"character" - Puolakielinen käännös

EN

"character" puolaksi

EN character
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

character (myös: grit, nature, make-up, makeup)
This will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Zapewni jej to fachowość, skuteczność i unikalny charakter.
It is important for foods to retain their natural character to the greatest possible extent.
Ważne jest, aby żywność zachowała w jak największym zakresie swój naturalny charakter.
Let me show you a slide here which illustrates the character of conflicts since 1946 until today.
Pokażę wam slajd ilustrujący charakter konfliktów od roku 1946 do dziś.
character (myös: inwardness, nature, make-up, makeup)
I am told that 60% of them happen to be British animals, which may say something about the British character, but we will not go there in this forum.
Dowiedziałem się, że 60 % z nich to zwierzęta Brytyjczyków, co może świadczyć o naturze obywateli Wielkiej Brytanii, ale o tym nie będziemy mówić na tym forum.
That is unacceptable, and it will no longer be enough, as President Barroso is also claiming, to hide behind the legislative character of this commitment alone.
Chowanie się za legislacyjną naturą samego zobowiązania, jak również stwierdzał przewodniczący Barroso, nie będzie już dłużej wystarczające.
character (myös: fellow, guy, person, chap)
And you may feel like this character, who is also just doing it for its own sake.
Możliwe że poczujesz się jak ten osobnik, który robi to tylko dla czystej przyjemności.
character (myös: figure, personage, guise, effigy)
To wszystko tworzy jego postać tak skomplikowaną.
What you see here is the character standing there, and there's an obstacle that we put in its way.
Widzicie tu postać stojącą tam i przeszkodę na jej drodze.
And this resulted in the first soft-surface character, CG animation that was ever in a movie.
W wyniku tego zabiegu powstała pierwsza postać animowana komputerowo jaka pojawiła się kiedykolwiek w filmie.
Another character called Jami has the ability to create fantastic inventions.
Inny bohater, Jami, potrafi tworzyć fantastyczne wynalazki.
He was social, and his character, The Tramp, spoke to millions.
Był społeczny, a jego bohater, tramp, przemawiał do milionów.
You know, there is a fear of dying, and do not believe any movie character where the hero is not afraid.
Wiecie, tam jest strach, że umrzesz, i nie wierzcie w bohaterów filmowych gdzie bohater nie boi się.
character (myös: reputation, repute, odour)
I think it's like character and reputation.
To tak, jak z charakterem i reputacją.
Your reputation is what you are perceived to be; your character is what you really are.
Reputacja jest tym, jak postrzegają nas inni, a charakter jest tym, kim naprawdę jesteśmy.
character (myös: guy)
volume_up
typ {m} [ark.]
Well today we're here to share with you a message that we have learned from a very important and special character -- this leopard.
Więc dzisiaj jesteśmy tu by podzielić się z wami przesłaniem, które przekazał nam pewien ważny i szczególny typ - ten lampart.
Which leads me to think that neither geography nor national character, popular explanations for this kind of thing, are really significant.
Przywodzi mi to na myśl, że ani geografia, ani charakter narodowy, czyli popularne wyjaśnienia tego typu spraw, nie są naprawdę ważne.
Modern day pirates have no romance; they are not Johnny Depp type characters swinging through the rigging.
Współcześni piraci to nie postaci z powieści przygodowych; to nie korsarze typu Johnny'ego Deppa, huśtający się na linach.
character (myös: individual)

2. ATK

character
"What's up with the Chinese character I keep seeing by the side of the road?"
"O co chodzi z tymi chińskimi znakami, które ciągle widzę przy drodze?
I mean it can be devastating, it can be revelatory, it can actually be quite funny, like my stupid Chinese character mistake.
Może być druzgoczące, odkrywcze, w rzeczywistości nawet śmieszne, jak moja głupia pomyłka z chińskim znakiem.
Optical Character Recognition (OCR) lets you convert images with text into text documents using automated computer algorithms.
Optyczne rozpoznawanie znaków (Optical Character Recognition, OCR) umożliwia wydzielanie tekstu z obrazów za pomocą automatycznych algorytmów komputerowych.

Esimerkkejä "character"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnother fundamental thing we learned was about liking your main character.
Nauczyliśmy się również innej ważnej rzeczy o lubieniu swojego głównego bohatera.
EnglishAnd David wanted to carve deeply into Brad's face to bring the aging to this character.
A David chciał dokładnie odwzorować twarz Brada, żeby ukazać jego starzenie się.
EnglishIn fact, almost everybody in the movie is based on a real character, a real person.
W rzeczywistości, prawie każdy w tym filmie jest oparty o prawdziwą osobę.
EnglishCharacter robotics could plant the seed for robots that actually have empathy.
Roboty z charakterem mogą zasiać ziarno, z którego powstaną roboty z rzeczywistą empatią.
EnglishShe correctly brings out the Ombudsman's key role in the EU's democratic character.
Prawidłowo uwydatnia ona kluczową rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w demokracji unijnej.
EnglishBut these responsibilities should be seen as having a subsidiary character.
Obowiązki te powinno się traktować jako środki o charakterze pomocniczym.
English"What's up with the Chinese character I keep seeing by the side of the road?"
"O co chodzi z tymi chińskimi znakami, które ciągle widzę przy drodze?
EnglishThese amendments would lend the report a completely different character.
Poprawki te przyczynią się do całkowitej zmiany charakteru sprawozdania.
EnglishWe must emphatically underline that it is not purely economic in character.
Trzeba w tym miejscu z całą mocą podkreślić, że nie ma on wyłącznie charakteru ekonomicznego.
EnglishSo you hire artists, and you try to get the look and feel of the character.
Zatrudniasz artystów i staracie się nadać skórze wierność postaci.
EnglishIt turns out that kids love it when the character becomes real and enters into their world.
Dzieci uwielbiają gdy postaci stają się realne i wchodzą do ich świata.
English(Laughter) Three: Is the Middle Eastern character being played by one?
(Śmiech) Trzecie: Czy arabskie postacie są grane przez jednego aktora?
EnglishI would like to comment on the change in the character of the report from negative to positive.
Chciałbym omówić zmianę charakteru sprawozdania z negatywnego na pozytywny.
EnglishThis script only has my lines, and I don't see another character here.
W scenariuszu są tylko moje kwestie, nie widzę tutaj drugiej postaci.
EnglishAnd remember, to create a place of character and quality, you have to be able to define space.
Aby stworzyć miejsce wysokiej jakości i pełne charakteru trzeba zdefiniować przestrzeń.
EnglishThe city’s international character is clearly reflected in the University's statistics.
To specyfika tego uniwersytetu, wynikająca w dużej mierze z międzynarodowego charakteru miasta.
EnglishIt is a European political problem of a strategic character.
Mamy do czynienia z europejskim problemem politycznym o strategicznym charakterze.
EnglishAnother important idea is this notion of persistence of character across realities.
Innym ważnym pomysłem jest obecność postaci między światami.
EnglishThis is probably due to the short-acting oestrogenic character of estriol.
Wynika to prawdopodobnie z krótkiego okresu działania estriolu.
English(DE) Mr President, this is a central debate about the character of the European Union.
(DE) Panie przewodniczący! To jest kluczowa debata z punktu widzenia charakteru Unii Europejskiej.