EN branch
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

The regional branch managers are getting nervous.
Kierownicy oddziałów regionalnych robią się nerwowi.
When registering a branch, companies also have to file certain information in the register of the company branch.
Przy rejestracji oddziału spółki powinny także wprowadzić pewne informacje do rejestru oddziału spółki.
And so they were not that interested to connect all their branches, and then to be -- and rock the boat.
Nie byli zainteresowani połączeniem swoich oddziałów i zmianą całej firmy.
branch (myös: limb, ramus)
In delaying negotiations with Russia we are sawing off the branch on which we are sitting.
Opóźniając negocjacje z Rosją, podcinamy gałąź, na której sami siedzimy.
A branch to the north of this axis will go, via Curtici and Brasov, to Bucharest and Constanza.
Gałąź północna tej osi będzie przechodziła przez Curtici i Braszów do Bukaresztu i Konstancy.
We went out to the forest, I would pick up a branch, Caution would rap on it, and suddenly that branch was really cool.
Poszliśmy do lasu, podnosiłam gałąź, Caution o niej rapował i nagle ta gałąź stawała się naprawdę cool.
branch (myös: area, arena, domain, field)
But he did his best, and he kept meticulous records that let him transform that branch of medicine.
Ale robił, co mógł i prowadził drobiazgowe notatki, dzięki czemu zmienił tę dziedzinę medycyny.
I engage in the use of game theory, game theory is a branch of mathematics and that means, sorry, that even in the study of politics, math has come into the picture.
Zajmuję się wykorzystaniem teorii gier (to dziedzina matematyki), co oznacza, że nawet w naukach politycznych matematyka ma zastosowanie.
The European Union cannot allow another branch of the European maritime industry to migrate to the Far East, as in the case of shipbuilding and maritime transport.
Unia Europejska nie może pozwolić sobie na to, aby po przemyśle stoczniowym i transporcie morskim kolejna dziedzina europejskiej gospodarki morskiej wyemigrowała na Daleki Wschód.
branch (myös: area, division, dept)
In this respect, I am convinced that the excellent cooperation between the two branches of the budgetary authority, with the valuable assistance of the Commission, augurs a positive outcome.
W tym odniesieniu, jestem przekonany, że doskonała współpraca między dwoma działami organu budżetowego, przy cennym wsparciu Komisji, wróży uzyskanie pozytywnych wyników.
The situation is critical in the area of pork production, where feed accounts for 60% of production costs, but rising costs may gradually threaten all branches of livestock production in the EU.
Sytuacja jest krytyczna w sektorze produkcji wieprzowiny, gdzie pasza stanowi 60 % kosztów produkcji, ale wzrastające koszty mogą stopniowo zagrozić wszystkim działom produkcji hodowlanej w UE.
branch (myös: business, industry, line, trade)
One branch of industry which has been affected especially badly as a result of the world crisis is shipbuilding and maritime transport.
Branża, która szczególnie ucierpiała w wyniku światowego kryzysu to przemysł stoczniowy i transport morski.
You can work for a small company, in a boring branch.
Możesz pracować w małej firmie, w nudnej branży.
We must create competitiveness between cultural and creative industries (CCIs), whilst bearing in mind the characteristics of each branch and the fact that they require different forms of support.
Musimy wytworzyć konkurencyjność w obrębie branży kulturalnej i branży twórczej, mając na względzie specyfikę poszczególnych branż i to, że potrzebują one różnych form wsparcia.
branch (myös: arm, bough, limb)
I hope that these branches will already be visible in the campaign for the next European elections in June 2009.
Mam nadzieję, że te konary będą widoczne już w trakcie kampanii wyborczej przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r.
I should like to say in conclusion, Mr Sócrates, that we have planted a seed here, which in just a few years will grow into a tall tree with many branches.
Na koniec chciałbym powiedzieć, panie Sócrates, że udało się nam zasiać ziarno, z którego za kilka lat wyrośnie wysokie drzewo z wieloma konarami.
branch (myös: arm, offshoot, ramification, tine)
The smallest branch of the hairs looks like spatulae, and an animal like that has one billion of these nano-size split ends, to get very close to the surface.
Najmniejsze odgałęzienie włosa wygląda jak łopatka i takie zwierzę ma 1 miliard tych rozłożystych nano-końcówek przylegających do podłoża.
I memorized in my anatomy class the origins and exertions of every muscle, every branch of every artery that came off the aorta, differential diagnoses obscure and common.
I zapamiętaem na zajęciach z anatomii, budowę o pracę każdego mięśnia, każde rozgałęzienie każdej tętnicy wychodzącej z aorty, niejasne i powszechne diagnozy różnicowe.

