EN attendant
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

attendant

2. "cloakroom"

3. "theatre, cinema"

attendant (myös: usher, ticket collector)

4. "car park"

attendant

5. "museum"

attendant (myös: guard, sentry, warden, watchman)

6. vanhanaikainen

attendant (myös: manservant, servant, valet, retainer)
attendant (myös: minion, servant, retainer)

Esimerkkejä "attendant"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAt most, I would have liked to have been a gorilla attendant at the zoo.
„Co najwyżej chętnie zostałbym pielęgniarzem goryli w ogrodzie zoologicznym.
EnglishThe rapporteurs and co-rapporteurs of the attendant committees have themselves done so well enough.
Sprawozdawcy i współsprawozdawcy komisji opiniodawczych już odpowiednio to uczynili.
EnglishWorks as an attendant at an intensive care unit in Dresden
pomocnik pielęgniarski na oddziale intensywnej terapii w Dreźnie
EnglishMy second example is the Via Baltica expressway project with all its attendant environmental problems.
Kolejny przykład dotyczy projektu drogi szybkiego ruchu Via Baltica i towarzyszącym jej problemom ze środowiskiem naturalnym.
EnglishAnd he closed the book, and gave it back to the attendant, and sat down: and the eyes of all in the synagogue were fastened on him.
A zawarłszy księgę i oddawszy ją słudze, usiadł; a oczy wszystkich w bóżnicy pilnie nań patrzały.
EnglishWhat's in its universe of attendant virtues?
Co się mieści w jego świecie pobocznych zalet?
EnglishThe waste cycle and its attendant problems are the responsibility of the local authorities, in accordance with current legislation.
Cykl utylizacji odpadów i związane z tym problemy leżą, zgodnie z aktualnymi przepisami, w gestii władz lokalnych.
EnglishI started out showing how much we had distressed the Monterey Bay ecosystem with pollution and the canning industry and all of the attendant problems.
Na początku pokazałem Wam, jak zmieniliśmy ekosystem zatoki Monterey, zanieczyszczeniami, przemysłem konserw i innymi istniejącymi problemami.
EnglishTo that effect, the EMEA will investigate translation memory, with the attendant requirement for the development of a translation-terminology database.
W tym celu sprawdzi możliwość wykorzystania pamięci tłumaczeniowej oraz potrzebę opracowania bazy danych terminów stosowanych w tłumaczeniach.
EnglishLike all other European citizens, immigrants must be integrated and included within the respective communities and must comply with all the attendant rights and duties.
Jak wszyscy obywatele Europy, imigranci muszą podlegać integracji i włączeniu do lokalnych wspólnot oraz mieć określone prawa i obowiązki.
EnglishIn relation to oil prices, the Council expressed concern at the continued surge in oil prices and discussed ways of addressing the attendant social and economic consequences.
W odniesieniu do cen ropy naftowej Rada wyraziła swoje obawy co do stałego wzrostu cen i omówiła różne sposoby odpowiedzi na towarzyszące konsekwencje społeczne i gospodarcze.