"contrast" - Puolakielinen käännös

EN

"contrast" puolaksi

EN contrast
volume_up
{substantiivi}

contrast
Their measured content is in contrast with some other contributions.
Ich umiarkowana treść stanowi znaczny kontrast wobec niektórych innych wystąpień.
This is in stark contrast to events in the German Parliament.
To duży kontrast w porównaniu do wydarzeń w niemieckim parlamencie.
But the contrast will look something like that, so standing out a lot from the background.
Ale tak mógłby wyglądać ten kontrast. ~~~ W dużym stopniu wyróżniając się z tła.
In contrast, of course, we have the Hippo Generation.
Oczywiście istnieje też ich przeciwieństwo, Generacja Hipopotamów.
However, in contrast to the USA, the Commission has omitted to do a number of things.
Jednak w przeciwieństwie do USA, Komisja nie podjęła szeregu działań.
In contrast to recent years, this has improved.
W przeciwieństwie do ostatnich lat w tym zakresie nastąpiła poprawa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "contrast":

contrast

Esimerkkejä "contrast"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBut, Japan, in contrast to India and China, maintained its national sovereignty.
Ale Japonia, w przeciwieństwie do Indii i Chin zachowała swoją suwerenność państwową.
EnglishIn contrast to Mrs Corazza Bildt, I think that a good compromise has been reached.
W przeciwieństwie do pani poseł Corazzy Bildt sądzę, że osiągnęliśmy dobry kompromis.
EnglishIt is in stark contrast to the emotive and propaganda-like style of the justification.
Kontrastuje to bardzo z rozgorączkowanym i propagandowym językiem uzasadnienia.
EnglishIn contrast to what previous speakers have said, the goals were not wrong.
Nie zgadzam się z moimi przedmówcami i uważam, że przyjęte cele nie były złe.
EnglishIn contrast, ritonavir may decrease ethinyloestradiol concentrations.
Przeciwnie, rytonawir może prowadzić do zmniejszenia stężenia etynyloestradiolu.
EnglishIntravascular administration of iodinated contrast agents (see section 4.4)
donaczyniowe stosowanie jodowych środków kontrastowych (patrz punkt 4. 4).
EnglishIn contrast to phosphocysteamine, another active substance close to cysteamine bitartrate,
W odróżnieniu od fosfocysteaminy, innej substancji czynnej, zbliżonej do dwuwinianu
EnglishNo comparative studies with extracellular gadolinium contrast agents have been conducted.
Nie prowadzono badań porównawczych z pozakomórkowymi środkami kontrastowymi gadolinu.
EnglishIn contrast, muscle relaxation recovered spontaneously after 7.1 minutes.
Natomiast spontaniczne ustąpienie zwiotczenia następowało po 7, 1 minuty.
EnglishIn contrast, much more attention should be paid to the traditional ties to Russia.
Przeciwnie, więcej uwagi należy zwrócić na tradycyjne więzy z Rosją.
EnglishHowever, in contrast to the USA, the Commission has omitted to do a number of things.
Jednak w przeciwieństwie do USA, Komisja nie podjęła szeregu działań.
Englishif you are going to have a contrast x-ray (a specific type of x-ray involving an injectable dye).
jeśli pacjent ma być poddany kontrastowemu badaniu radiologicznemu (szczególnemu
EnglishI can say that quite openly, because it is such a contrast with all the positive developments.
Mówię o tym otwarcie, ponieważ kontrastuje to ze wszystkimi pozytywnymi wydarzeniami.
EnglishIn contrast to the widely held belief in nationalism, we do not need less Europe, but more.
Wbrew powszechnym nastrojom nacjonalistycznym nie potrzebujemy mniej, lecz więcej Europy.
EnglishContrast medium not used in one examination must be discarded.
Środek kontrastowy niewykorzystany w trakcie jednego badania trzeba wyrzucić.
EnglishSome of these lesions may be seen on unenhanced, non-contrast MRI.
Część z tych zmian można zobaczyć na obrazach MRI bez podania kontrastu.
EnglishOPTISON contrast echocardiography should be accompanied by ECG monitoring.
W trakcie wykonywania echokardiografii z podaniem produktu OPTISON należy monitorować zapis EKG.
EnglishBy contrast, the European Union remained surprisingly passive during the attack on sovereign Georgia.
Unia Europejska podczas ataku na suwerenną Gruzję pokazała zadziwiającą bierność.
EnglishIn contrast, a certain amount of caution must be employed when assessing the situation in Egypt.
O tyle z pewną ostrożnością trzeba podchodzić do oceny sytuacji w Egipcie.
EnglishIt is only used when the results of the test without a contrast agent are inconclusive.
Stosuje się go tylko wówczas, gdy wyniki badania bez środka kontrastowego nie są rozstrzygające.