EN attack
volume_up
{substantiivi}

attack (myös: assault, fit, offense, onslaught)
An attack on an MP anywhere amounts to an attack on democracy.
Atak na posła, gdziekolwiek ma miejsce, oznacza atak na demokrację.
This attack was not, of course, against the Taliban; it was against 500 civilians.
Ten atak nie był oczywiście atakiem przeciwko talibom, był to atak na 500 cywilów.
Terrorism is a direct attack on freedom, human rights and democracy.
Terroryzm to bezpośredni atak na wolność, prawa człowieka i demokrację.
attack (myös: assault, fit, incursion, paroxysm)
If an attack occurs, follow the instructions your doctor has given you for your child.
Jeśli taki napad wystąpi, należy zastosować się do zaleceń lekarza.
If an acute attack occurs, a short-acting inhaled β -agonist should be used.
Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy stosować preparat krótko działającego ß- agonisty w postaci wziewnej.
Known history of ischaemic stroke or transient ischaemic attack in the preceding 6 months
udar niedokrwienny lub przemijający napad niedokrwienny w ciągu 6 ostatnich miesięcy w
(SV) Mr President, Russia's attack on Georgia is not an isolated incident.
Napaść Rosji na Gruzję nie jest odosobnionym incydentem.
We condemn this barbaric attack, to which the police and the legal authorities turned a blind eye.
Potępiamy tę barbarzyńską napaść, na którą policja i władze zdają się przymykać oczy.
I was in the chamber at nine o'clock this morning awaiting an apology for the personal attack on the ushers.
Dziś rano o godzinie dziewiątej oczekiwałem tutaj w Izbie przeprosin za napaść na woźnych.
attack (myös: charge, tackle)
attack
attack (myös: assassination)
At the next part-session, will we be condemning an attack made on her?
Czy na następnej sesji plenarnej będziemy potępiać zamach na jej osobę?
In my opinion, we should stop this attack on data protection.
Moim zdaniem winniśmy powstrzymać ten zamach na ochronę danych.
Tamten zamach prezydent przeżył.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attack":

attack

Esimerkkejä "attack"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Englishallergic attack (anaphylactic reaction / anaphylactoid shock); hypersensitivity
reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna / wstrząs anafilaktyczny); nadwrażliwość
EnglishWe are talking about mistakes made in an attack that fortunately did not happen.
Mówimy o błędach popełnionych w związku z zamachem, który na szczęście się nie powiódł.
English(SV) Mr President, the map of Europe has changed through armed attack and war.
(SV) Panie przewodniczący! Mapa Europy zmieniła się w wyniku zbrojnej agresji i wojny.
EnglishWhen a euro economy is under attack, it is the euro that is under attack.
Gdy dana gospodarka strefy euro jest atakowana, w istocie atakowane jest euro.
EnglishAll the Commission's proposals today attack either the pay or the pension system.
Wszystkie dzisiejsze propozycje Komisji atakują albo system płac, albo system emerytalny.
Englishblood clots in the arteries, which can lead to a stroke and a heart attack,
zakrzepy w tętnicach, co może doprowadzić do udaru mózgu lub zawału serca,
EnglishThey face the biggest attack since the end of the Second World War ...
Są obiektem najbardziej brutalnych ataków od czasów Drugiej Wojny Światowej...
EnglishAnd we could generate an equation that could predict the likelihood of an attack.
Potrafimy podać równanie, które przewiduje prawdopodobieństwo ataku.
Englishif you have suffered a heart attack (myocardial infarction) within the last 28 days
jeśli u pacjenta występuje nie poddająca się leczeniu dławica (oprócz anginy Prinzmetala),
EnglishTell your doctor if you ever had a heart attack or a heart problem, severe liver diseases
Należy poinformować lekarza prowadzącego o zawale serca lub innych dolegliwościach ze
EnglishTo attack these communities is to undermine our most fundamental values.
Atakowanie tych wspólnot stanowi naruszenie naszych najbardziej podstawowych wartości.
EnglishSerious hypoglycaemia may cause a heart attack or brain damage and may be life-threatening.
Ciężka hipoglikemia może spowodować uszkodzenie mózgu i może zagrażać życiu.
EnglishOur common security is no longer limited to military protection against external attack.
Nasze wspólne bezpieczeństwo nie ogranicza się już do obrony przeciw atakiem z zewnątrz.
Englishprotect democratic institutions and the civilian population from any terrorist attack;
ochrony instytucji demokratycznych i ludności cywilnej w przypadku ataku terrorystycznego,
EnglishThis attack comes on top of a series of grave events, all of which were religiously motivated.
Był on zwieńczeniem całej serii takich smutnych wydarzeń o podłożu religijnym.
EnglishTell your doctor if you (or the child you are caring for) ever had a heart attack or a heart
Należy poinformować lekarza prowadzącego o zawale serca lub innych dolegliwościach ze
EnglishIt truly tragic that yesterday we again witnessed such a calamity as this terrorist attack.
To rzeczywiście tragiczne, iż wczoraj znowu byliśmy świadkami takiego aktu terroryzmu.
EnglishPatients with these conditions may be at higher risk of a heart attack.
Pacjenci z tymi schorzeniami mogą mieć podwyższone ryzyko zawału serca.
EnglishContinue to take ADENURIC every day even when you are not experiencing gout flare or attack.
Ważne jest, aby nie przerywać stosowania leku ADENURIC, chyba że na zalecenie lekarza.
EnglishCA: So, I mean, 11 people died in that attack, right, including two Reuters employees?
CA: A w ataku zginęło 11 osób, włączając dwóch pracowników Reutersa?