"big" - Puolakielinen käännös

EN

"big" puolaksi

EN

big {adjektiivi}

volume_up
big (myös: large)
Big skies, big hearts, big, shining continent.
Wielkie przestrzenie, wielkie serca, wielki, godny podziwu kontynent.
The big groups, the big companies always get attention.
Wielkie grupy, wielkie firmy zawsze są przedmiotem uwagi.
It is a big victory for the energy oligopolies and it is a defeat for consumers in Europe.
To wielkie zwycięstwo oligopoli energetycznych, natomiast porażka konsumentów w Europie.
big (myös: great, heavy, large, plentiful)
volume_up
duży {adj. maskuliini}
Well, I thought the Atlantic was big, but the Pacific is really, really big.
Sądziłam, że Atlantyk jest duży, ale to Pacyfik jest naprawdę wielki.
It also takes a big step forward in terms of promoting female entrepreneurship.
To również duży krok w kierunku promowania przedsiębiorczości kobiet.
Nabucco is big and it is therefore complicated and there may be delays.
Nabucco jest duży i skomplikowany, dlatego może dojść do opóźnień.
big (myös: forceful, grand, great, huge)
volume_up
wielki {adj. maskuliini}
♫ Jill Sobule: At a conference in Monterey by the big, big jellyfish tank, ♫
♫ Na konferencji w Monterey przy wielkim, wielki akwarium z meduzami ♫
Well, I thought the Atlantic was big, but the Pacific is really, really big.
Sądziłam, że Atlantyk jest duży, ale to Pacyfik jest naprawdę wielki.
Big skies, big hearts, big, shining continent.
Wielkie przestrzenie, wielkie serca, wielki, godny podziwu kontynent.
big (myös: large)
volume_up
wielka {adj. maskuliini}
And so they started promoting cricket big time, started promoting clubs big time.
Rozpoczęli więc wielką promocję krykieta i klubów.
We refer in big history to these moments as threshold moments.
Zajmując się Wielką Historią, określamy te momenty jako momenty przełomowe.
Another scientist with very big ideas, the superstar of biology, is Charles Darwin.
Innym naukowcem z wielkimi pomysłami był Karol Darwin, wielka gwiazda biologii.
big (myös: elderly)
volume_up
starszy {adj. maskuliini}
Because big sisters are always supposed to support their little sisters.
Ponieważ starsze siostry zawsze powinny pomagać młodszym siostrom.
. ~~~ [Chinese] "Big sister Wong," Washburn, Wong, same difference.
Podeszła do mnie dziewczynka [Chiński] "Starsza siostro Wong" Washburn, Wong, wszystko jedno.
volume_up
wysoki {adj. maskuliini}
We are the people elected here to represent our people, not the administration, which is paid big fat salaries...
Zostaliśmy wybrani, by reprezentować naszych obywateli, a nie urzędników, którzy otrzymują wysokie wynagrodzenia...
When we are over this, will consumers really want to buy a big high-consumption car, or will they want a small, smart car?
Czy po zakończeniu kryzysu konsumenci będą chcieli kupować duże samochody o wysokim zużyciu paliwa, czy raczej samochody małe, oszczędne?
On the contrary, while the unemployment figures are rising, the big banks are once again expecting large profits.
Wręcz przeciwnie, podczas gdy rosną wskaźniki bezrobocia, wielkie banki ponownie spodziewają się wysokich zysków.
volume_up
potężny {adj. maskuliini}
But what you do need is a very big computer.
Ale niezbędny jest potężny komputer.
And then we poured a big foundation for passive solar.
Potem wylewamy potężne fundamenty dla biernego ogrzewania słonecznego.
Industrial fishing uses big stuff, big machinery.
Przemysł rybny wykorzystuje potężne urządzenia.
big (myös: adult, grown, grown-up)
volume_up
dorosły {adj. maskuliini}
big (myös: stalwart, well-built)
volume_up
rosły {adj. maskuliini}
big (myös: large, numerous, prolific, rife)
volume_up
liczny {adj. maskuliini}
Finally, I would like to remind you that any nation, no matter how big it might be, is a minority compared to Europe's 500 million citizens.
Pragnę wreszcie przypomnieć, że każdy naród, nieważne jak liczny, stanowi mniejszość w społeczeństwie europejskim liczącym 500 mln obywateli.
Uważam ich za najliczniejszą mniejszość.
- (DE) Mr President, the big European vision has unfortunately made Brussels deaf and blind to numerous undesirable developments in the EU.
- (DE) Panie przewodniczący! Niestety doniosła wizja europejska spowodowała, że Bruksela pozostaje głucha i ślepa na liczne niepożądane zmiany zachodzące w UE.

