EN cord
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

cord (myös: lanyard, line, rope, string)
And if a man prevail against him that is alone, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.
Owszem jeźliby kto jednego przemagał, dwaj mu się zastawią; a sznur troisty nie łacno się zerwie.
and the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.
Także słupy sienne w około, i podstawki ich, i kotły i sznury ich.
and the hangings of the court, and the screen for the door of the court, which is by the tabernacle, and by the altar round about, and the cords of it for all the service thereof.
I opony sieni, i zasłona we drzwiach u sieni, która jest przed przybytkiem i przy ołtarzu w około, i sznury jego, do wszelkiej potrzeby jego.
cord (myös: rope)
cord (myös: cable, rope, lariat)
cord (myös: core, nucleus, root, medulla)
Prialt is given as a very slow continuous injection into the space surrounding the spinal cord.
Prialt jest podawany w bardzo wolnym ciągłym wstrzyknięciu do przestrzeni otaczającej rdzeń kręgowy.
If you are receiving an anticancer medicine into the space around your spinal cord.
Jeśli pacjent otrzymuje lek przeciwnowotworowy do przestrzeni wokół rdzenia kręgowego.
Nieciągły rdzeń kręgowy.
cord
Cranial nerve palsies, vocal cord paresis, and rare reports of severe hypersensitivity reactions have been reported during post-marketing surveillance of Abraxane.
W czasie obserwacji po wprowadzeniu do obrotu leku Abraxane zgłaszane było porażenie nerwów czaszkowych, niedowład strun głosowych i w rzadkich wypadkach reakcje nadwrażliwości o ciężkim przebiegu.
But I was not limited when I sang, and as air came up from my lungs, through my vocal cords and passed my lips as sound, it was the closest thing I had ever come to transcendence.
Kiedy powietrze wydostawało się z moich płuc przez struny głosowe i przechodziło mi przez usta w postaci dzwięku, byłam najbliżej jak tylko mozna uczucia poza-światowości.
cord (myös: cable, line, wire)
And you'd run a long cord into the house where you could screw it into your light socket.
Do domu ciągnął się długi kabel wkręcany w gniazdo żarówki.
Look next time you get these catalogs in your mail -- you can usually figure out where they hid the cord.
Zwróćcie uwagę, gdy kolejnym razem otrzymacie pocztą katalog – zwykle można się domyślić, gdzie ukryli kabel.
cord (myös: cable, duct, line, pipe)
They have a sturdy design, and the corded varieties feature a durable cord.
Mają solidną konstrukcję, a wersje przewodowe są wyposażone w wytrzymały przewód.
To jest przewód od prądu.
The call control functions are conveniently placed on the headset cord and are simple and intuitive to use.
Przyciski do obsługi połączeń znajdują się w wygodnym miejscu – na przewodzie – a do tego są łatwe i intuicyjne w użyciu.
cord (myös: corduroy)
cord (myös: cutlass)

2. Anatomia

cord
volume_up
więzadło {n} (głosowe)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "cord":

cord

Esimerkkejä "cord"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf you are receiving an anticancer medicine into the space around your spinal cord.
Jeśli pacjent otrzymuje lek przeciwnowotworowy do przestrzeni wokół rdzenia kręgowego.
EnglishThe Commission supports the development of cord blood banks and the use of this technology.
Komisja popiera rozwój banków krwi pępowinowej i stosowanie tej technologii.
EnglishThere is the brain stem in between the cerebral cortex and the spinal cord.
Pomiędzy korą mózgową, a rdzeniem kręgowym znajduje się pień mózgu.
EnglishMultiple sclerosis is linked to nerve (brain or spinal cord) damage.
Stwardnienie rozsiane jest związane z uszkodzeniem nerwów (mózgu lub rdzenia kręgowego).
EnglishCommissioner, you spoke about umbilical cord blood cells and about their storage.
Pani komisarz! Wspominała pani o komórkach pochodzących z krwi pępowinowej oraz ich przechowywaniu.
EnglishCord blood stem cells are one example of where progress has been made.
Komórki macierzyste krwi pępowinowej są jednym z tych obszarów, w których dokonał się postęp.
EnglishThiazides cross the placental barrier and appear in cord blood.
Tiazydy przenikają barierę łożyska i pojawiają się w krwi pępowinowej.
EnglishShe cuts the umbilical cord with a stick, and ties it with her own hair.
Pępowinę odcięła patykiem i związała własnymi włosami.
EnglishThere is no experience with Zevalin in patients with lymphoma of the brain and/ or spinal cord.
Nie ma doświadczenia w stosowaniu leku Zevalin u pacjentów z chłoniakiem mózgu i (lub) rdzenia kręgowego.
EnglishIt starts by killing the motor neurons in your spinal cord.
Zaczyna od zabijania neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym.
EnglishThese minimum guarantees are part of the umbilical cord, the historical process of European integration.
Owe minimalne gwarancje są częścią swoistej pępowiny, historycznego procesu europejskiej integracji.
EnglishThe next item is the Commission statement on cord blood stem cells.
Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Komisji w sprawie komórek macierzystych krwi pępowinowej.
EnglishThen she let them down by a cord through the window: for her house was upon the side of the wall, and she dwelt upon the wall.
I spuściła je na powrozie z okna; bo dom jej był przy murze i ona na murze mieszkała.
EnglishOpioids relieve pain by attaching to ‘ opioid receptors ’ in the brain and spinal cord.
Leki opioidowe działają przeciwbólowo poprzez łączenie się z receptorami opioidowymi znajdującymi się w mózgu i rdzeniu kręgowym.
EnglishZidovudine was also incorporated into DNA from cord blood leukocytes of infants from zidovudine-treated mothers.
Zydowudyna była także włączana do DNA leukocytów krwi pępowinowej noworodków matek leczonych zydowudyną.
EnglishOnce in the bloodstream, fentanyl acts on receptors in the brain and spinal cord to prevent pain.
Po przedostaniu się do krwiobiegu fentanyl oddziałuje na receptory w mózgu i rdzeniu kręgowym w celu zapobiegania bólowi.
EnglishThe value of the global market for cord blood stem cells was approximately EUR 3.34 billion in 2010.
W 2010 roku wartość ogólnoświatowego rynku komórek macierzystych krwi pępowinowej oszacowano na około 3,34 miliarda euro.
EnglishThere are also three private firms charging parents to store umbilical cord blood cells.
Działają również trzy prywatne przedsiębiorstwa pobierające od rodziców opłaty za przechowywanie komórek pochodzących z krwi pępowinowej.
EnglishEfficacy has been shown in studies in diabetic neuropathy,post herpetic neuralgia and spinal cord injury.
W badaniach wykazano skuteczność leku w neuropatii cukrzycowej, neuralgii po przebytym półpaścu i urazie rdzenia kręgowego.
EnglishThe call control functions are conveniently placed on the headset cord and are simple and intuitive to use.
Przyciski do obsługi połączeń znajdują się w wygodnym miejscu – na przewodzie – a do tego są łatwe i intuicyjne w użyciu.