"to come into" - Puolakielinen käännös

EN

"to come into" puolaksi

EN to come into
volume_up
{verbi}

1. "sth"

to come into
volume_up
wejść do {vb:n perf.} (czegoś)
That applies to those of us who are in the European Union and those who want to come into the European Union.
Odnosi się to do tych z nas, którzy są w Unii Europejskiej oraz do tych, którzy chcą wejść do Unii Europejskiej.
And then, this is a view going up, and then you could come into the theater, which can actually deny the view or open it up and become a backdrop.
. ~~~ Potem możesz wejść do audytorium, które może zupełnie zignorować widok, albo odsłonić go i wykorzystać jako tło.
I literally drew on the walls of the trailer, mocked it up in cardboard, we'd come in and cut, decide things were wrong, pull it out, put it back in.
Dosłownie rysowałem na ścianach przyczepy, zrobiłem jej model z kartonu, by wejść do środka, ciąć i decydować, co nie pasowało, wyjąć, by następnie włożyć z powrotem.
to come into
volume_up
wjechać do {vb:n perf.} (czegoś)
This list already exists, but the fact that Mr Lukashenko himself cannot come to the European Union is not very convincing.
Ta lista istnieje, ale fakt, że akurat pan Łukaszenka nie może wjechać do Unii Europejskiej, jest mało przekonywujący.

2. "fortune, title, money"

to come into
volume_up
odziedziczyć {vb:n perf.}
odziedziczyć pewną sumę pieniędzy
to come into
volume_up
dziedziczyć {vb:n imp.}

Esimerkkejä "to come into"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishAll ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.
Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.
EnglishWhen they come back, they actually dump this oily ballast water into the ocean.
Wracając, pozbywają się tej oleistej wody balastowej spuszczając ją do oceanu.
EnglishI have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
EnglishThat is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
Z tego właśnie powodu zaproponowaliśmy znaczne uproszczenie prawodawstwa UE.
EnglishResources come from three areas: the EU, Member States and the private sector.
Środki pochodzą z trzech obszarów: UE, państwa członkowskie i sektor prywatny.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Dopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.
EnglishMigrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Imigranci przybywający do naszych państw wnoszą istotny wkład w nasze gospodarki.
EnglishSome climbers had come by and looked at him, and he heard them say, "He's dead."
Kilku wspinaczy minęło go i patrzyło i usłyszał, jak mówili: "On nie żyje.".
EnglishI am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Jestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
EnglishCome back to Brussels and tell your colleagues what you have seen and heard.
Niech Pani wróci do Brukseli i powie swoim kolegom, co Pani widziała i słyszała.
EnglishI want to say one more thing about this which has not come up in any of the debates.
Pragnę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomniano w żadnej z debat.
EnglishThinking about what is in this report, a number of messages have come through.
Jeżeli chodzi o treść omawianego sprawozdania, usłyszeliśmy tu kilka przesłań.
EnglishI believe that the European Parliament has shown that it can come up to the mark.
Uważam, że Parlament Europejski pokazał, że może stanąć na wysokości zadania.
EnglishI now come to those priorities, beginning with the first: the stability of Europe.
Przechodzę teraz do tych priorytetów, zaczynając od pierwszego: stabilności Europy.
EnglishAn end is come, the end is come; it awaketh against thee; behold, it cometh.
Koniec przychodzi, przychodzi koniec, ocknął się przeciwko tobie, oto przychodzi.
EnglishYou'll need to attract firms, who will come hire the people who move there first.
Musimy przyciągnąć firmy, które zatrudnią ludzi, którzy tu przybędą pierwsi.
EnglishThose figures all come from the Commission's last report dating from December 2006.
Wszystkie te dane pochodzą z ostatniego sprawozdania Komisji z grudnia 2006 r.
EnglishNevertheless, the democrats of Hungary do not expect the remedy to come from abroad.
Niemniej węgierscy demokraci nie oczekują, że lekarstwo przyjdzie z za granicy.
EnglishIt is particularly important when we come to recognise regimes elsewhere in the world.
Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy mamy uznawać inne systemy na świecie.