Esimerkkejä "big"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat is a big disappointment, especially as his conclusion was 'more Europe'.
Jest to ogromne rozczarowanie, zwłaszcza że jego konkluzją było "więcej Europy”.
EnglishAt the same time, the big producer countries have only increased their production.
Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.
EnglishThey want to combat the gross injustices of neoliberalism and global big capital.
Chcą walki z jawną niesprawiedliwością neoliberalizmu i światowego dużego kapitału.
EnglishWe have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Dużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
EnglishYour seat, your sleep and your play on a big geodesic island made of leather.
Siedzicie, śpicie i bawicie się na dużej geodezyjnej wyspie zrobionej ze skóry.
EnglishThe big question has always been, for me, whether or not this is sufficient.
Było to zawsze dla mnie wielkim znakiem zapytania, czy to wystarczy, czy też nie.
EnglishBut we should recognize that for many people in the world, they are a big deal.
Jednak powinniśmy dostrzec, że dla wielu ludzi na świecie, to spory problem.
EnglishThe third big issue is the discussion on the end of the planting rights system.
Trzecią kwestią jest dyskusja dotycząca zniesienia systemu praw do sadzenia.
EnglishHe hassled us a lot in Parliament, and he leaves big shoes for Lady Ashton to fill.
Zamęczał nas często w Parlamencie, i Lady Ashton nie będzie łatwo mu dorównać.
EnglishEurope's big success has in fact been to promote reforms in candidate countries.
Dużym sukcesem Europy okazało się w istocie promowanie reform w krajach kandydujących.
EnglishThe minister of education down south in London described himself as a "big fan."
Minister Edukacji w południowym Londynie powiedział, że jest naszym fanem.
EnglishAnd I've shown this to engineers at big companies, and they say they can't do this.
Pokazałem to inżynierom z dużych firm i powiedzieli, że nie mogą tego zrobić.
EnglishThe big question is whether this is the best procedure for adopting the budget.
Ważnym pytaniem jest jednak to, czy jest to najlepsza procedura przyjmowania budżetu.
EnglishSo he comes over to this country, and he says, "We need a big fiscal stimulus."
Przyjeżdża on tutaj i mówi: "Potrzebujemy wielkiego pakietu stymulującego.
EnglishThis brings me to the last of the big questions: the future of the human race.
Co sprowadza mnie do ostatniego z wielkich pytań: Jaka jest przyszłość rasy ludzkiej?
EnglishBut we've found that the way we present our ideas it makes a big difference.
Ale zauważyliśmy, że sposób, w jaki przedstawiamy nasze pomysły, robi dużą różnicę.
EnglishWe've seen how distributed networks, big data and information can transform society.
Wiemy, jak sieci internetowe, ogrom danych i informacji, mogą zmienić społeczeństwo.
English(Laughter) But it's a big part of the Bible, so I figured I had to address it.
(Śmiech) Stanowi to pokaźną część Biblii, tak więc uznałem, że muszę to jakoś wykonać.
EnglishSo our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
Tak więc nasza historia kończy się na początku -- początku wszystkiego, Wielkim Wybuchu.
EnglishI excitedly presented this to the big boss, and his reaction was, "Um, I don't get it."
Podekscytowany, przedstawiłem pomysł szefowi, jego reakcją było: "Hm, nie łapię."