2. liike-elämä

branch (myös: affiliate)
They can also enter new markets by opening a branch or a subsidiary in another EU country or through mergers.
Przedsiębiorstwa mogą również wchodzić na nowe rynki, otwierając filię lub spółkę zależną w innym kraju UE lub łącząc się z innymi przedsiębiorstwami.
When Europol was first established in the early 1990s, it was presented as a clearing house - as a regional branch of Interpol, if you like.
XX wieku, został on przedstawiony jako izba rozrachunkowa - lokalna filia Interpolu, jak mogą to państwo ująć.

3. ATK

branch
In delaying negotiations with Russia we are sawing off the branch on which we are sitting.
Opóźniając negocjacje z Rosją, podcinamy gałąź, na której sami siedzimy.
A branch to the north of this axis will go, via Curtici and Brasov, to Bucharest and Constanza.
Gałąź północna tej osi będzie przechodziła przez Curtici i Braszów do Bukaresztu i Konstancy.
We went out to the forest, I would pick up a branch, Caution would rap on it, and suddenly that branch was really cool.
Poszliśmy do lasu, podnosiłam gałąź, Caution o niej rapował i nagle ta gałąź stawała się naprawdę cool.

4. Kaupallinen ala

branch (myös: agency)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "branch":

branch

Esimerkkejä "branch"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishKύπρος Wyeth Hellas (Cyprus Branch) AEBE T: +357 22 817690 Φαζ: + 357 22 751855
Kύπρος Wyeth Hellas (Cyprus Branch) AEBE Tηλ: +357 22 817690 Φαζ: + 357 22 751855
EnglishAll Europe will achieve with this is to cut the branch it is sitting on.
Jedyne, co Europa osiągnie w ten sposób, to podcięcie gałęzi, na której siedzi.
EnglishLouise Leakey talked yesterday about how we're the only one in this branch left.
Louise Leakey opowiadała wczoraj, że tylko my zostaliśmy z tej gałęzi.
EnglishPfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovak Republic
Pfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Słowacja
EnglishThey don't have a center executive branch that you can take out and cause the whole thing to fail.
Nie ma centralnego organu, który można wyłączyć, by sprawić, że wszytko upadnie.
EnglishIn reality, it is the world's agriculture which must undergo root-and-branch structural reform.
W rzeczywistości należy przeprowadzić dogłębną reformę strukturalną rolnictwa światowego.
EnglishPfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovak Republic
Pfizer Luxembourg SARL, branch office Dubravska cesta 2, 841 04 Bratislava, Słowacja Słowacja
EnglishWomen have been the first target of this extremist branch of Islam.
Kobiety są pierwszym celem tego ekstremistycznego odłamu Islamu.
EnglishBundle branch block Respiratory, thoracic and mediastinal disorders:
Blok odnogi pęczka przedsionkowo- komorowego Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:
EnglishBut he did his best, and he kept meticulous records that let him transform that branch of medicine.
Ale robił, co mógł i prowadził drobiazgowe notatki, dzięki czemu zmienił tę dziedzinę medycyny.
EnglishThe Commission can therefore be considered the executive branch of the Union.
Stąd też Komisję można uznać na egzekutywę Unii.
EnglishFor this reason, appropriate regulation for the distinctive features of this branch is needed.
Dlatego też potrzebne jest odpowiednie rozporządzenie regulujące zagadnienia specyficzne dla tej dziedziny.
EnglishThe human part of this branch, way out on one end, is, of course, the one that we are most interested in.
Ludzka część gałęzi, daleko na jednym z końców, jest oczywiście tą, która interesuje nas najbardziej.
EnglishI know that this matter concerns a large branch of industry.
Wiem, że problem ten dotyczy ważnej gałęzi przemysłu.
EnglishIt is important that the voice of the people's branch of the European Union is heard on such an important topic.
To ważne, że w tak ważnej kwestii daje się usłyszeć głos obywatelskiego ramienia Unii Europejskiej.
EnglishOne branch of our culture is now disappearing before our very eyes and we are witnessing the obliteration of one of its sources.
Dziś na naszych oczach ginie jedna z jej gałęzi, zasypywane jest jedno z jej źródeł.
EnglishLike any government, the EU has a legislative and an executive branch and an independent judiciary.
Jak każdy rząd Unia ma instytucje o uprawnieniach ustawodawczych i wykonawczych oraz niezawisłą władzę sądowniczą.
EnglishThese are not epiphyte roots: these are roots that emerge from the trunk and branch of the host trees themselves.
Nie są to korzenie epifitów, to korzenie, które wyłaniają się z pnia i gałęzi samych drzew-żywicieli.
EnglishWhen registering a branch, companies also have to file certain information in the register of the company branch.
Przy rejestracji oddziału spółki powinny także wprowadzić pewne informacje do rejestru oddziału spółki.
EnglishThe regional branch managers are getting nervous.
Kierownicy oddziałów regionalnych robią się nerwowi.