"argument" - Puolakielinen käännös

EN

"argument" puolaksi

PL

"argument" englanniksi

EN argument
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

argument (myös: case)
It is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
Tak naprawdę nie jest to żaden argument; jest to argument zwalający z nóg.
So the same argument applies now to the nomination of the Commission.
Ten sam argument znajduje zastosowanie teraz, w sprawie powołania Komisji.
The first argument is self-protection for the world outside of Afghanistan.
Pierwszy argument to samoobrona świata poza granicami Afganistanu.
argument (myös: evidence, pledge, proof, testament)
It advocated that at the moment there are no convincing arguments to justify the production of food from clones and their offspring.
Stwierdzono, że obecnie brak jest przekonujących dowodów uzasadniających produkcję żywności z klonów i ich młodych.
Apart from arguments related to equality, there is enough proof that women are a good investment as they are excellent multipliers of results.
Oprócz argumentów związanych z równością płci, istnieje szereg dowodów na to, że kobiety to dobra inwestycja, ponieważ znakomicie umieją pomnażać dobre rezultaty.
Now for those who don't believe this argument, we have trees and grass on our planet without the brain, but the clinching evidence is this animal here -- the humble sea squirt.
Dla tych, którzy nie wierzą w ten argument, drzewa i trawa na naszej planecie nie mają mózgu, ale najdobitniejszym dowodem jest to zwierzę: skromna żachwa.
argument (myös: conflict, contention, dispute, feud)
That argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.
Ten spór staje się akademicki, ponieważ ryby praktycznie zniknęły.
As I said, the argument is now effectively academic.
Jak już powiedziałem, spór ma obecnie charakter czysto akademicki.
In my own country there is a big argument about building one new coal-fired power station at Kingsnorth.
W moim kraju toczy się wielki spór dotyczący budowy w Kingsnorth nowej elektrowni opalanej węglem.
argument (myös: debate)
The argument is therefore certainly thorny and complicated.
Dlatego też debata jest złożona i nie jest usłana różami.
It has become more and more an economic debate, an economic argument.
Dotyczy w coraz większym stopniu gospodarki; wywiązała się debata gospodarcza.
This is an argument that has rightly been advanced during our discussion today.
Jest to argument, który został odpowiednio przeanalizowany podczas naszej dzisiejszej debaty.
argument (myös: agenda, conclusion, disquisition, rant)
As you can see, Bart Simpson is having a little argument.
Jak widać Bart Simpson jest w trakcie drobnej sprzeczki.
Would Mr Cohn-Bendit and Mr Ferber please stop their argument now.
Panie pośle Cohn-Bendit i panie pośle Ferber! Proszę, abyście natychmiast zaprzestali tej sprzeczki.
argument (myös: altercation, bust-up, dispute, fight)
Behind closed doors the argument has focused on the numerator.
Za zamkniętymi drzwiami kłótnia skoncentrowała się na liczniku.
They got along famously until the very end of the meal, and then they got into a furious argument.
. ~~~ wtedy wywiązała się między nimi kłótnia pełna furii.
You're supposed to be rational in an argument.
Racjonalność, powinieneś być racjonalny w kłótni.

2. ATK

argument (myös: operand)
It is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
Tak naprawdę nie jest to żaden argument; jest to argument zwalający z nóg.
So the same argument applies now to the nomination of the Commission.
Ten sam argument znajduje zastosowanie teraz, w sprawie powołania Komisji.
The first argument is self-protection for the world outside of Afghanistan.
Pierwszy argument to samoobrona świata poza granicami Afganistanu.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "argument":

argument

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "argument":

argument

Esimerkkejä "argument"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
Nie przyjmuję jej argumentu, że podstawa prawna tego sprawozdania jest nieprecyzyjna.
EnglishThis criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
Nie można używać tego kryterium jako argumentu przeciwko podpisywaniu umów.
EnglishIt then became clear that the proposal should crumble on a technical argument.
Wtedy stało się jasne, że to argumenty techniczne unicestwią tę propozycję.
EnglishWe have to depoliticise our argument and be practical about helping these people.
Musimy odpolitycznić naszą dyskusję i nieść praktyczną pomoc tym ludziom.
EnglishIt is no argument, either, to talk about costs, about financial resources.
Nie jest argumentem także fakt powoływania się na koszty, na środki finansowe.
EnglishThe argument that regulation stifles financial innovation I find ludicrous.
Twierdzenie, że regulacja ogranicza innowacyjność finansową uważam za niedorzeczne.
EnglishThere has certainly been no argument about that in this room in the past four days.
Z pewnością nie spieraliśmy się o to w tej sali przez ostatnie cztery dni.
EnglishI would ask the Commissioner to look sympathetically at that side of the argument as well.
Prosiłbym panią komisarz, aby przychylnie spojrzała również na tę stronę sprawy.
EnglishAt this point, I will refrain from commenting on the seriousness of this line of argument.
W tym momencie powstrzymam się od skomentowania konsekwencji takiej argumentacji.
EnglishThe argument that the Treaty of Lisbon will bring more work for MEPs must be proven first.
Należy najpierw dowieść, że traktat lizboński zwiększy zakres pracy posłów do PE.
EnglishThen I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption.
Później będę musiał wyjaśnić dlaczego mylicie się opierając na innym założeniu.
EnglishAlso, there is not enough provision for hearing both sides of the argument.
Nie ma też wystarczających przepisów regulujących kwestię przesłuchania obu stron sporu.
EnglishI will come back to this again with the EPAs, but I obviously do not agree with this argument.
Powrócę do tego przy okazji UPG, ale zupełnie nie zgadzam się z tą argumentacją.
EnglishThe argument I make is basically that, well, non-zero-sum games have always been part of life.
Próbuję po prostu dowieść, że gry o sumie niezerowej zawsze były częścią życia.
EnglishWhere do you come down in the argument concerning the percentage of CO2 reduction?
Jaki pana zdaniem powinien to być spadek w toczącym się sporze o redukcję poziomu emisji CO2?
EnglishA further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
Kolejnym argumentem jest to, że zwykle ma to negatywny wpływ na lokalne rybołówstwo przybrzeżne.
EnglishThe argument that we are forced to do this by the economic crisis is a fallacy.
Twierdzenie, że zmusza nas do tego kryzys gospodarczy to bzdura.
EnglishWhen there is a lack of knowledge among consumers, the only argument in the market becomes price.
Przy braku wiedzy wśród konsumentów jedynym argumentem na rynku staje się cena.
EnglishMr President, I would like to take up Mrs Lévai's excellent argument.
Panie przewodniczący! Chciałbym nawiązać do znakomitej argumentacji pani posłanki Lévai.
EnglishI am calling on the Commission to see this as an argument for producing a new proposal.
Wzywam Komisję do wykorzystania tego jako argumentu służącego przygotowaniu nowego projektu.