EN collection
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

collection (myös: casebook, compilation, file)
This is a collection of things that Robert Kennedy said in that quote.
Jest to zbiór spraw, o których Robert Kennedy wspomniał w cytacie.
Konto to zbiór profili.
The European countries have varying collection rates.
W państwach europejskich występują zróżnicowane wskaźniki zbiórki.
collection (myös: assembly)
It's a collection of nautical antiques from the 1700s and 1800s.
Jest to kolekcja żeglarskich antyków z XVIII i XIX w.
And what happens is that you actually create a digital collection of photographs that you can then put up online.
W efekcie zaczyna się tworzyć cyfrowa kolekcja zdjęć, które można wrzucić do sieci.
PM: Jak duża jest teraz kolekcja?
collection (myös: contribution, dues)
collection (myös: almanac)
collection (myös: congeries, collectivity)

2. Kansantaloustiede: "of payments"

collection

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "collection":

collection

Esimerkkejä "collection"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe collection of passenger data must not just be useful; it must be necessary too.
Zbieranie danych o pasażerach nie może być tylko przydatne - musi być konieczne.
EnglishI take a very critical view of the voluntary collection of items by producers.
Krytycznie podchodzę do koncepcji dobrowolnego zbierania sprzętu przez producentów.
EnglishThe Data Collection Regulation will certainly help to correct this situation.
Rozporządzenie w sprawie gromadzenia danych z pewnością pomoże naprawić tę sytuację.
EnglishIf you later add new docs to the collection, they also inherit the permissions.
Jeśli później dodasz nowe dokumenty do kolekcji, one także odziedziczą te uprawnienia.
EnglishPoint your mouse to a collection name, and click the drop-down arrow to open the menu.
Wskaż myszą nazwę kolekcji i kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby otworzyć menu.
EnglishThe collection of data will not impose any additional burden on respondents.
Gromadzenie danych nie nałoży na respondentów żadnych dodatkowych obciążeń.
EnglishIt is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.
Funkcjonuje ona do dziś - i służy nie tylko gromadzeniu środków własnych.
EnglishTo this, I would like to add that no data collection system is sufficient in itself.
Chciałabym dodać, że żaden system zbierania danych sam w sobie nie jest wystarczający.
EnglishTreatment with Zarzio should be maintained until the last stem cell collection.
Stosowanie leku Zarzio należy kontynuować aż do ostatniego pobrania komórek macierzystych.
EnglishSo every one of our schools have rain water collection systems, very low cost.
Trzy sale lekcyjne plus kolektor wody kosztują około 5tys. ~~~ dolarów.
EnglishAnd then, because the juveniles are in my collection, I cut them open and look inside.
No i wtedy, jako że te młode są w moich zbiorach, rozciąłem je i zajrzałem do środka.
EnglishHowever, she doesn't want Joelle to have access to one specific doc within that collection.
Jednak nie chce, aby Joanna miała dostęp do konkretnego dokumentu w tej kolekcji.
EnglishThe collection of this data should be mandatory for all EU Member States.
Zbieranie tych danych powinno być obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich UE.
EnglishMandatory data collection by the Member States is therefore necessary.
Niezbędne jest zobowiązanie państw członkowskich do gromadzenia takich danych.
EnglishSo the first thing that we do at the site of collection is we collect what's called an MR.
Więc pierwszą rzeczą, która robimy w miejscu pobrania to zrobienie rezonansu.
EnglishCollection of taxes and tariffs is very incipient and the amounts remain marginal.
Pobieranie podatków i ceł znajduje się jeszcze w powijakach i kwoty te są nadal niewielkie.
EnglishThe collection of such data should therefore be compulsory and harmonised.
Gromadzenie takich danych powinno być zatem obowiązkowe i zharmonizowane.
EnglishWhen you set a collection to Public, everyone gets permission to access the collection.
Gdy ustawisz kolekcję jako publiczną, każda osoba uzyska prawo dostępu do tej kolekcji.
EnglishCollection and management of data on the Common Fisheries Policy (vote)
Zbieranie i zarządzanie danymi dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa (głosowanie)
EnglishI appeal to consumers to actively contribute to the success of such collection.
Apeluję do konsumentów, aby aktywnie przyczyniali się do pomyślnej realizacji takiej zbiórki.