany Côte d'Ivoire at this crucial moment.
UE powinna nadal towarzyszyć Wybrzeżu Kości Słoniowej w tym kluczowym momencie.
EnglishTheir ability to play a stronger role is crucial for stability on the financial markets.
Umocnienie ich roli ma zasadnicze znaczenie dla stabilności rynków finansowych.