EN attempt
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

attempt (myös: assay, audition, bid, dummy run)
This is not the first attempt by the rebels and the government to come to an agreement.
Nie jest to pierwsza próba porozumienia między rebeliantami a rządem.
I cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
Nie mogę zgodzić się z retoryką, że jest to próba pisania historii na nowo.
So this is also an attempt to smuggle in a competence by the back door.
Więc jest to także próba wprowadzenia kompetencji tylnymi drzwiami.
attempt (myös: approach, attitude, climb, line)
Mr President, I have to commend my good friend Niels Busk for his brave attempt at yet another cod recovery plan.
Muszę pochwalić mojego dobrego kolegę - posła Nielsa Buska za odważne podejście do kolejnego planu odnowienia zasobów dorsza.
He has made every effort to produce a good result, but his attempts have been blocked by the Council's hard-hearted approach.
Podjął wszelkie wysiłki, by doprowadzić do dobrego rezultatu, ale jego próby zostały zablokowane przez bezduszne podejście Rady.
While there is a modest approach to limit common agricultural policy expenditure, there is a more radical attempt to eliminate the British rebate.
Przyjmując łagodne podejście do ograniczenia wydatków wspólnej polityki rolnej, zastosowano bardziej radykalne podejście do zlikwidowania rabatu brytyjskiego.
attempt (myös: endeavour, try)
The Europe 2020 strategy represents our attempt to achieve greater inclusion in the labour market for the different groups.
Strategia "Europa 2020” reprezentuje nasze usiłowanie większego włączenia różnych grup na rynku pracy.
Today he is accused of attempted murder and lewd violent acts, despite having been exonerated of the accusations.
Obecnie jest on oskarżony o usiłowanie morderstwa oraz brutalne czyny lubieżne, pomimo tego, że oczyszczono go z zarzutów.
At the very least faking medicines involves bodily harm, if not attempted murder, but it has nothing to do with questions of intellectual property.
Fałszowanie produktów może pociągać za sobą co najmniej uszkodzenia ciała, jeżeli nie usiłowanie morderstwa, lecz nie ma nic wspólnego z problematyką własności intelektualnej.

2. Urheilu

attempt
This is not the first attempt by the rebels and the government to come to an agreement.
Nie jest to pierwsza próba porozumienia między rebeliantami a rządem.
I cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
Nie mogę zgodzić się z retoryką, że jest to próba pisania historii na nowo.
So this is also an attempt to smuggle in a competence by the back door.
Więc jest to także próba wprowadzenia kompetencji tylnymi drzwiami.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attempt":

attempt

Esimerkkejä "attempt"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn my country, Germany, an attempt is being made not to fight homophobia in schools.
W moim kraju, Niemczech, w szkołach podejmuje się próby niezwalczania homofobii.
EnglishMr Frattini's proposal came to nought; it is now time to venture a new attempt.
Propozycja pana Frattiniego poniosła porażkę; czas najwyższy, aby podjąć nową próbę.
EnglishRejecting this attempt to quash the British opt-out would be a good place to start.
Odrzucenie tej próby uchylenia brytyjskiego opt-outu byłoby dobrym początkiem.
EnglishOthers attempt to exclude the possibility of maritime disasters occurring.
Jeszcze inne stanowią próbę wykluczenia możliwość wystąpienia katastrof morskich.
EnglishThe European Union's attempt to reduce the use of coal is only right and proper.
Podejmowane przez Unię Europejską próby ograniczenia użycia węgla są słuszne i zasadne.
EnglishBeyond this comment, the report makes an attempt to open up certain avenues.
Oprócz tego komentarza sprawozdanie to stawia sobie za cel promowanie nowych metod.
EnglishIt is no wonder that many attempt to leave Burma as they have no other option.
Nic dziwnego, że wielu z nich próbuje opuścić Birmę, skoro nie mają innego rozwiązania.
EnglishThere has been no leverage attempt, no encouraging of European solidarity.
Nie podjęto próby wywarcia nacisku, zachęcenia do solidarności europejskiej.
EnglishMr President, I will attempt to formulate this very precisely once again.
Panie Przewodniczący! Jeszcze raz spróbuję powiedzieć, o co dokładnie chodzi.
EnglishNevertheless, I am in favour of the attempt to produce the Road Map 2050.
Mimo tego jestem zwolennikiem podjęcia próby opracowania mapy drogowej 2050.
EnglishIt is an attempt to take advantage of the crisis for a further transfer of sovereignty.
Chodzi o próbę wykorzystania kryzysu do dalszego przenoszenia suwerenności.
EnglishPatients should be instructed not to attempt to crush or split the tablet.
Należy pouczyć pacjentów, by nie próbowali kruszyć lub dzielić tabletki.
EnglishIt is obvious that any attempt to put pressure on them might prove counterproductive.
To oczywiste, że wszelkie próby wywierania na nich presji mogą przynieść odwrotny skutek.
EnglishFirstly, will the Commission attempt to encourage Sweden to fulfil its obligations?
Po pierwsze, czy Komisja usiłuje zachęcać Szwecję, aby ta wywiązała się ze swych zobowiązań?
EnglishIn any case, Mr Virrankoski, please take the floor and attempt to provide a summary.
W każdym razie, panie pośle Virrankoski, ma pan głos i proszę przedstawić nam streszczenie.
EnglishWe can indeed attempt to obtain an objective view of this question.
Możemy rzeczywiście podjąć próbę uzyskania obiektywnego poglądu w tej kwestii.
EnglishI will attempt to concentrate on two points in particular, two points that I feel are crucial.
Spróbuję skupić się w szczególności na dwóch punktach, które uważam za zasadnicze.
EnglishThen I shall attempt the impossible -- or at least the improbable.
W takim razie podejmę się niemożliwego -- a przynajmniej mało prawdopodobnego.
EnglishThe EASA remains in contact with the Danish authorities in an attempt to clarify this question.
EASA pozostaje w kontakcie z władzami duńskimi, dążąc do wyjaśnienia tej kwestii.
EnglishThrough the agencies, they put pressure on countries in an attempt to influence their decisions.
Za pomocą agencji wywiera ona presję na kraje, próbując wpłynąć na ich decyzje.